Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  Unawaing mabuti ang bawat tanong. Piliin angletra ng tamang sagot.

  “Habang kami ay kumakain ay dumating ang Donyana amo ni itay at sa aking narinig, kami raw ay mga timawa. Iyon ang salitanghinding hindi ko makalilimutan kung kaya’t nagsumikap ako sa aking pag-aaral.”Batay sa punong salitang “mata”, ano ang maikakabit na salita na katangian ngDonya?

  matabil ang dila

  matanglawin 

   mapangmata

  matapobre

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q2

  Mula sa kamusmusan aynamulat na si Adong sa pakikipagsapalaran sa lansangan. Lahat ng pang-iinsultoat pagmamalabis ay kaniya na ring naranasan. Lumaki siyang mag-isa na maysariling paninidigan at tapang.

  Alin sa sumusunod nakolokasyon ng salitang “puso” ang mayroon si Adong?

  pusong ligaw

  pusong hapo

  pusong sawi

  pusong bato

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q3

  “Ako’y naniniwala na hindi natin dapat panghinawaan ang mga pangaral ng ating mga magulangsapagkat ito ay para na rin sa ating ikabubuti.”  Alin ang wastong eptimolohiya ng salitang maysalungguhit ?

  magsawa

   panghinawaan

  panghi+nawaan

  pang+hi+nawaan

  45s
  F10PT-IIa-b-72
 • Q4

  Pinasinayaan ng mgaMarikenyo ang muling pagbubukas ng tiyangge sa tabing ilog matapos ibaba saalert level 3 ang Metro Manila.

  pinasinayaan

  pasinaya

  pina+sina+yaan

  pinasi+nayaan

  45s
  F10PT-IIa-b-72
 • Q5

  “Ang laki sa layaw karaniwa'y hubad

  Sa bait muni't sa hatolay salat;

  Masaklap na bunga ngmaling paglingap,

  Habag ng magulang sairog ng anak”

   

  Ano ang sukat ng saknong na iyong binasa?

  wawaluhing pantig

  lalabingwaluhing pantig

   lalabindalawahing pantig

  walang tiyak na sukat

  45s
  F10PN-IIc-d-70
 • Q6

   Ano ang talinghaga na mayroon sa saknong ng tula?

  “Ang laki sa layawkaraniwa'y hubad

  Sa bait muni't sa hatolay salat;

  Masaklap na bunga ngmaling paglingap,

  Habag ng magulang sairog ng anak”

  Hindi naipaliliwanag ngmagulang ang tunay na estado ng kanilang pamumuhay.

  Hindi natututo ang bata kung siya ay hindipapaluin.

  Nasa magulang ang sisisa kung sino ang kaniyang anak sa paglaki.

  Ang tamang pagdidisiplina ng magulang sa anak ay mahalaga para sa kaniyang pag-unlad.

  45s
  F10PT-IIc-d-70
 • Q7

  ‘Di mahulugang karayom,laman ng isip ko.

  Litong-lito, ako baga’ynatutuliro.

  ‘Di ko malaman kungsa’n ba liliko.

  Basta alam ko, nariyanka sa tabi ko.

   

  Alin sa sumusunod nataludtod sa binasang saknong ang may matalinghagang paglalarawan sa taongdumaraan sa maraming suliranin?

  pangalawang taludtod

  ikaapat na taludtod

  unang taludtod

  ikatlong taludtod

  45s
  F10PT-IIc-d-70
 • Q8

  Ginto at pilak sa bibignakatarak

  Asal buwaya imongtinatahak

  Habol-habol, salakot atitak

  Sirit ng pula,bumulwakbulwak

   

  Alin sa sumusunod ang pinakamalapit na kahulugan at paglalarawan ng mga salitang ginamit sa tula?

  Ito ay nagsasaad ng kapalaran ng isang aba sa komunidad na kinabibilangan.

  Ito ay naglalarawan sapasakit na tinatamasa ng mga magsasaka.

