Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawastong pakahulugan ng globalisasyon?
  Integrasyon o pagsanib ng mga ekonomiya, kultura, at politika ng mga bansa.

  Proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba’t ibang direksiyon na nararanasan sa iba’t ibang panig ng daigdig. 

  Pagbabagong nagbubuklod 

  Ang pagpapalaganap ng teknolohiya at ideya sa pamamagitan ng pandaigdigang transportasyon at komunikasyon, daan upang humina ang sektor ng agrikultura ngunit pinasigla ang industriya at paglilingkod.
  30s
 • Q2
  Ang integrasyong kultural ay maituturing na isa sa mga dahilan ng globalisasyon. Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawastong paliwanag dito?

  Ang pakikipagkalakalan ang pangunahing dahilan sa paglago ng globalisasyon.

  Malaki ang naging impluwensiya ng mga pelikulang banyaga sa pagtanggap ng kultura ng ibang bansa.
  Sa paggamit ng teknolohiya napabilis ang pagkakaroon ng kaalaman sa kultura ng bawat bansa.
  Dahil ang mga tao ay patuloy ang paggalaw, pakikipag-ugnayan, pakikipamuhay at pagtanggap sa kultura ng iba’t ibang lahi sa daigdig.
  30s
 • Q3
  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawastong paliwanag ukol sa kaunlarang teknolohikal bilang pangunahing dahilan ng globalisasyon?

  Dahil sa patuloy na pakikipagkalakalan ng mga negosyante sa bawat bansa napabilis ang globalisasyon.

  Sa pagkakaimbento ng telepono, napabilis ang ugnayan ng mga tao sa iba’t ibang panig ng daigdig.

  Ang paglago at patuloy na paggamit ng teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pag-usbong at ng globalisasyon lalo’t higit ang mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon.
  Dahil sa teknolohiya napabilis ang globalisasyon.
  30s
 • Q4
  Bakit itinuturing ang Economic Network o Pangkalakalang Ugnayan bilang isa mga dahilang ng globalisasyon?

  Dahil sa malayang pakikipagkalakan ng bawat tao sa daigdig.

  Nagkakaroon ng pakikipagkasunduan ang mga bansa na nagbigay daan upang magkaroon ang “global power” ang ilang mga bansa.

  Ang pakikipagkalakalan sa iba’t ibang bansa ay nagbibigay sa mga tao ng maraming sangay ng pakikipag-ugnayan. Nagkakaroon ng palitan ng produkto at serbisyo ayon sa hinihingi ng pangangailangan ng bawat isa.

  Ang pakikipagkalakalan ay nagbunga sa globalisayon sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto o serbisyo ng bawat bansa sa daigdig.

  30s
 • Q5
  Sa pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba’t ibang bansa, nagkaroon ng tinatawag na “power allegiance” at “power resistance” na nagresulta ng paglitaw ng pandaigdigang kapangyarihan. Maituturing ba ito na isa sa mga dahilan ng globalisasyon?

  Opo, dahil sa power allegiance nagkakaroon ng pagpapalitan ng paniniwala, kultura at maging ekonomikal na aspeto ang magka-alyadong bansa.

  Hindi, sapagkat hindi nakaaapekto ang pakikipag-ugnayan sa at pakikipag-sabwatan sa ibang bansa sa globalisasyon na nararanasan natin sa kasalukuyan.

  Ang paglitaw ng Pandaigdigan Kapangyarihan at pakikipag-ugnayan ay maituturing na isa sa mga dahilan ng globalisasyon.

  Maituturing ang Global Power Emergence o Paglitaw ng Pandaigdigan Kapangyarihan na dahilan ng globalisasyon sapagkat ito ay nakaaapekto sa pampolitikal na kalagayan ng iba’t ibang bansa na isa sa dimensiyon ng globalisasyon.

  30s
 • Q6
  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawastong paliwanag ukol sa Sosyo-kultural bilang isa sa mga dimensiyon o anyo ng globalisasyon?

