Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Trong các đường dưới đây, đường nào là đường biểu diễn đồ thị của hàm số lẻ?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q2

  Trong các đường dưới đây, đường nào là đường biểu diễn đồ thị của hàm số chẵn?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q3

  Hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số này đồng biến khi nào

  Question Image

  \left(-\infty;0\right)

  \mathbb{R}

  \left(0;+\infty\right)

  \left(-2;2\right)

  60s
 • Q4

  Hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số này nghịch biến khi nào?

  Question Image

  \left(-\infty;0\right)

  \left(0;+\infty\right)

  \left(-2;2\right)

  \mathbb{R}

  60s
 • Q5

  Cho đồ thị như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là sai?

  Question Image

  Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt

  Hàm số này là hàm số chẵn

  Hàm số đồng biến trên khoảng \left(2;+\infty\right)

  Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x=2

  60s
 • Q6
  300s
 • Q7
  300s
 • Q8
  120s
 • Q9
  120s
 • Q10
  300s

Teachers give this quiz to your class