placeholder image to represent content

Bài 8 - Bài trình chiếu

Quiz by Nhung Nguyen

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây
  Có thể thay đổi vị trí của các trang chiếu
  Khi khởi động phần mềm trình chiếu, ngầm định có một trang chiếu trống được mở ra
  Bài trình chiếu chỉ gồm một trang chiếu duy nhất để trình bày toàn bộ nôi dung
  Có thể thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu
  30s
 • Q2
  Nội dung của một trang chiếu
  chỉ gồm văn bản, hình ảnh và các biểu đồ
  chỉ ở dạng văn bản (các kí tự)
  chỉ gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các tệp âm thanh và đoạn phim
  có thể gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các tệp âm thanh và đoạn phim
  30s
 • Q3
  Khi chèn thêm trang chiếu mới vào bài trình chiếu, trang chiếu mới sẽ
  Luôn được thêm vào sau trang chiếu cuối cùng
  Luôn được thêm vào trước trang chiếu đầu tiên
  Luôn chèn vào trước trang chiếu đang chọn
  Có thể được them vào trước hoặc sau một trang chiếu hiện có
  30s
 • Q4
  Bố trí nôi dung trên trang chiếu có nghĩa là:
  Quy định số lượng ảnh được chèn vào trang chiếu
  Trình bày văn bản trên trang chiếu bang chữ đậm, chữ nghiêng,...
  Sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung trên trang chiếu và thiết đặt sẵn một số thuộc tính định dạng văn bản
  Quy định phần văn bản ở bên trái của trang chiếu, còn phần hình ảnh ở bên phải của trang chiếu
  30s
 • Q5
  Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp trong câu sau: "Mỗi trang chiếu thường có..........ở trên cùng"
  trình bày
  áp dụng
  mẫu bố trí
  tiêu đề trang
  30s

Teachers give this quiz to your class