placeholder image to represent content

2ND QUARTER- PRE TEST-Edukasyon sa Pagpapakatao 7

Quiz by SUSAN STEPHANIE PERALTA

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Analohiya: Isip: kapangyarihang mangatwiran – kilos-loob :         

  kapangyarihang makadama,kilalaninangnadarama at ibahagiang nadarama

  kapangyarihang pumili,magpasya at isakatuparan ang pinili

  kapangyarihang magnilay, pumili, magpasya at isakatuparan ang pasya

  kapangyarihang magnilay, sumagguni, magpasya at kumilos

  30s
 • Q2

  Sa pamamagitan ng kilos loob nahahanap ng tao ang                                  .

  kaalaman  

  karunungan

  katotohanan

  kabutihan

  30s
 • Q3

  Ang kilos-loob ay bulag. Ang pahayag ay:

  Tama, dahil may kakayahan itong hanapin ang kaniyang tunguhin.

  Tama, dahil nakikilala nito ang gawang mabuti at masama.

  Tama, dahil wala itong taglay na panlabas na kamalayan.

  Tama, dahil umaasa lamang ito sa ibinibigay na impormasyon ng isip.

  30s
 • Q4

  Nakaramdam si Lorna ng tuwa nang kinausap siyang kanyang guro na isasali siya sa isang paligsahan sa pag-awit. Masayang sinabi niya ito kay Fe na kaniyang kaibigan subalit "mas magaling kang sumayaw kaysa umawit" ang naging tugon niya dito. Ano ang magiging tugon ni Lorna sa sinabi ni Fe?

  Papatunayan sa kaibigan na mali ang kanyang sinabi.

  Hindi na lamang kikibo.

  Magtatampo sa kaibigan.

  Kakausapin ang kaibigan.

  30s
 • Q5

  Mababa ang marka ni Michael sa isang asignatura dahil hirap siyang maunawaan ang mga aralin. Ano ang maaaring maging solusyon sa suliranin ni Mark?

  Tayahin kung ano ang dahilan ng kanyang kahinaan sa asignatura.

  Tukuyin kung ano ang nais na matutuhan upang ito ay paunlarin

  Maglapat ng mga paraan kung paano isasagawa ang pagpapaunlad ng kaniyang kakayahan.

  Sumangguni sa kanyang guro.

  30s
 • Q6

  Nahuli ng kaniyang guro si Daniel na nagpapakopya sa kamag-aral na kanya ring kaibigan sa oras ng pagsusulit. Nagawa niya lamang ito dahil sa patuloy napangungulit at panunumbat nito. Nang ipatawag ng guro si Daniel, sinabi niya naang kaniyang kaibigan ang nararapat sisihin. Ano ang nakaligtaang gawin ni Rolando sa pangyayaring ito?

  Nakipag-usap at nangatwiran sa guro.

  Humingi ng paumanhin sa kaniyang guro.

  Nakipag-ayos sa kanyang kaibigan at guro.

  Binalewala ang kaniyang nagawa.

  30s
 • Q7

  Ang alam ng magulang mo ay sumasagot ka ng iyong modyul subalit ikawpala ay abala sa pagti- tiktok. At napag-alaman ng iyong magulang dahil sa chat ng iyong guro na ikaw ayhindi nakakapagpasa sa takdang oras. Ano ang una mong gagawin?

  Ipagsawalangkibo ang pangyayari.

  Kakausapin ang iyong mga magulang at guro.

  Gawin agad ang modyul at ipasa sa guro.

  Babalewalainmo ang nangyari.

  30s
 • Q8

  Sobra ang sukli na natanggap ni Sophianang bumili siya ng pagkain sa isang restawran. Alam niyang kulang na ang kaniyangp amasahe pauwi sa kanilang bahay ngunit isinauli pa rin niya ang sobrang pera. Anong uri ng konsensiya ang ginamit ni Sophia?

