placeholder image to represent content

ASSESSMENT 10

Quiz by Ma. Nympha G. Solano

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 10 skills from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F10PB-Ia-b-62
F10PT-IIa-b-72
F10PN-IIc-d-70
F10PT-IIc-d-70
F10PT-Ib-c-62
F10PT-Ie-f-65
F10PB-IIIc-82
F10PB-Ie-f-66
F10PN-Ig-h-67
F10PB-IIi-j-79

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  Unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin angletra ng tamang sagot.

  “Habang kami ay kumakain ay dumating ang Donyana amo ni itay at sa aking narinig, kami raw ay mga timawa. Iyon ang salitanghinding hindi ko makalilimutan kung kaya’t nagsumikap ako sa aking pag-aaral.”Batay sa punong salitang “mata”, ano ang maikakabit na salita na katangian ngDonya?

  matabil ang dila

  matanglawin 

   mapangmata

  matapobre

  45s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q2

  Mula sa kamusmusan aynamulat na si Adong sa pakikipagsapalaran sa lansangan. Lahat ng pang-iinsultoat pagmamalabis ay kaniya na ring naranasan. Lumaki siyang mag-isa na maysariling paninidigan at tapang.

  Alin sa sumusunod nakolokasyon ng salitang “puso” ang mayroon si Adong?

  pusong ligaw

  pusong hapo

  pusong sawi

  pusong bato

  45s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q3

  “Ako’y naniniwala na hindi natin dapat panghinawaan ang mga pangaral ng ating mga magulangsapagkat ito ay para na rin sa ating ikabubuti.”  Alin ang wastong eptimolohiya ng salitang maysalungguhit ?

  magsawa

   panghinawaan

  panghi+nawaan

  pang+hi+nawaan

  45s
  F10PT-IIa-b-72
  Edit
  Delete
 • Q4

  Pinasinayaan ng mgaMarikenyo ang muling pagbubukas ng tiyangge sa tabing ilog matapos ibaba saalert level 3 ang Metro Manila.

  pinasinayaan

  pasinaya

  pina+sina+yaan

  pinasi+nayaan

  45s
  F10PT-IIa-b-72
  Edit
  Delete
 • Q5

  “Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad

  Sa bait muni't sa hatolay salat;

  Masaklap na bunga ngmaling paglingap,

  Habag ng magulang sairog ng anak”

   

  Ano ang sukat ng saknong na iyong binasa?

  wawaluhing pantig

  lalabingwaluhing pantig

   lalabindalawahing pantig

  walang tiyak na sukat

  45s
  F10PN-IIc-d-70
  Edit
  Delete
 • Q6

   Ano ang talinghaga na mayroon sa saknong ng tula?

  “Ang laki sa layawkaraniwa'y hubad

  Sa bait muni't sa hatolay salat;

  Masaklap na bunga ngmaling paglingap,

  Habag ng magulang sairog ng anak”

  Hindi naipaliliwanag ngmagulang ang tunay na estado ng kanilang pamumuhay.

  Hindi natututo ang bata kung siya ay hindipapaluin.

  Nasa magulang ang sisisa kung sino ang kaniyang anak sa paglaki.

  Ang tamang pagdidisiplina ng magulang sa anak ay mahalaga para sa kaniyang pag-unlad.

  45s
  F10PT-IIc-d-70
  Edit
  Delete
 • Q7

  ‘Di mahulugang karayom,laman ng isip ko.

  Litong-lito, ako baga’ynatutuliro.

  ‘Di ko malaman kungsa’n ba liliko.

  Basta alam ko, nariyanka sa tabi ko.

   

  Alin sa sumusunod nataludtod sa binasang saknong ang may matalinghagang paglalarawan sa taongdumaraan sa maraming suliranin?

  pangalawang taludtod

  ikaapat na taludtod

  unang taludtod

  ikatlong taludtod

  45s
  F10PT-IIc-d-70
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ginto at pilak sa bibignakatarak

  Asal buwaya imongtinatahak

  Habol-habol, salakot atitak

  Sirit ng pula,bumulwakbulwak

   

  Alin sa sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan at paglalarawan ng mga salitang ginamit sa tula?

