placeholder image to represent content

ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต

Quiz by Kru-amran Channel

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  เฟซบุ๊ก (Facebook)เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตรูปแบบใด
  ชุมชนออนไลน์
  การสนทนาผ่านเครือข่าย
  เวิลด์ไวด์เว็บ
  การถ่ายโอนข้อมูล
  30s
 • Q2
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลแบบ Search Engine
  การค้นหาข้อมูลโดยการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลข่าวสาร บทความต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
  การค้นหาข้อมูลโดยดูในเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดหัวข้อปลีกย่อยมาให้เลือก
  การค้นหาโดยใช้ข้อความที่จำเป็น หรือใช้คำค้น ป้อนลงในเว็บเสิร์ชเอ็นจิน google จะปรากฏข้อมูลที่สอดคล้องกับคำค้น
  การค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บ
  30s
 • Q3
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของการค้นหารูปภาพเพื่อป้องกันสิทธิ์ในการใช้งาน
  ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ ้า
  ถูกกรองตามใบอนุญาตและแก้ไขได้
  ไม่ถูกกรองตามใบอนุญาต
  ติดป้ายกำกับว่าสามารถใช้ซ ้าและแก้ไขได้
  30s
 • Q4
  ข้อใดต่อไปนี้ค้นหารูปภาพแบบเจาะจงสีได้ถูกต้อง
  กำหนดคำค้น แล้วคลิกสี
  กำหนดคำค้น แล้วคลิก เครื่องมือ และเลือกสี
  กำหนดคำค้น แล้วคลิก ประเภทภาพ และเลือกสี
  กำหนดคำค้น แล้วคลิก เพิ่มเติม และเลือกสี
  30s
 • Q5
  หากต้องการสืบค้นข้อมูลกล้วยไม้ไทยเฉพาะไฟล์น าเสนอแบบ PPT (PowerPoint)ข้อใดต่อไปนี้ระบุค าค้นได้ถูกต้อง
  PPT กล้วยไม้ไทย
  DOC กล้วยไม้ไทย
  กล้วยไม้ไทย .เฉพาะไฟล์
  กล้วยไม้ไทย .PDF
  30s
 • Q6
  เมื่อสืบค้นข้อมูลและได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร
  คัดลอกข้อมูลลงสมุด
  นำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
  เผยแพร่ข้อมูลโดยการส่งต่อ
  ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  30s
 • Q7
  ข้อใดต่อไปนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้อง
  ไม่ส่งต่อข้อมูลลามกอนาจาร
  สนทนาด้วยค าสุภาพ
  ไม่แอบอ้างข้อมูลของผู้อื่น
  ส่งจดหมายลูกโซ่ไปให้เพื่อน ๆ
  30s
 • Q8
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
  Download
  E-mail
  Address
  Net
  30s
 • Q9
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมหากันระหว่างบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์
  การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
  การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกันทั้งบุคคล องค์กร และเครื่องคอมพิวเตอร้
  30s
 • Q10
  เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใด
  บริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลข่าวสาร โดยการดาวน์โหลด
  บริการเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้
  บริการเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลก
  30s

Teachers give this quiz to your class