placeholder image to represent content

CATCH UP ASSESSMENT

Quiz by Marvin Dominguez

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 10 skills from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PU-IIa-b-47
F9WG-IIa-b-47
F9PN-Ie-41
F9PT-IIc-46
F9PT-IIe-f-48
F9PB-IIIa-50
F9PT-Ig-h-43
F9WG-IId-49
F9PB-IIe-f-48
F9WG-If-44

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod na mga katangian ang taglay lamang ng tanka?

  pumapaksa sa matinding damdamin

  anyo ng tula ng panitikang Hapon

  may kabuuanng pantig na 17

  may kabuuang 31 bilang ng pantig

  120s
  F9PU-IIa-b-47
 • Q2

  Ang mga sumusunod ay masasabing katangian ng haiku maliban sa _____.

  madalas gamiting paksa ang kalikasan at pag-ibig

  labimpitong pantig na nahahati sa tatlong taludturan

  mahalaga na mabigkas ang taludtod nang may wastong paghinto

  may karaniwang hati ng pantig na 7-7-7-5-5 o 5-7-5-7-7

  120s
  F9PU-IIa-b-47
 • Q3

  Ang mga _____ na bulaklak ay maari nang ilipat sa _____ upang maging ornamento.

  bunót, pasó

  búnot, páso

  bunót, pasô

  búnot, pasò

  120s
  F9WG-IIa-b-47
 • Q4

  Iwasang sobrahan ng tubig sa sinasaing upang di maging _____ at di dumikit sa _____ ng taong kumakain.

  láta, labì

  latâ, labî

  láta, labî

  latâ, labì

  120s
  F9WG-IIa-b-47
 • Q5

  "Katapusan ng Paglalakbay" ni Oshikochi Mitsune

  salin sa Filipino ni M. O. Jocson

  Napakalayo pa nga

  Wakas ng paglalakbay

  Sa ilalim ng puno

  Tag-init noon

  Gulo ang isip.

  Tanong: Alin sa mga sumusunod ang maaaring larawang diwa ng tinutukoy sa tula?

  karanasan ng tao

  tubig sa ilog

  walang pagkain

  trabaho

  120s
  F9PN-Ie-41
 • Q6

  "Katapusan ng Paglalakbay" ni Oshikochi Mitsune

  salin sa Filipino ni M. O. Jocson

  Napakalayo pa nga

  Wakas ng paglalakbay

  Sa ilalim ng puno

  Tag-init noon

  Gulo ang isip.

  Tanong: Alin sa mga sumusunod na kahulugan ang pinakaangkop mula sa huling linyang tula?

  haluhalo

  gulong kaisipan

  masayang puso

  masiglang buhay

  120s
  F9PN-Ie-41
 • Q7

  "Hindi Ko Masabi" ni Ki Tsurayuki

  Isinalin sa Filipino ni M. O. Jocson

   

  Hindi ko masasabi

  Iniisip mo

  O aking kaibigan

  Sa dating lugar

  Bakas pa ang ligaya.

  Tanong:  Anong damdamin ang nangingibabaw mula sa tulâ?

  nag-aalinlangan

  masaya

  nagugulumihanan

  masigla

  120s
  F9PN-Ie-41
 • Q8

  "Hindi Ko Masabi" ni Ki Tsurayuki

  Isinalin sa Filipino ni M. O. Jocson

   

  Hindi ko masasabi

  Iniisip mo

  O aking kaibigan

  Sa dating lugar

  Bakas pa ang ligaya.

  Tanong:  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kaantas ng salitang ligaya batay sa huling taludtod ng tula?

  galák

  tuwâ

  sayá

  tagumpay

  120s
  F9PT-IIc-46
 • Q9

  “Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito,” pagmamakaawa ng tigre. “Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalilimutan habambuhay.”

  Naawa ang lalaki sa tigre subalit naisip niyang baka kainin siya nito. “Gusto sana kitang tulungan subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad! Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay,” wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad.

  “Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan,” pakiusap ng tigre. “Huwag kang mag-alala, pangako ko hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito tatanawin kong malaking utang na loob!”

  Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. “Gumapang ka rito,” sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay.

  Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kaniya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki.

  -Mula sa "Ang Hatol ng Kuneho," isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat

  Tanong: Ano ang ibig sabihin ng salitang naglaway batay sa huling pangungusap mulâ sa tekstong binása?

  paghingi ng paumanhin ng tigre sa kaniyang pag-abala

  pagpapakita ng pagkahilo ng tigre sa pangyayari

  paraan ng pagpapasalamat ng tigre sa tao

  pagpapahiwatigna nagugutom ang tigre

  300s
  F9PT-IIe-f-48
 • Q10

  Anong masamâng elemento ang sinasagisag ng tigre sa nabasang pabula na haharaping may katalinuhan ng mga bida sa kuwento?

  panganib

  kasakiman

  paglililo (panloloko)

  lahat ng nabanggit

  120s
  F9PB-IIIa-50
 • Q11

  Alin sa sumusunod na mga sitwasyon sa ibaba ang nagpapakita ng kaparehong sitwasyon sa binasang teksto?

  Dati, hindi maunlad ang pamumuhay ni Emilio subalit nagsikap siya upang kaniyang maibangon ang sarili mula sa pagkakadapa. Kahit mahirap inalis niya ang sariling hukay na kinalaglagan ng kaniyang pamilya.

