Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong biyaya ang kaloob ng Diyos sa tao na siyang nakaukit na sa anyo ng mga nilikha, buhay man o hindi?

  freetextm://Batas Moral:BATAS MORAL:batas moral:Batas moral:batas Moral:Natural Law:natural law:NATURAL LAW:natural Law:Natural law

  60s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q2

  Sinong pilosopo at santo ang nagsabing ang batas ay ordinansa ng pangangatuwiran na pinag-aaralan ng mga taong may sapat na kapangyarihan para sa pangkahalatang kabutihan?

  Pedro Calungsod

  Thomas Aquinas

  Francisco ng Assisi 

  Lorenzo Ruiz

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q3

  Anong ordinansa ang tumutukoy sa resulta o produkto ng masusing pag-aaral, paghahambing, at pagsalungat upang makarating sa tunay na katuwirang kabutihang pangkahalatan na hindi lang naaayon sa indibidwal o pangkatang nararamdaman o sentimento?

  Pagtatanong

  Pangangatuwiran

  Pagsasalungat

  Pagmamalabis

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q4

  Anong uri ng batas ang tumutukoy sa batas na ibinigay ng Diyos ayon sa Banal na Kasulatan?

  Batas ng Simbahan

  Batas Moral/Natural Law

  Divine Law

  Civil Law

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q5

  Anong uri ng batas ang tumutukoy sa batas na likas sa pagkatao, ang mga tungkulin at karapatan na nakaatang na galing sa kaniyang dignidad bilang tao?

  Divine Law

  Civil Law

  Batas ng Simbahan

  Batas Moral/Natural Law

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q6

  Anong uri ng batas ang nagpapakita ng mga batas na nabuo ng mga pag-aaral ng kapangyarihan o inatasang mga tao upang bumuo ng mga batas na nakaayon sa Batas Moral/NaturalLaw, Divine Law, at Batas Pananampalataya?

  Civil Law

  Batas ng Simbahan

  Divine Law

  Batas Moral/Natural Law

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q7

  Ano naman ang uri ng batas ang tumutukoy sa batas na isinaad sa Divine Law na dapat maging totoong pamumuhay ng isang Kristiyano?

  Batas ng Simbahan

  Civil Law

  Divine Law

  Batas Moral/Natural Law

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q8

  Sino ang sikolohista ang bumuo ng teoryang Hirarkiya ng Pangangailangan?

  Thomas Aquinas

  Abraham Maslow

  Carl Rogers

  Sigmund Freud 

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q9

  Sa mga kategoryang ipinakita sa Hirarkiya ng Pangangailangan, anong pangangailangan ang tumutukoy sa mahalagang pangangailangan tulad ng pagkain, init, tirahan, kagustuhan, tubig, at iba pang mga pangangailangan ng katawan?

  Pangangailangang Pangkaligtasan (Safety needs)

  Pangangailangang Pangkatawan (Physiological Needs)

  Pangangailangang Pangkagandahan (Aesthetic needs)

  Pangangailangang Pagkaganapan (Self-actualization needs)

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q10

  Sa mga kategorya ng Hirarkiya ng Pangangailangan, ano ang pangangailangan ang tumutukoy sa pangangailangan ng tao upang magamit niya nang husto ang kaniyang mga abilidad at magsikap siya nang husto hanggang maabot niya ang mataas na kahusayan?

  Pangangailangang Pangkaligtasan (Safety needs)

  Pangangailangang Pagkaganapan (Self-actualization needs)

  Pangangailangang Pangkagandahan (Aesthetic needs)

  Pangangailangang Pangkatawan (Physiological Needs)

  45s
  EsP9TT-IIc-6.1

Teachers give this quiz to your class