  Ito ay nagsasaad ng kapalaran ng isang aba sa komunidad na kinabibilangan.

  Ito ay naglalarawan sapasakit na tinatamasa ng mga magsasaka.

  Ito ay nagpapakita na daig ng malakas ang mgamahihina.

  Ito ay naglalarawan sa buhay ng isang magsasakaat ng Panginoong Maylupa.

  45s
  F10PT-IIc-d-70
  Edit
  Delete
 • Q9

   Kapag nahirati ang isang bata sa puro luho ay mapapansin mong mamimihasa siyang huwag nangmagsikap sa buhay sapagkat hindi siya natutong magbanat ng kaniyang buto. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  nahirati-magbanat

  magsikap-mapapansin

  magsikap-natutong

  nahirati-mamimihasa

  45s
  F10PT-Ib-c-62
  Edit
  Delete
 • Q10

  Kailangang lagi tayongmagmasid sa ating paligid dahil hind isa lahat ng pagkakataon ay lagi tayonghanda kung kaya’t mainam pa ring magbantay sa galaw ng kaaway na sa diinaasahang panahon ay handing sumalakay. Ano ang dalawang salita na magkaugnaysa pangungusap?

  magmasid-magbantay

  handa-sumalakay

  pagkakataon-panahon

  kaaway-sumalakay

  45s
  F10PT-Ie-f-65
  Edit
  Delete
 • Q11

  Samga Kuko ng Liwanag

  Buod

  Si Juio ay isangpobreng mangingisda na may kasintahang nangngangalang Ligaya.

  Isang araw ay umalis siLigaya kasama si Gng Cruz at pinangakuang makapag-aaral at makapaghahanpubugaysa Maynila.

  Hindi nakatiis si Juliokaya’t sumunod siya kay Ligaya. Napakalawak ng Maynila at hindi niya agadnatagpuan si Ligaya. Naging biktima siya ng pang-aabuso at pagmamaltrato ng mgamapanlamang na tao sa lungsod. Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage athumantong sa pagbebenta ng sariling katawan.

  Dahil sa katagalan ay nawalanna ng pag-asa na matagpuan pa niya ang kasintahan. Ngunit nagbago ang lahatnang muli niyang makita si Ligaya at nalaman niyang ang kasintahan ay nagingbiktima rin ng prostitusyon.

  Nais  takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran salungsod ngunit batid ni Ligaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyangkinakasama saan man siya magpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio aywala ng malay si Ligaya.

  Sinubukang ipaghigantini Julio ang kasintahan sa kinakasama nitong lalaki subalit nasaksihan ito ngmga tao. Pinagmalupitan siya ng mga mamamayan hanggang sa malagutan ng hininga.

  Tanong: Lumutang sa akda ang teoryang ____.

  Markismo

  naturalismo

  Realismo

  Humanismo

  120s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q12

  “Nais takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran sa lungsod ngunit batid niLigaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang kinakasama saan man siyamagpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay wala ng malay si Ligaya.”

  Ang teoryang pampantikan sa sitwasyon ay ____.

  Humanismo

  Markismo

  Eksistensyalismo

  Realismo

  45s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q13

  “Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage at humantong sa pagbebenta ng sariling katawan.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap?

  tubero

  sipulturero

  karpintero

  nhinyero

  45s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q14

   Ang salitang prostitusyon sa binasangnobela ay nangangahulugang _____.

  pagbebenta ng sariling katawan

  pag-aalay ng buhay

   pakikipagsapalaran

  pagbibigay-aliw sa iba

  45s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang pangkat ng mga salita/parirala ang mabisang gamitin sa pagsusuring-basa?

  pakikipagsapalaran

  pagbebenta ng sariling katawan

  pag-aalay ng buhay

  pagbibigay-aliw sa iba

  45s
  F10PB-IIIc-82
  Edit
  Delete
 • Q16

  Alin sa sumusunod napahayag ang nagpapakita ng pinakamabisang pahayag sa pagsusuring-basa opanunuring pampanitikan?

