Quizalize logo
placeholder image to represent content

Chương I_ Bài 4 + Bài 5 + Bài 6

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
18 questions
Show answers
 • Q1
  “…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Lần lượt điền các cụm từ còn thiếu là?
  Thuật toán – thao tác – Output – Input
  Input – Output - thuật toán – thao tác
  Thuật toán – thao tác – Input – Output
  Thuật toán – thao tác – Output – Input
  60s
  Edit
  Delete
 • Q2
  “Thuật toán là cách giải một bài toán”. Hãy chọn đúng tính chất của một thuật toán:
  Tính dừng
  Tính xác định
  Tính đúng đắn
  Tất cả đáp án trên
  60s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy A thành dãy không giảm dừng lại khi nào?
  Tất cả các phương án trên.
  Khi ai>ai+1
  Khi M=1 và không còn sự đổi chỗ
  Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy
  60s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây: B1: Nhập N, các số hạng a1, a2, …, aN; B2: Min<-a1; i<2; B3: Nếu i>N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc; B4: B4.1: Nếu ai>Min thì Min<-ai; B4.4: i<-i+1, quay lại B3. Hãy chọn bước sai trong thuật toán trên:
  B2
  B3
  B4.1
  B4.2
  120s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Cho thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số nguyên: B1: Nhập N, các số hạng a1, a2, …, aN; B2: Max<-a1; i<-2; B3: Nếu i>N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc; B4: B4.1: Nếu ai>Max thì Max<-ai; B4.4: i<-i+1, quay lại B3. Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán trên:
  Khi Max<-a1 và i2;
  Khi ai>Max thì Max <-ai
  Khi i<-i+1, quay lại B3.
  Khi i>N thì đưa ra Max và kết thúc
  120s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Giả sử cho dãy số gồm 5 chữ số: 4; 3; 8; 1; 0. Dùng thuật toán sắp xếp tráo đổi dãy số thành dãy không giảm, dãy số biến động thành:3; 1; 4; 0; 8 khi M và ibằng bao nhiêu?
  M=3, i=3
  M= 2, i=1
  M=2, i= 3
  M=3; i=2
  120s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Cho thuật toán sau: B1: Nhập 2 số nguyên a, b B2: Nếu a>b thì a<- a – b , ngược lại b <- b – a B3: a<-a+2 B4: Thông báo giá trị a, b, rồi kết thúc. Với bộ dữ liệu vào a=5, b= -2, hãy cho biết kết quả của thuật toán (dữ liệu ra)
  a=6, b=-2
  a=9, b= -2
  a=9, b = -8
  a=7, b= -2
  120s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Input của bài toán: “Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B” là:
  Hai số thực B, C
  Hai số thực A, C
  Ba số thực A, B, C
  Hai số thực A, B
  120s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Cho dãy gồm N chữ số nguyên a1, a2,…, aN. Tính tổng các số nguyên dương trong dãy. Cho các bước của thuật toán, hãy sắp xếp thứ tự sao cho hợp lí: 1 i <-i+1 2 i<-1; Tong<-0 3 Nhập N, dãy số nguyên a1, a2,…, aN. 4 Nếu i>N thì đưa ra Tong rồi kết thúc 5 Nếu ai> 0 thì Tong<- Tong +ai
  3 ->2->5->1->4
  3 ->1->2->5->4
  3 ->2->1->5->4
  2 ->3->5->1->4
  120s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ngôn ngữ lập trình là:
  Ngôn ngữ giao tiếp
  Ngôn ngữ tự nhiên
  Ngôn ngữ tiếng Anh
  Ngôn ngữ để viết chương trình
  60s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Ngôn ngữ máy là:
  Là ngôn ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ (thường là viết tắt các từ tiếng Anh) để thực hiện các lệnh cần thực hiện.
  Là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình
  Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy
  Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
  60s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Chương trình dịch là chương trình:
  Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao.
  Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy
  Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao.
  Chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao sang hợp ngữ.
  60s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Ngôn ngữ lập trình bậc cao:
  Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập ca và ít phụ thuộc vào loại máy cụ thể
  Là ngôn ngữ có thể mô tả được tất cả các thuật toán
  Là ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản
  Là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được
  60s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Hợp ngữ là:
  Ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
  Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Anh
  Ngôn ngữ trong các lệnh sử dụng một số từ tiếng Việt
  Ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu được
  60s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:
  Xác định bài toán – Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán – Hiệu chỉnh - Viết chương trình – Viết tài liệu
  Xác định bài toán – Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán – Hiệu chỉnh– Viết tài liệu - Viết chương trình
  Xác định bài toán – Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán – Xác định bài toán - Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  60s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:
  Tất cả các phương án trên.
  Độ phức tạp của thuật toán
  Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ…
  Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép
  60s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Viết chương trình là:
  Dùng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán
  Biểu diễn thuật toán
  Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán
  Tất cả đều đúng
  60s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Mục đích của việc hiệu chỉnh là:
  Phát hiện và sửa sai sót
  Để tạo ra một chương trình mới
  Xác định lại Input và Output của bài toán
  Mô tả chi tiết bài toán
  60s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class