placeholder image to represent content

Bài tập trắc nghiệm Véc-tơ.

Quiz by Binh Nguyen Nguyen

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Chọn khẳng định đúng.

  Vectơ là một đường thẳng có hướng.   

  Vectơ là một đoạn thẳng.

  Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.    

  Vectơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Vectơ có điểm đầu $D$ điểmcuối $E$ được kí hiệu là:

  $DE$.

  $\overrightarrow{DE}$.

  $\left| {\overrightarrow{DE}} \right|$.

  $\overrightarrow{ED}$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Cho tứ giác $A$, $B$, $C$, $D$. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai trong bốn điểm của tứ giác?

  $4$.                     

  $12$.

  $14$

  $6$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

   Cho tam giác $ABC$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AB,AC$. Hỏi cặp véctơ nào sau đây cùng hướng?

  $\overrightarrow{AN}$và$\overrightarrow{CA}$.

  $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$.

  $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{CB}$.

  $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$.                          

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $O$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

  \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}

  \left|{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}\right|=\overrightarrow{0}

  \overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}

  \overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Cho 4 điểm bất kỳ $A,B,C,O$.Đẳng thức nào sau đây là đúng?

  $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{BA}$.

  $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}$.

  $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$.         

  $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CO}$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Cho hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$thỏa mãn $\overrightarrow{a}=-3\overrightarrow{b}$. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

  $\overrightarrow{a}$và $\overrightarrow{b}$ cùng hướng.        

  $\left|{\overrightarrow{a}} \right|<\left| {\overrightarrow{b}} \right|$.

  $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ cùng phương.

  $\left|{\overrightarrow{a}} \right|=-3\left| {\overrightarrow{b}} \right|$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

   Cho $G$ là trọng tâm của $\Delta ABC$ và $M$ là điểm bất kỳ. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định dưới đây:

  \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{GM}=\overrightarrow{0}. 

  \overrightarrow{AG}=\frac{\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}}{2}.

  \overrightarrow{CG}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{0}.

  \overrightarrow{AC}=\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}}{3}.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm $O$, có $AB=12a$, $AD=5a$. Tính $\left|{\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{OC}} \right|$.

  $13a$.

  $\dfrac{13}{2}a$.

  $6a$.

  $3a$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Cho $I$ là trung điểm đoạn thẳng $AB$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  $\overrightarrow{IB}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

  $\overrightarrow{IA}=\overrightarrow{IB}$.     

  $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AI}$.

  $\overrightarrow{IA}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.           

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Cho tam giác đều $ABC$, cạnh $a$. Mệnh đề nào sau đây đúng?            

  $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$.  

  $\left| {\overrightarrow{AC}}\right|=\overrightarrow{BC}$

  $\overrightarrow{AC}=a$  

  $\left| {\overrightarrow{AB}} \right|=a$.  

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

   Cho tam giác $ABC$ đều cạnh $a$. Gọi $G$ là trọng tâm $\Delta ABC$. Đẳng thức nào dưới đây sai ?

  $\left| {\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}} \right|=a\sqrt{3}$.  

  $\left| {\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}} \right|=a$.

   $\left| {\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}}\right|=0$

  $\left|{\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}} \right|=a$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Tam giác $ABC$ có trung tuyến $AM$.  Đẳng thức nào đúng?

  $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left({\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}} \right)$

  $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

  $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\left({\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}} \right)$

  $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}$

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $ABC$. Đẳng thức nào sau đây sai?

  $\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=0$.

  $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$.

  $GA=GB=GC$.

  Với mọi điểm M có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow {MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Chotam giác $ABC$ đều cạnh $a$, $H$ là trung điểm của $BC$. Tính$\left| {\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}} \right|$.

   $\left| {\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}} \right|=\dfrac{2\sqrt{3}a}{3}$.

  $\left|{\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}} \right|=\dfrac{a}{2}$.

  $\left|{\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}} \right|=\dfrac{a\sqrt{7}}{2}$.

  $\left| {\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}} \right|=\dfrac{3a}{2}$.    

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Cho hình thoi $ABCD$ có $AB=a$, $\widehat{{ABC}}=60^{\circ}$. Điểm $G$ là trọng tâm tam giác $ADC$. Tính $\left| {\overrightarrow{BG}}\right|$ theo $a$.

  $a$.

  $\dfrac{\sqrt{3}a}{3}$.   

  $\dfrac{\sqrt{3}a}{2}$.    

  $\dfrac{2\sqrt{3}a}{3}$

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Cho tam giác $ABC$. Gọi $I$ là trung điểm của $AB$. Tìm điểm $M$ thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}$.

  $M$ là trung điểm của $IA$.  

  $M$ là trung điểm của $BC$.

  $M$ là điểm trên cạnh $IC$ sao cho $IM=2MC$.

  $M$ là trung điểm của $IC$.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Giảsử có hai lực $\overrightarrow{{F}_{1}}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{{F}_{2}}=\overrightarrow{MB}$cùng tác động vào một vật tại điểm $M.$Biết cường độ hai lực $\overrightarrow{{F}_{1}},\overrightarrow{{F}_{2}}$lần lượt là $600N$và $800N,\widehat{{AMB}}=90^{0}.$ Tìm cường độ của lực tổnghợp tác động vào vật.

  $0N$.

  $1000N$.  

  $200N$.      

  $1400N$.  

  45s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi $E$ là trọng tâm củatam giác $ACD$. Phân tích $\overrightarrow{AE}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$.Giá trị của biểu thức $T=3x+6y-1$ bằng:

  Question Image

  $3$.

  $-2$.

  $2$.

  $4$.

  60s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Cho tam giác $ABC$ có $G$ là trọng tâm, biết rằng $\overrightarrow{AG}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC},\left({x;y\in \mathbb{R}} \right)$. Tính $T=x+y$.  

  $T=\dfrac{2}{3}$.  

  $T=\dfrac{1}{3}$. 

  $T=-\dfrac{1}{3}$.

  $T=\dfrac{4}{3}$.  

  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class