  Tamang konsensiya                            

  Purong konsensiya                             

  Mabuting konsensiya

  Matalinong konsensiya

  30s
 • Q9

  Ano ang bunga ng pagsunod sa tamang konsensiya?

  Maabot ng tao ang kaniyang kaganapan

  Mabubuhay ang tao nang walang hanggan

  Makakamit ng tao ang tagumpay

  Mapalalaganap ang kabutihan

  30s
 • Q10

  Hindi magkakatulad ang dikta ng konsensiya sa bawat tao. Ang pahayag ay:

  Tama, sapagkat iisa lamang ang pamantayan na nararapatna sinusunod ng lahat ng tao.

  Tama, dahil hindi pare-pareho angtao sa pagkilala sa tama o mali at mabuti o masama.

  Tama, dahil nagkakaiba-iba ang karanasan,kinalakihan, kultura at kapaligiran ng tao.

  Tama, dahil nakabatay ito sa edad at kakayahan ng isip ng tao.

  30s
 • Q11

  Dahil sa sobrang paglalaro ng online games, si Victor na nasa ikapitong baitang ay hindi na nakakapasa ng kaniyang mga awtput sa modyul. Ano ang nararapat niyang gawin?

  Gawin agad ang mga gawain

  Makipag-ugnayan sa kamag-aral at guro tungkol sa gawain.

  Unahin ang pag-aaral kaysa paglalaro.

  I-balanse ang oras sa paglilibang at pag-aaral.

  30s
 • Q12

  Sina Maria at Susan ay lumaki sa pamilyang relihiyoso. Napupuna niya ang maraming mga pagkakataon na nararapat na maging matatag laban sa tukso na gumawa ng masama. Dahil dito madalas siyang nagbabasa ng mga libro upang sumasangguni sa mga importanteng aklat na magtuturo sa kanya ng mga batayan sa pamimili ng tama at mabuti. Anong pamamaraan sa paglinang ng konsensiya ang inilapat nila Maria at Susan?

  Ugaliin ang sarili na sinusunod at dinidinig ang konsensiya.

  Isantabi muna ang pasya o kilos kung walang kasiguraduhan at agam-agam

  Isabuhay ang mga moral na alituntunin.

  Pag-aralan ang mga moral na alituntunin upang maging sensitibo ang konsensiya sa pagkilala sa mabuti at masama.

  30s
 • Q13

  Ang likas na batas moral ay hindi imbensyon ng tao, ito ay natutuklasan lamang. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may makatwirang pundasyon. Anong katangian ng likas na batas moral ang tinutukoy sa pangungusap?

  Unibersal 

  walang hanggan

  Obhektibo

  di nagbabago

  30s
 • Q14

  Sina Wally at Jose ay iisa lamang ang kanilang sagot sa modyul. Sila ay iyong kaibigan at kamag-aral. Dahil rito nalaman mo na nagalit ang inyong guro. Ayaw nilang umamin kung sino ba talaga ang nangopya. Ano ang iyong gagawin?

  Kakausapin ang iyong mga kaibigan.

  Babalewalain mo ang nangyari.

  Ipagsawalang kibo ang pangyayari.

  Kakausapin ang iyong guro.

  30s
 • Q15

  Ang iyong matalik na kaibigan na si Sandara ay nagsabi sayo na lalayas siya sa kanilang tahanan at sasama siya sa kaniyang nobyo dahil sa problema sa kanilang tahanan. Ipinagkatiwala niya na magsabi sayo ng problema. Ibinilin niya sayo na hindi ipagsasabi kahit kanino lalo na sa kanyang mga magulang. Kinabukasan ay nagtungo sa iyo ang kaniyang magulang para humihingi ng tulong. Ano ang gagawin mo?

  Kakausapin ang kaniyang magulang.

  Kakausapinang iyong magulang.

  Babalewalain mo ang nangyari.

  Ipagsawalang kibo ang pangyayari.

  30s

Teachers give this quiz to your class