Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, ano ang sinabi ni Jesus sa mga tao patungkol sa nais gawin at kamtin ng mga eskriba?

  Luklukan sa sinagoga

  Luklukan sa sariling tahanan

  Luklukan sa bayan ng mayayaman

  Luklukan sa tahanan ng hari

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q2

  Sino ang tinutukoy ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Marcos na ang taong iyon ay naghulog ng higit sa iba ang halagang inialay sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ang tao na iyon ay nag-alay ng buo niyang ikabubuhay?

  Mayamang babae

  Babaing tindera 

  Babaing mangingisda

  Babaing balo

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q3

  TAMA o MALI: Ang kadalasang sinasabi ng tao na "pasensya na, tao lang" kung sila ang nagkakamali o nabibigo, ay nagpapakita ng isang mapanagutang pagkilos.

  TAMA

  MALI

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q4

  Sa anong artikulo ipinakikita na ang isang kilos ay mabuti ayon sa moralidad kung ang pagpili na may kalayaan ay naaayon sa tunay na kabutihan ng tao?

  Morality and Acts of Man

  Morality

  Morality and Human Acts

  Human Acts

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q5

  Saan naaayon ang moralidad na kilos ng tao kung ito ay mayroong bagay na pinili nang may pagkukusa, ayon sa katuwiran?

  Ang Layunin

  Mga Pangyayari sa Kilos

  Ang Moral na Bagay na Pinili

  Kilos at paggawa

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q6

  Saan naaayon ang moralidad na kilos ng tao kung ito ay tungo sa pagkakamit ng hinahangad na bagay o pangyayari na malayang isinasagawa sa pamamatnubay ng isip o kaalaman?

  Mga Pangyayari sa Kilos

  Ang Layunin

  Ang Moral na Bagay na Pinili

  Kilos at paggawa

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q7

  Saan naaayon ang moral na kilos ng tao kung ito ay nagpapakita ng pagtulong sa pagdaragdag o pagbawas ng kabutihang moral o kasamaan ng kilos ng tao?

  Ang Moral na Bagay na Pinili

  Mga Pangyayari sa Kilos

  Kilos at paggawa

  Ang Layunin

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q8

  Sino ang sumulat ng artikulong "Sense of Responsibility" na kung saan sinabi niya na "ang pagsasabuhay ng pagiging mapanagutan ay nagpapahayag na ang isang tao ay tapat sa kaniyang mga obligasyon; ito ay tulad ng pagsasagawa ng dapat nating gawin, sapagkat obligasyon natin ito"?

  Plato

  Jose Rizal

  Lilet Jacaban

  Aristotle

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q9

  Anong aspeto ng pagtanggap ng pananagutan ang nangangahulugang pag-angkin mo ng iyong ginawa, at ang magiging bunga ng kilos na ginawa mo?

  BAng Moral na Bagay na Pinili

  Pagtanggap ng personal na pananagutan (personal responsibility)

  Ang Layunin

  Pagtanggap na hindi tuwiran sa pananagutan (indirect responsibility)

  45s
  EsP10MK-IIc-6.1
 • Q10

  Anong aspeto ng pagtanggap ng pananagutan ang nangangahulugang paggalaw nang labas sa iyong sarili, pagkilos upang tulungan ang isang nangangailangan, o situwasyon sa iyong kapaligiran na nangangailangan ng tulong?

  Ang Moral na Bagay na Pinili

  Pagtanggap ng personal na pananagutan (personal responsibility)

  Pagtangyap na hindi tuwiran sa pananagutan (indirect responsibility)

  Ang Layunin

  60s
  EsP10MK-IIc-6.1

Teachers give this quiz to your class