placeholder image to represent content

ทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่5

Quiz by vun vunnn

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  หลักสำคัญของการออกแบบโฆษณา คืออะไร

  ออกแบบสำหรับธุรกิจการค้า

                     

  ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

                  

    เน้นที่ความแปลกใหม่ในด้านรูปแบบ

  ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้พบเห็น

  30s
 • Q2

  การโน้มน้าวใจ หมายถึงข้อใด

                  

    ตัวอักษรขนาดใหญ่

                  

  เร้าใจให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจ

  การใช้ภาษาถูกต้องน่าสนใจ

    ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง

                    

  30s
 • Q3

  การเรียนรู้วิธีการออกแบบโฆษณามีความสำคัญอย่างไร

  สามารถบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการออกแบบโฆษณา

  สามารถบรรยายวิธีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องในการ    ออกแบบโฆษณา

  สามารถบรรยายวิธีการเลือกหัวข้อในการออกแบบโฆษณา

  สามารถบรรยายจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์งาน    ออกแบบโฆษณา          

  30s
 • Q4

  โปสเตอร์ที่ไม่มีตัวอักษรปรากฏหรือมีน้อยจัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด

  โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

  โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด     

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ         

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร        

  30s
 • Q5

  โปสเตอร์ที่ใช้คำหรือข้อความที่เป็นตัวอักษรเป็นหลักจัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด        

  โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด     

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร        

  โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ

  30s
 • Q6

  โปสเตอร์ที่ใช้พื้นที่สำหรับรูปภาพและตัวอักษรที่เท่ากันจัดเป็นโปสเตอร์ประเภทใด

  โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษร

  โปสเตอร์ที่มีจุดสนใจหลายจุด

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ

  โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร        

  30s
 • Q7

  การชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานหรือนโยบายของหน่วยงานทางราชการเป็นการโฆษณาเพื่อจุดประสงค์ใด

  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

  เพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม

  เพื่อรณรงค์หรือต่อต้าน

  เพื่อผลทางธุรกิจ

  30s
 • Q8

  เพราะเหตุใด โปสเตอร์ภาพการ์ตูนจึงมีลักษณะของตัวการ์ตูนไม่เหมือนกัน

  เพราะเป็นการสะท้อนบุคลิกของผู้วาด      

  เพราะมีการจัดองค์ประกอบศิลป์แตกต่างกัน

  เพราะผู้วาดไม่มีความสามารถ

  เพราะต้องการสื่อความหมายให้แตกต่าง

  30s
 • Q9

  ขั้นตอนแรกของการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาคืออะไร

  วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง

  ร่างภาพตามหลักองค์ประกอบ

  ออกแบบร่างคร่าวๆ

  เลือกหัวข้อโปสเตอร์

  30s
 • Q10

  โปสเตอร์ หมายถึงข้อใด

  ภาพศิลปะที่บอกรายละเอียดครบถ้วนของทัศนธาตุ

  ภาพศิลปะที่มีองค์ประกอบศิลป์สมบูรณ์    

  ภาพศิลปะที่สื่อสารให้เข้าใจความหมายในเวลาสั้นๆ

  ภาพศิลปะที่สวยงาม

  30s

Teachers give this quiz to your class