placeholder image to represent content

2ND QUARTER-SUMMATIVE TEST

Quiz by Alma Rogante

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6P- IId-i-31

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon ng ibang tao?

  Hihingi ng payo sa kaibigan.

   Makikinig sa kanilang sinasabi. 

  Tatahimik at hindi na lamang kikibo. 

  Pakikinggan ang sinasabi ngunit susundin pa rin ang sariling kagustuhan.

  30s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ano ang dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng isang pasiya?

   Ikabubuti ng kaibigan

   Ikabubuti ng nakararami 

  Ikabubuti ng pamilya 

  Ikabubuti ng sarili 

  30s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q3

  Habang nagtatalakayan ang pangkat, may ibang hindi sumasang-ayon. Ano ang iyong gagawin?

   Magpaliwanag nang mahinahon

  Makinig at manatiling tahimik

  Makipagsigawan

  Umalis na lang 

  30s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q4

  Nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay para pag-usapan ang isang mahalagang isyu. Gusto nitong marinig ang opinyon ng kanyang nasasakupan. Anong pag-uugali ang ipinakikita ng kapitan?

  Pagkamagalang  

  Pagkamahinahon 

  Pagkamahabagin

   Paggalang sa suhestiyon ng iba

  30s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q5

  Si Marlo ay likas na matalino kung kayat madalas sa usapan nilang magbabarkada ay palaging gusto na lamang ang nasususnod. Bilang isang kaibigan, paano mo maitutuwid ang ganitong pag-uugali ni Marlo?

  Pahiyain ito sa harap ng iyong mga kaibigan

  Patitigilin siya kapag nagsasalita

  Kausapin siya ng masinsinan at ipaliwanag ang kabutihang dulot ng pakikinig sa suhestiyon ng iba.

  Hintaying matapos siyang magsalita at ipaintindi na mali ang kanyang inaasal 

  30s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q6

  Sa pagpupulong na idinaos sa inyong paaralan, di mo nagustuhan ang mungkahing pagbibigay ng ekstrang gawain sa mga nahuhuli sa oras ng klase. Paano mo ipararating ang iyong pagtutol? 

  Magdadabog dahil paminsan-minsan tanghali na akong pumasko. 

  Magsasawalang-kibo na lamang.

  Hindi na lamang ako magbibigay ng reaksyon. 

  Ipaliliwanag ko nang maayos at may paggalang ang aking pagtutol. 

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q7

  Alam na alam mo na ang gagawin sa isang proyekto ng inyong pangkat. Hindi mo gaanong nagustuhan ang mungkahi ng iyong kasapi. Paano mo sasabihin sa kanya ang iyong saloobin?

  Hindi tatanggapin ang mungkahi

  Tatanggapin nang maayos ang kanyang mungkahi at ipaliwanag ang epekto nito. 

  Kagalitan ang sinumang tutol sa inyong kagustuhan.

  Pagtatawanan ang suhestiyon niya. 

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q8

  Tinawag ni Gng. Reyes si John upang ipahayag ang kanyang opinyon tungkol sa napapanahong isyu, ano ang dapat mong gawin?

  Pakinggang mabuti at unawain ang ipinahahayag ni John.  

  Huwag ng bigyan ng pagkakataong magbigay ng opinyon si John.

  Huwag sumang-ayon sa kanyang opinyon.

  Huwag pakinggan ang kanyang pahayag sapagkat mas matalino ka sa kanya.

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ano ang tamang pamamaraan kung mayroon kang suhestiyon na gustong sabihin sa kapwa?

  Sasabihin ang suhestiyon hindi baleng hindi sang-ayunan.

  Magalang na sabihin ang suhestiyon at isaalang-alang ang kabutihan ng lahat. 

  Magsasalita na lang basta kahit alam na may masasaktan ka.

  Hindi iimik hanggang mapansin na lang.

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtanggap at paggalang sa suhestiyon ng iba?

  Pagpilit na opinyon lamang ang masusunod

  Pumanig sa suhestiyon ng kaibigan kahit ito’y mali.

  Laging unawain at igalang ang palagay ng iba.   

  Huwag igalang ang ideya ng iba.

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q11

  Ang nararapat na pakikitungo sa kapwa ay______________.

   Pagtrato nang may paggalang at dignidad  

  Pagkakaroon ng gawing maging mapag-isa

  Nakabatay sa estado ng tao

  Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q12

  Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kahinaan ng isang tao sa pakikipagkapwa?

  Kakayahang umunawa sa damdamin ng kapwa

  Kakayahang makiramdam 

  Kaisipang mas matalino kasya sa iba

  Marunong makisama sa kapwa

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q13

  Maipapakita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod MALIBAN sa_________

  Pagtulong at pakikiramay sa kapwa

  Kakayahang taong umunawa  

  Pagkagiliw sa nakaangat sa lipunan 

  Pagmamalasakit sa kapakanan ng kapwa 

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa?

   “Tama ka. Maganda ang iyong suhestiyon.”   

  “Sa susunod huwag ka ng sumali sa pangkat namin.”

  “Sa pangkat nila Nelia ka na lang sumali. Kumpleto na kami.”

  “Mali ang ideya mo.” 

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q15

  Paano mo maipapakita ang tunay mong pakikipagkapwa-tao sa nasalanta ng kalamidad?

  Tuwang-tuwang pakikipag-usap sa kanila 

  Pakikiiyak sa nangyari sa kanila

  Pagbibigay ng opinyon tungkol sa nagyari

  Pakikipag-usap at pagdamay sa kanila  

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang simpleng ngiti ay nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa.

  TAMA

  MALI

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q17

  Ang pakikipagkapwa ay nagbubunga ng magandang resulta.

  TAMA

  MALI

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q18

  Hindi na kailangan ang paggalang at pagmamahal sa pakikipagkapwa-tao.

  MALI

  TAMA

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q19

  Ang lawak at lalim ng pakikipagkapwa-tao ay nakadepende sa ibang tao.

  MALI

  TAMA

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete
 • Q20

  Ang pakikipagkapwa tao ay ang pagtugon sa pangangailangan na makipag- ugnayan sa iba, pakiramdam na kailangan ng tao ng makakasama at mapabilang sa isang pangkat.

  MALI

  TAMA

  60s
  EsP6P- IId-i-31
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class