placeholder image to represent content

Chương III:HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
27 questions
Show answers
 • Q1
  Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:
  Mô hình cơ sở quan hệ
  Mô hình hướng đối tượng
  Mô hình dữ liệu quan hệ
  Mô hình phân cấp
  30s
 • Q2
  Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?
  tất cả các câu trên
  các thao tác, phép toán trên dữ liệu
  cấu trúc dữ liệu
  các ràng buộc dữ liệu
  30s
 • Q3
  Phát biểu nào trong các phát biểu sau là Sai khi nói về miền?
  Miền của thuộc tính họ tên thường là kiểu text
  Mỗi một thuộc tính có thể có hai miền trở lên
  Các miền của các thuộc tính khác nhau không nhất thiết phải khác nhau
  Hai thuộc tính khác nhau có thể cùng miền
  30s
 • Q4
  Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của 1 quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
  Quan hệ có thuộc tính đa trị hay phức hợp
  Tên của các thuộc tính có thể trùng nhau
  Các bộ là phân biệt và thứ tự các bộ không quan trọng
  Mỗi thuộc tính có 1 tên phân biệt và thứ tự các thuộc tính là quan trọng
  30s
 • Q5
  Thuật ngữ “miền” dùng trong hệ CSDL quan hệ để chỉ đối tượng:
  cột
  hàng
  kiểu dữ liệu của 1 thuộc tính
  bảng
  30s
 • Q6
  Khẳng định nào là SAI khi nói về khóa?
  Khóa chỉ là một thuộc tính trong bảng được chọn làm khóa
  Khóa phải là các trường STT
  Khóa là tập hợp tất cả các thuộc tính vừa đủ để phân biệt được các cá thể
  Khóa là tập hợp tất cả các thuộc tính trong bảng để phân biệt được cá thể
  30s
 • Q7
  Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như thế nào được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể ( ràng buộc khóa)?
  Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát việc nhập dữ liệu sao cho dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống, dữ liệu tại các cột khóa chính không được trùng nhau để đảm bảo sự nhất quán dữ liệu
  Dữ liệu tại các cột khóa chính không được trùng nhau
  Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống
  Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống nhưng được trùng nhau
  30s
 • Q8
  Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường: STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng thi. Ta chọn khóa chính là:
  Họ tên học sinh
  Số báo danh
  STT
  Phòng thi
  30s
 • Q9
  Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng?
  Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
  Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ
  Phần mềm Microsoft Access
  Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu
  30s
 • Q10
  Mô hình dữ liệu quan hệ được E.F.Codd đề xuất năm nào?
  1970
  2000
  1975
  1995
  30s
 • Q11
  Thuật ngữ “thuộc tính” dùng trong hệ CSDL quan hệ để chỉ đối tượng:
  hàng
  cột
  kiểu dữ liệu của 1 thuộc tính
  bảng
  30s
 • Q12
  Trong mô hình quan hệ về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:
  bảng(Table)
  cột (Field)
  Báo cáo (Report)
  hàng (Record)
  30s
 • Q13
  Thao tác trên dữ liệu có thể là:
  xóa bản ghi
  thêm bản ghi
  sửa bản ghi
  tất cả các đáp án
  30s
 • Q14
  Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:
  cột
  hàng
  kiểu dữ liệu của một thuộc tính
  bảng
  30s
 • Q15
  Trong CSDL quan hệ, miền là:
  Tập các kiểu dữ liệu trong access
  kiểu dữ liệu của 1 bảng
  tập các thuộc tính trong 1 bảng
  kiểu dữ liệu của 1 thuộc tính
  30s

Teachers give this quiz to your class