placeholder image to represent content

Araling Panlipunan Assessment Test#3

Quiz by Norma R. Quito

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakipagkaibigan ang mga Espanyol sa mga Pilipino upang mapalaganap ang Kristiyanismo at ito ay sinimulan nila sa pamamagitan ng _________.

  Pagdarasal

  Komunyon

  Pagbibinyag

  Sanduguan

  120s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Sa klase ni Gng. Gomez nagsagawa ang mga mag-aaral ng isang dula na tumatalakay sa pagpapakasakit ni Kristo sa pagtubos ng kasalanan ng tao. Anong panitikan ang ipinakita ng mga mag-aaral?

  moro-moro

  sarswela

  sinakulo

  duplo

  120s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Para maging isang ganap na Kristiyano, ang unang sakramento na dapat tanggapin ng isang tao ay ang __________.

  komunyon

  binyag

  kasal

  kumpil

  120s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Iba’t ibang anyo ng panitikan ang dala ng mga Espanyol sa ating bansa. Alin sa sumusunod ang karaniwang paksa ng mga ito?

  Paksang panlipunan

  Paksang pampulitika

  Paksang pampamilya

  Paksang panrelihiyon

  120s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Saan yari ang karaniwang tahanan matapos na mailipat sa tinawag na Poblacion?

  sa bato

  kahoy

  yari sa yero

  sa pawid

  120s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Hindi naging bukas para sa lahat ang sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Espanyol ________

  Kaya mga pari ang nagturo sa kanila.

  Kaya naging laganap ito sa lahat.

  Kaya mga lalaki lamang ang nag-aral noon

  Kaya sinubaybayan sila ng mga pari.

  120s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang pag-awit ng pasyon tuwing Mahal na Araw ay isa sa mga tradisyon ng mga mananampalatayang Pilipino, alin sa mga sumusunod ang tinutukoy dito?

  pagkamatay ni Kristo sa krus

  Pagkakaibigan ng mga Kristiyano at Muslim

  Paggunita sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo

  Pagpapahalaga sa katekismo

  120s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Habang nagbabasa si Miguel ng kanyang aralin, napukaw ang kanyang pansin ng isang akda tungkol sa tunggalian ng mga Kristiyano at Muslim. Anong anyo ng panitikan ang kanyang nabasa?

  senakulo

  duplo

  sarswela

  moro-moro

  120s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Maraming panitikan ang dinala ng mga Espanyol sa ating bansa. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang gagawin mo sa mga ito?

  balewalain ang mga ito

  pahalagahan ang konsepto nito

  kalimutan na lamang ang mga ito

  palitan ang konsepto nito

  120s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang sumusunod ay kabilang sa mga pagbabagong panrelihiyon naitatag sa kolonyalismo maliban sa isa.

  pagpapatayo ng mga prayle

  pinalaganap ang kristiyanismo

  reduccion

  dumami ang misyonero

  120s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class