  “Hindi maganda, hindi ko nagustuhan angkatapusan.”

  “Nailarawan dito angkultural na aspekto ng buhay at pagsasabuhay.”

  “Nakita ko rito ang kalikasan at ugnayan ngmga bagay, nilalang at lapit nito sa teoryang naturalismo.”

  “Maganda, kasinakapagdudulot ito sa akin kasiyahan.”

  45s
  F10PB-IIIc-82
  Edit
  Delete
 • Q17

  DistanceLearning sa Bagong Kadawyan

  Mup

   

  Sa mabilis na paglipasng panahon ay ang mabilis ding pagbabago ng pamumuhay sa mundo. Kung dati aysanay tayo sa mga tradisyunal na pamamaraan sa ating pang araw-araw napamumuhay, ngayon ay nasasanay na rin tayo sa mga makabagong pamamaraan. Satulong ng teknolohiya, napabibilis ang lahat para sa atin. Ika nga, sa panahonngayon ay instant na. Lahat ay nakukuha sa mabilisang proseso sa tulong ngteknolohiya. Bilang nabubuhay sa makabagong sistema, kinakailangan natingmakiayon o kaya naman ay malaman natin kung ano na ang mga pagbabagongnangyayari sa ating kapaligiran sapagkat darating ang araw na karamihan saating nakasanayan ay nabago na ng sistema ng teknolohiya.

  Nagbabago-bago ang setng mga mag-aaral batay sa panahon na kanilang kinabibilangan. Ang mga mag-aaralngayon ay nabibilang sa tinatawag na digitallearners. Sila ang mga mag-aaral na maalam sa paggamit ng iba’t ibanggadyet na nagagamit sa kanilang pag-aaral.

  Sa kasalukuyan, dahilsa pandemyang kinahaharap ay nairaos ng halos lahat ang pagbubukas ng mga klasesa tulong ng Distance Learning. Sa tulong ng teknolohiya ay hindi natigil angpagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. At ang klase ay tuloy parin sa tulong ng iba’t ibang programa ng Kagawaran ng Edukasyon.

  TANONG:  Ano ang pinakaangkop na pananaw mula sabinasang sanaysay?

  May positibo at negatibong hatid ang paggamit ngteknolohiya.

  Binago ng teknolohiya ang sistema ng pamumuhaysa daigdig.

  Malaki ang tulong ng teknolohiya sa pag-aaral.

  Maraming balakid sa pag-aaral sa panahon ngpandemya.

  120s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q18

   Alin sa sumusunod ang nagsasaad ngsariling opinyon mula sa binasang sanaysay?

  Salungat ang mga magulang sa paggamit ng gadyetdahil ito ay may masamang dulot sa kanilang mga anak.

  Naniniwala ang netizens na malaking bagay angpaggamit ng teknolohiya sa pang araw-araw na pamumuhay.

  Pabor ang maraming magulang sa pagkakaroon ngonline class para sa kaligtasan ng kanilang mga anak.

  Sang-ayon ako na malaking bagay ang paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral.

  120s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q19

  Nakapili at naihayag nani Haring Duncan na ang papalit sa kaniyang trono ay walang iba kundi angkaniyang anak na si Malcolm. Ano ang umiiral na uri ng pamahaalaan sa bansangito?

  demokrsya

  parlamento

  monarkiya

  diktadura

  120s
  F10PB-Ia-b-62
  Edit
  Delete
 • Q20

   Ipinagpatuloy pa rin ni Macbeth ang pakikidigma kahit pa alam na niya ang kaniyang magiging kasawian.Anong kaugalian ng mga Scottish ang ipinakikita sa binasa?

  matapang

  may tiwala sa sarili

  mapagkakatiwalaan

  mapagmalaki

  120s
  F10PB-Ie-f-66
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class