  Dahil sa teknolohiya madali ang pagpapalitan ng kultura, paniniwala, mga kilos o gawi kaya maituturing itong isang anyo ng globalisasyon.

  Sa palagiang panonood ng mga pelikula tulad ng Korea-nobela, Hollywood films at iba pang banyagang palabas, nakalimutan na ng mga kabataan ang kulturang Pilipino.

  Ang uri at kalagayan ng pamumuhay ng mga tao ay umuunlad sapagkat natututo at nakakakuha ng ideya o impormasyon ukol sa lipunan, pamumuhay at kultura mula sa ibang tao sa ibang bansa.

  Malaki ang epekto ng kultura sa pamumuhay ng mga tao.

  30s
 • Q7
  Bakit maituturing ang hangaring Politikal o politika bilang anyo o dimensiyon ng globalisasyon?

  Ang sosyo-kultural ay isang dimensiyon o anyo ng globalisasyon.

  Dahil sa oras ng pangangailangan o kagipitan ay mayroong kakampi ang bawat bansa kaya ito ay maituturing na anyo ng globalisasyon.
  Ang hangaring politikal na pakikipag-ugnayan ay naglalayong palakasin ang relasyon ng gobyerno sa gobyerno upang magkaroon ng kakampi na makatutulong sa ano mang suliranin.

  Sapagkat ang globalisasyon ay maaaring politikal ang hangarin.

  30s
 • Q8
  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawastong paliwanag ukol sa hangaring Pang-ekonomiya bilang isa sa mga dimensiyon o anyo ng globalisasyon?

  Hindi maituturing ang politikal o politika bilang anyo ng globalisasyon sapagkat hindi mabuti ang hangarin.

  Mabilis ang palitan ng produkto o serbisyo sa iba’t ibang panig ng bansa dahil sa pandaigdigang kalakalan na nakatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng bawat bansa.
  Dahil sa restriksiyon ng bawat bansa pagdating sa pandaigdigang merkado, hindi mabilis ang pagdaloy ng kalakal at serbisyo na siyang nagiging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng bawat bansa sa daigdig.
  Ang globalisasyon ay naglalayong maitaguyod ang kalakalan sa iba’t ibang panig ng mundo. Ito ay ginagawa upang makilala ang bawat produkto sa pandaigdigang merkado at upang matugunan at makakuha ng kalakal o ideya mula sa ibang bansa.
  30s
 • Q9
  Sa kasalukuyan, maraming mga dayuhang kompanya na ang namumuhunan sa Pilipinas tulad ng Coca-Cola, McDonald’s, Unilever at iba. Ano ang negatibong implikasyon ng pag-usbong nila sa bansa para sa mga lokal na namumuhunan?

  Paglawak ng impluwensiya ng kulturang dayuhan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa produktong dayuhan.

  Pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa hindi patas na kompetisyon.
  Pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga dayuhang produkto.
  Ang pang-ekonomiyang hangarin ay maituturing na anyo ng globalisasyon dahil sa pagtataguyod ng kalakalan
  30s
 • Q10
  Isa sa hindi mabuting epekto ng globalisasyon sa ekonomiya, ang pagkawili ng mamimili sa pagbili ng imported na gulay, isda, at karne. Kadalasan mas mura ang presyo ng mga ito kumpara sa lokal na produkto. Sa paanong paraan nakasasama ang sitwasyong ito sa ating ekonomiya?

  Lalaki ang kita ng mga lokal na negosyante na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa.

  Pagkalito ng maraming namumuhunan at mamimili sa mga produkto at serbisyo na ipinapakita sa advertisements.

  Pinaliliit nito ang kita ng sektor ng agrikultura na maaring magresulta ng paghina ng ekonomiya bansa.   

  Talo ang ating bansa sa sitwasyong ito.