  Minsan, lumapit si Maria sa kaniyang kaibigang si Nena upang maibangon ang kanilang negosyo sa pagkakalugi. Nakabangon ito ay kaniyang tinanaw kay Nenaang utang na loob niya rito.

  Pinautang ni Juan ang kaniyang kaibigang si Pedro noong nangangailangan ito at nang makaahon si Pedro ay siniraan niya sa negosyo ang kaniyang kaibigan upang siya ang maging una sa pakinabang.

  Noong naghihirap si Andres, inalok siya ng kaniyang kaibigang si Marta upang magkaroon ng partnership sa kanila at maisalba ang kanilang naluluging kompanya.

  120s
  F9PB-IIIa-50
 • Q12

  Basahin:

  Ang babae sa Taiwan ay katulad sa kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing-bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan.

   

  Ngayon, nabago na ang tungkulin ng mga babae at ito ay lalong naging komplikado. Sa bahay ng mga Taiwanese, sila pa rin ang may pananagutan sa mga gawaing-bahay. Ngunit sa larangan ng trabaho, inaasahang magagawa nila kung ano ang nagagawa ng kalalakihan. Sa madaling salita, dalawang mabibigat na tungkulin ang nakaatang sa kanilang balikat.”

  -Bahagi mula sa "Ang Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakaraang 50Taon" isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina

  Alin sa sumusunod na mga salita ang kahulugan ng salitang nakaatang na nasa huling pangungusap ng binasang teksto?

  nawawala

  bumibigat

  malinaw

  nakatalagá

  300s
  F9PT-Ig-h-43
 • Q13

  Masasabi mo bang may pagbabago na sa pagtrato sa kababaihan sa lipunang Filipino? Pumili ng neutral na pananaw mula sa pagpipiliian.

  Labis kong tinututulan ang diskriminasyon at pagtatalaga sa kung ano lamang ang magagawa ng isang babae.

  Kung ako ang tatanungin, unti-unti na tayong kumakawala sa imahen na ang babae ay pantahanan lamang subalit mahirap gawa ng bahagi ito ang atingkinagisnan.

  Buong igting kong sinusuportahan ang kalayaan ng mga babae sa pantay sa karapatan sa edukasyon at pagkilala sa kanilang magagawa.

  Naniniwala akong marami pa ring mga kababaihan ang pinipiling manatili sa loob ng kanilang tahanan upang magsilbi sa pangangailangan ng kanilang pamilya.

  120s
  F9WG-IId-49
 • Q14

  Sa nabasang bahagi ng teskto, anong layunin ng manunulat ang iyong mahihinuha?

  pagpapaliwanag na mayroong pagbabago sa papel na ginagampanan ng babae

  paglalarawan sa diskriminasyon at pang-aapi sa mga kababaihan

  pagkukuwento sa kalagayan ng babae sa kanilang tahanan

  panghihikayat na magagawa rin ng mga babae ang nagagawa ng lalaki

  120s
  F9PB-IIe-f-48
 • Q15

  Basahin:

  Siya ang huli sa hanay ng mga tindahan na nagsarang araw na iyon. Alas-nuwebe na, kalahating oras matapos magsara ang department store. Madilim ang paradahan, halos walang nagawa ang mga ilaw sa kalye; wala nang kostumer sa gabi. Nagsasara na rin ang tindahan sa tapat, na binabantayanng dalawang lalaki, ngunit kahit gabing-gabi pa, parang ayaw pa nilang tapusin ang araw; may lungkot at panghihinayang sa kanilang tinig.

  “Medyas na nylon, pasara na! Otsenta sentimos ang isang pares...otsenta sentimos isang pares! Paubos na ang medyas na nylon. Huling tawag! Medyas na nylon...”

  Dumaan ang  kanilang sasakyan sa gilid ng kalye patungo sa daan, sa direksiyon ng tore ng pamilyang Hu. Pumedal ang isang tindero samantalang ang isa ay nakaluhod sasasakyan at iwinawagayway ang isang pares ng medyas na nylon. Sandali lang ang kanilang lungkot na mabilis na pinalitan ng pambihirang tuwa. Ang kanilang mga tinig – isang mataas, isang mahina – ay iginala ng hangin sa gabi.

  Sa sumunod na araw, nakabenta siya ng muffler. Sa ikatlong araw, wala siyang naitinda. Sa ikaapat na araw, wala pang kalahating oras pagkabukas niya ng tindahan, nakapagbenta siya ng kasuotang pang-army sa apat na karpintero na kababalik lamang sa Beijing mula sa timog. Pagkagaling sa estasyon ng Beijing, tumungo sila sa hardware sa tore ng pamilyang Hu, at nang marating nila ang silangang tulay, nagkulay talong ang kanilang labi dahil sa lamig. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang panlamig ni Huiquan, at ang kanilang pera ay mabilis niyang isinilid sa kaniyang bulsa. Bago siya nakapagtinda, matamlay niyang hinarap ang negosyo, ngunit nagbigay ng inspirasyon ang pagbili ng mga karpintero. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sa umayaw, dahil walang makaaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Huiquan.

   

  -Bahagi ng "Niyebeng Itim" ni Liu Heng

  Ano ang pinakapinahihiwatig ng linyang “parang ayaw pa nilang tapusin ang araw”?

  marami pa silang ginagawa at gagawin

  ganap na pagsuko sa kapagurang dinaranas

  walang kapaguran sa pagtatrabaho

  ayaw mawalan ng taong bibili

  300s
  F9PT-IIe-f-48

Teachers give this quiz to your class