placeholder image to represent content

Araling Panlipunan

Quiz by Lorena Maliwat

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong batayan ang napakahalaga para sa mag-aaral at lahatng tao upang maging mahusay sa pakikipagtalastasan at komunikasyon?

  Pamahalaan

  Relihiyon  

  Teknolohiya

  Pagsusulat  

  30s
 • Q2

  Ano ang mangyayari sa lipunan kung may organisadong pamahalaan at batasna ipinatutupad dito?

  Magkakaroon ng disiplina, katarungan, kaayusan atkapayapaan ang mga tao sa lipunan.

  Magkakaroon ng disiplina, katarungan, kapayapaan,pagkakaisa at kaunlaran sa lipunan at nasasakupan

  Magkakaroon ng katahimikan at pagkakaisa ang mga mamamayan

  Maiiwasan ang pagkakaroon ng mga protesta at di-pantay na trato ng taosa lipunan.

  30s
 • Q3

  Sa panahon ngayong pandemya ang mga eksperto aynagsisikap na tumuklas ng bakuna o gamot para malabanan at mapagaling ang mgadinapuan ng sakit na COVID. Anong batayang salik ang kailangang pagyamanin atpagtuunan ng pansin?

  Teknolohiya

  Pamahalaan

  Pagsusulat       

  Relihiyon

  30s
 • Q4

  Alin sa  mgasumusunod ang  hindi kabilang sa naging pangunahing hanapbuhay sa sinaunangkabihasnan?

  Pagsasaka, Pangangaso, Pag-aalaga ng hayop ,Paggawang mga palayok

   

  Pagsasaka , Pangangalakal  ,Paghabing tela  ,Pangangaso

  Pagsasaka, pagmimina, pangagaso, paggugubat

  Pagsasaka , Pangangalakal , Online Selling

  30s
 • Q5

  Kung Calligraphyang tawag sa mas pinaunlad na sistema ng pagsulat ng Kabihasnang Shang, Anonaman ang tawag sa sistema ng Pagsulat ng Kabihasnang Indus?

  Pictogram 

  Hiroglipiko

  Alibata 

  Cuneiform    

  30s
 • Q6

  Ang Itinituring na pinaka-una at pinaka-matandang kabihasnan sa daigdig

  Shang  

   Indus               

  Sumer

  Afrika

  30s
 • Q7

  Isa sa nilalaman ng Walong Dakilang Daan niGautama Buddha ay ang tamang pananalita. Paano mo ito isasagawa sa iyong buhay?

  Iwasan ang pagsisinungaling

  Maging malumanay sa pananalita

  Huwag maging matalim ang pananalita

  Ugaliing magsalita ng mahinahon at may paggalang

  30s
 • Q8

  Ang bawat relihiyon ay may mga turo at aral. Kungsusuriin, ano ang pangkalahatang itinuturo nito sa mga tao?

  Pagmamahal sa Diyos

  Palagiang pagdarasal

  Paggawa ng kabutihan

  Pagmamahal sa kapwa

  30s
 • Q9

  Si Confucius ang pinagmulan ng kaisipang Ginintuang Aral.Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng ibig sabihin nito?

  May lakbay-aral sina Gabbi pero parang napuntahan na niya ang mga lugar

  Si Jake ay pala-aral kaya pasado siya sa lahat ng pagsusulit

  Si Jhun ay nadapa at tinulungan siya tumayo ni Sam.

  Si Fred ay bully,minsan biniro siya ni Alex pero nagalit siya at nagwala.

  30s
 • Q10

  Ang bawat relihiyon ay may mga iba’t-ibang paniniwala at pananampalatayana naging bahagi na ng kultura ng mga bansa sa Asya. Alin sa sumusunod na turoat aral ng mga relihiyon ang naging kaugalian ng mga Asyano?

  Pag-aayuno tuwing banal na araw o panahon

  Pagsunod sa aral ng relihiyon

  Pagsisimba o pagsamba

  Paglalakbay sa mga banal na lugar

  30s
 • Q11

  Bakit mahalaga ang likas na yaman sa bawat tahanan ng mga Asyano?

  Iniaangkop ng mga Asyano ang kanilang hanapbuhay sapamamagitan ng mga

          yamanglikas sa kanilang kapaligiran.

  Ang mga likas na yaman ang tumutugon sa pangunahingpangangailangan ng mga Asyano.

  Ang likas na yaman ay nakaapekto sa pang-araw-araw napamumuhay ng mga

             Asyano.

  Malaki ang ambag ng likas na yaman sap ag-unlad ng mga bansang Asyano

  30s
 • Q12

  Paano nakatulong ang likas na yaman sa pag-unlad ngekonomiya ng mga bansang    

       Asyano.?

  Lahat ng pananim ay dito nagmula

  Ang pag-unlad ng ekonomiyaay batay sa paggamit at pangangalaga ng likas na yaman

  Nakagagawa ng mga produktomula sa mga likas na yaman

  Ang pag-unlad ng ekonomiya ay dahil lamang sa sector ng Agrikultura

  30s
 • Q13

  Bakit maraming Asyano mula sa rehiyon ng Timog at TimogSilangang Asya ang     

                   dumadayosa kanlurang Asya?

   

  Upangmakipagsapalaran.

  Upangmagtrabaho sa minahan ng langis

  Upangmakapag-asawa ng taga kanlurang Asya

  Upangmamasyal sa kanlurang Asya

  30s
 • Q14

  Ano ng tawag sa pagkakaiba-iba at katangi-tanging anyo ng lahat ng buhay

             na bumubuo sa natural na kalikasan?

  siltation

  red tide

  habitat       

   biodiversity                                             

  30s
 • Q15

  Pagbabagong pandaigdigan o rehiyonal na klima na maaaring dulot ng likas

         na pagbabago sa daigdig o ng mga gawainng tao.

  ozone layer

  Global Climate Change                                        

  siltation

  hinterlands      

  30s

Teachers give this quiz to your class