  30s
 • Q11
  Ang paggamit ng teknolohiya sa komunikasyon tulad ng Internet, e-mail, texting at social media platfoms ay ilan sa mga bagay na nagbigay-daan sa sosyo-kultural na anyo ng globalisasyon. Binago nito ang takbo ng pamumuhay ng maraming tao sa mundo, pati na ang pakikisangkot ng mga tao sa mga isyung panlipunan.Sa kabuoan,  Saan makikita ang mga impluwensiyang ito sa mga kabataang Pilipino?

  Pagsulpot ng mga tinatawag na ‘millenials’ o mga kabataang ipinanganak sa panahon ng transisyon ng mundo sa information age.

  Pagnanais na makapunta o manirahan sa ibang bansa. 

  Sa pagbabago ng pananamit at pagsasalita, pakikisalamuha, takbo ng pag-iisip, at pakikibahagi sa mga isyung panlipunan.
  Pagkahilig sa mga Korea-nobela at ilang mga pagkaing banyaga.
  30s
 • Q12
  Ang Marikina ay kilala bilang “Shoe Capital of the Philippines”. Ngunit sa paglipas ng panahon, tuluyang nagsara ang maraming pagawaan ng sapatos sa lungsod dahil sa hamon ng malayang kalakalan. Marami tuloy ang nagmungkahi ng patakarang “guarded globalisasyon”. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng patakarang ito?

  Pagbabantay sa dami ng mga dayuhang pagawaan sa lungsod. 

  Pagbibigay ng subsidiya o tulong pinansiyal sa mga sapatero upang tumaas ang kanilang sweldo ay mapag-aral ang kanilang mga anak. 

  Paghihikayat sa mga malalaking foreign brands ng sapatos na magtayo ng negosyo sa lungsod upang magkaroon ng trabaho ang mas maaraming Marikeño.
  Pagpapataw ng taripa sa mga imported na mga sapatos.
  30s
 • Q13
  Malaki ang pakinabang ng Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa, subalit mayroon din itong negatibong epekto. Alin sa mga sumusunod ang mabuting epekto ng malayang kalakalan nito sa ibang bansa?
  Mas maraming produkto ang maaaring pagpilian ng mga mamimili.
  Naging isang malaking bagsakan ang Pilipinas ng mga imported na produkto.

  Naiiwasan ang kakapusan sa produkto dahil sa maraming pagpipilian.

   Dahil sa kompetisyon pinagbubuti ang kalidad ng produkto.
  30s
 • Q14
  Ang bawat nagiging pangulo ng Pilipinas ay pumupunta sa iba’t ibang bansa sa daigdig para sa isang state visit. Paano nakatutulong sa pag-unlad ng kalakalang panlabas ng Pilipinas ang pagbisita ng bawat Pangulo sa mga bansang mayroon itong ugnayang diplomatiko?
  Napalalakas ang diplomatikong relasyon, kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan.
  Natitiyak ang kaligtasan at magandang kalagayan ng OFWs sa mga bansang binisita. 

  Nagkakaroon ng pagsasanib ng kulturang Pilipino at kulturang banyaga.

  Nakahihingi ng tulong pinansyal sa mga kaalyadong bansa sa panahon ng kalamidad.
  30s
 • Q15
  Ang pag-usbong ng mga malalaki at dayuhang korporasyon, paggamit ng teknolohiya sa komunikasyon, diplomatikong ugnayan sa pagitan ng mga bansa, pagtangkilik sa kultura ng ibang bansa at migrasyon ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa ay maituturing na epekto ng globalisasyon.

  Ang mga pagbabagong hatid ng globalisasyon ay dulot ng kaguluhan o di-pagkakaunawaan ng bawat bansa. 

  Ang mga pagbabagong hatid ng globalisasyon ay makikita sa mga aspektong teknolohikal, sosyo-kultural, ekonomiko, at politikal.

  Ang mga pagbabagong hatid ng globalisasyon ay pawang sa mga aspektong teknolohikal at sosyo-kultural lamang.

  Ang mga pagbabagong hatid ng globalisasyon ay pawang sa aspektong teknolohikal.

  30s

Teachers give this quiz to your class