  Ito ay nagpapakita na daig ng malakas ang mgamahihina.

  Ito ay naglalarawan sa buhay ng isang magsasakaat ng Panginoong Maylupa.

  45s
  F10PT-IIc-d-70
 • Q9

   Kapag nahirati ang isang bata sa puro luho ay mapapansin mong mamimihasa siyang huwag nangmagsikap sa buhay sapagkat hindi siya natutong magbanat ng kaniyang buto. Ano ang dalawang salita na magkaugnay sa pangungusap?

  nahirati-magbanat

  magsikap-mapapansin

  magsikap-natutong

  nahirati-mamimihasa

  45s
  F10PT-Ib-c-62
 • Q10

  Kailangang lagi tayongmagmasid sa ating paligid dahil hind isa lahat ng pagkakataon ay lagi tayonghanda kung kaya’t mainam pa ring magbantay sa galaw ng kaaway na sa diinaasahang panahon ay handing sumalakay. Ano ang dalawang salita na magkaugnaysa pangungusap?

  magmasid-magbantay

  handa-sumalakay

  pagkakataon-panahon

  kaaway-sumalakay

  45s
  F10PT-Ie-f-65
 • Q11

  Samga Kuko ng Liwanag

  Buod

  Si Juio ay isangpobreng mangingisda na may kasintahang nangngangalang Ligaya.

  Isang araw ay umalis siLigaya kasama si Gng Cruz at pinangakuang makapag-aaral at makapaghahanpubugaysa Maynila.

  Hindi nakatiis si Juliokaya’t sumunod siya kay Ligaya. Napakalawak ng Maynila at hindi niya agadnatagpuan si Ligaya. Naging biktima siya ng pang-aabuso at pagmamaltrato ng mgamapanlamang na tao sa lungsod. Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage athumantong sa pagbebenta ng sariling katawan.

  Dahil sa katagalan ay nawalanna ng pag-asa na matagpuan pa niya ang kasintahan. Ngunit nagbago ang lahatnang muli niyang makita si Ligaya at nalaman niyang ang kasintahan ay nagingbiktima rin ng prostitusyon.

  Nais  takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran salungsod ngunit batid ni Ligaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyangkinakasama saan man siya magpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio aywala ng malay si Ligaya.

  Sinubukang ipaghigantini Julio ang kasintahan sa kinakasama nitong lalaki subalit nasaksihan ito ngmga tao. Pinagmalupitan siya ng mga mamamayan hanggang sa malagutan ng hininga.

  Tanong: Lumutang sa akda ang teoryang ____.

  Markismo

  naturalismo

  Realismo

  Humanismo

  120s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q12

  “Nais takasan ng dalawa ang kanilang kapalaran sa lungsod ngunit batid niLigaya na kayang-kaya siyang patayin ng kaniyang kinakasama saan man siyamagpunta. Dumaan ang gabi at sa paggising ni Julio ay wala ng malay si Ligaya.”

  Ang teoryang pampantikan sa sitwasyon ay ____.

  Humanismo

  Markismo

  Eksistensyalismo

  Realismo

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q13

  “Nagtrabo siya bilang isang mag-aanluwage at humantong sa pagbebenta ng sariling katawan.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap?

  tubero

  sipulturero

  karpintero

  nhinyero

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q14

   Ang salitang prostitusyon sa binasangnobela ay nangangahulugang _____.

  pagbebenta ng sariling katawan

  pag-aalay ng buhay

   pakikipagsapalaran

  pagbibigay-aliw sa iba

  45s
  F10PB-Ia-b-62
 • Q15

  Alin sa mga sumusunod ang pangkat ng mga salita/parirala ang mabisang gamitin sa pagsusuring-basa?

  pakikipagsapalaran

  pagbebenta ng sariling katawan

  pag-aalay ng buhay

  pagbibigay-aliw sa iba

  45s
  F10PB-IIIc-82

Teachers give this quiz to your class