placeholder image to represent content

ANG DIGNIDAD NG TAO

Quiz by DANILO BLANCO JR

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Bakit nilikhang hindi pantay-pantay ang lahat ng tao sa mundo?
  Mauunawaan ng tao na kailangan niya ang kanyang kapwa dahil sa kanila natin matatanggap ang ating mga pangangailangang materyal at espiritwal.
  Makikilala natin ang pagkakaiba sa antas ng lipunan upang maturuan tayong magsikap at magpunyagi para sa pag-unlad ng ating pagkatao.
  Mabibigyan pa ng pagkakataon ang tao na maunawaan ang halaga ng talento at kakayahan na biyaya ng Diyos sa iilang tao.
  Matututo tayo ng pagpapakumbaba at pagpapaubaya.
  45s
 • Q2
  Saan nagkakapantay-pantay ang mga tao?
  Sa paningin ng Diyos at ng lipunan
  Sa pagdating ng huling yugto ng kanyang buhay sa daigdig
  Sa kanilang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito
  Sa pagmamahal ng kani-kanilang pamilya
  45s
 • Q3
  Ang sumusunod ay mga pananagutan ng tao batay sa kanyang dignidad maliban sa:
  Pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo.
  Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa.
  Maging pantay sa pakikitungo sa lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon
  Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos.
  45s
 • Q4
  Paano maipakikita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao?
  Pahalagahan ang tao bilang tao hangga’t siya ay nabubuhay.
  Maging tapat sa lahat ng ginagawa para sa kapwa at sa pakikitungo sa mga ito.
  Ibigay ang bahagi ng sarili sa kapwa kahit hindi pa ito kakilala.
  Maglaan ng panahon upang iparamdam sa malapit na kapwa ang pagmamahal at pagpapahalaga.
  45s
 • Q5
  Sino ang hindi tunay na nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng kanyang kapwa?
  Isang politikong labis ang katapatan sa kanyang panunungkulan sa pamahalaan
  Isang taong may pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba
  Isang pilantropong laging nakahandang magbigay ng tulong sa kapwa na nangangailangan ng kanyang tulong
  Isang negosyante na nagbibigay ng malaking halaga bilang puhunan ng isang empleyado na tumatanda na
  45s
 • Q6
  Dapat tumulong ang lipunan upang maiangat ang dignidad ng lahat ng tao dahil sa lipunan ito nagmumula. Ang pangungusap ay:
  Mali, dahil kailangang igalang ng mamamayan ang katayuan ng mga tao na mas mataas ang katungkulan sa pamahalaaan.
  Mali, dahil sa Diyos nagmumula ang dignidad ng tao.
  Tama, dahil itinatadhana ng saligang batas ang paggalang sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao sa lipunan.
  Tama, dahil ang tunay na diwa ng pagiging isang bansa ay nasa pagkilala sa karapatan at dignidad ng lahat ng tao.
  45s
 • Q7
  Kailan maaaring mawala ang dignidad ng isang tao?
  Sa oras na niyapakan ng kapwa ang kanyang pagkatao
  Kapag siya ay naging masamang tao
  Sa sandaling nalabag ang kanyang karapatang pantao
  Wala sa nabanggit
  45s
 • Q8
  Paano mapananatili ang mataas na antas ng dignidad ng tao?
  Kumilos bilang kagalang-galang na indibidwal.
  Isabuhay ang pagpapahalaga hindi sa kung anong ari-arian mayroon kundi sa karangalan bilang tao.
  Palaging iangkop ang sarili sa pangkat na kinabibilangan upang maging karapat-dapat sa kanilang pagkilala.
  Panatilihin ang kabutihan sa sarili at sa kapwa upang laging makuha ang paggalang ng kapwa.
  45s
 • Q9
  Ano ang pinakamahalagang maitutulong ng pagkakaroon ng dignidad sa tao?
  Mapananatili ang damdamin ng pagmamalaki sa lahat ng tao.
  Ang lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makasasakit o makasasama sa ibang tao.
  Masisiguro na magagawa ng tao ang lahat ng kanyang nais nang walang pag-aalinlangan.
  Magiging malaya ang tao na ipakita ang kanyang totoong sarili.
  45s
 • Q10
  Paano mo matutulungan ang isang pulubi na maiangat ang kanyang dignidad bilang tao?
  Tulungan siyang hanapin ang kanyang pamilya upang may mag-aruga sa kanya.
  Lapitan siya at kausapin sa araw-araw upang maitaas ang kanyang konsepto sa kanyang sarili.
  Palagi siyang bigyan ng pagkain at pera sa araw-araw.
  Humanap ng isang institusyon na maaaring kumalinga sa kanya at mabigyan siya ng disenteng buhay.
  45s

Teachers give this quiz to your class