placeholder image to represent content

CLVE 8: Ikatlong Buwanang Pagsusulit

Quiz by Francis Gonzaga

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PBIIIb-9.3
EsP8PBIIIc-10.2
EsP8PBIIIb-9.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Anong birtud ang kinakalilangang taglayin ng isang tao na siyang kumikilala sa ginawang kabutihan o sakripisyo ng kapuwa-tao? Mahalaga ito sapagkat nakabubuo ito ng malalim at matibay na ugnayan ng bawat tao.

  Pagiging mapanita

  Pagiging mapagpasalamat

  Pagiging maalam sa gawain

  Pagiging mapanuri

  120s
  EsP8PBIIIb-9.3
 • Q2

  Anong birtud ang nagpapakita ng pagkilala at pagtanggap sa sarili kung anuman ang kaniyang nagawang pagkukulang o pagkakamali? Mahalaga ito sapagkat nakatutulong ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

  Pagiging mapagkaibigan

  Pagiging mapagpakumbaba

  Pagiging masiyahin

  Pagiging masunurin

  120s
  EsP8PBIIIb-9.3
 • Q3

  Anong uri ng kaisipan ng tao ang pagpapakita ng pagmamalaki sa kapuwa na kahit inalayan na ng tulong ng kaniyang kapuwa ay hindi niya ito ipinagpapasalamat dahil iniisip niya sa sarili niyang karapat-dapat niyang tanggapin ito? Ang ganitong klaseng kaisipan ay nagpapakita ng kawalang respeto at pagkilala sa mga taong nakatutulong sa kaniya.

  Crab Mentality

  Kapasidad ng Intelektuwal

  Entitlement Mentality

  Panlipunang Pananaw

  120s
  EsP8PBIIIb-9.3
 • Q4

  Anong birtud ang nagpapakita ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga taong nakatatanda at taong may awtoridad sa atin?

  Pagpapahalaga

  Paggalang

  Pagpapasalamat

  Pagsubaybay

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q5

  Ano ang isang paraan ng paggalang ang itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak upang maipakita ang respeto sa kanilang pakikihalubilo at pakikipag-usap?

  Pagbanggit ng malalalim na salitang tagalog

  Pagsabi ng ‘po’ at ‘opo’

  Pakikipagtalastasan

  Pakikipagtunggalian ng kaalaman

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q6

  Ano ang isa pang paraan ng paggalang na ipakikita sa kilos at gawa ng tao bilang mga Pilipino?

  Pagsulyap-sulyap habang pumapaypay ng mabilis

  Pagtingin ng diretso, mata sa mata

  Pagmamano o pagyukod nang marahan

  Pagkindat o pagkurap ng mga mata

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q7

  Ano ang isang paraan ng paggalang ang itinuturo ng paaralan sa mga mag-aaral sa watawat at Pambansang Awit ng Pilipinas?

  Maupo ng matuwid at ang kanang kamay ay nasa kaliwang bahagi ng likod.

  Paghinto at pagtayo ng matuwid at ang kanang kamay ay nasa kaliwang dibdib.

  Iwagayway ang dalawang kamay habang nakatayo ng matuwid.

  Lumakad-lakad at makipag-usap ukol sa isyu ng bayan.

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q8

  Sa ebanghelyo ni San Mateo (Mt. 4:1-11), ano ang ginawa ng diablo nang matagpuan niya si Jesus na apatnapung-araw at apatnapung-gabi Siyang nag-aayuno sa ilang?

  Panunukso

  Pakikipag-ugnayan

  Pakikiisa

  Pagsasang-ayon

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q9

  Sa ebangheyo ni San Mateo (Mt. 6:1-6; 16-18), anong panahon ang pinaaalala ni Kristo para sa mananampalataya na mahalagang isapuso at isabuhay ng bawat taong sumusunod kay Kristo? Ito ay tumutukoy sa apatnapung-araw at apatnapung-gabing pag-aayuno, pagdarasal, at pagkakaloob ng tulong sa mga nangangailangan.

  Kuwaresma

  Pasko ng Muling Pagkabuhay

  Pasko ng Pagsilang ni Kristo

  Ang Pagbaba ng Espiritu Santo sa Anyong Kalapati

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q10

  Sa ebanghelyo ni San Lucas (Lk. 17:11-19), ilan ang taong may ketong na nakasalubong ni Jesus noong siya ay patungong Jerusalem?

  Sampo

  Siyam

  Walo

  Pito

  120s
  EsP8PBIIIc-10.2
 • Q11

  TAMA o MALI: Dahil sa pag-iisip na karapat-dapat mong tanggapin ang tulong ng ibang tao, ayos lamang na hindi mo na sila pasalamatan at iasa na lamang sa ibang tao ang mga gawain upang hindi ka na mahirapan pa.

  false
  true
  True or False
  120s
  EsP8PBIIIb-9.3
 • Q12

  TAMA o MALI: Itinuturing na kabastusan sa kulturang Pilipino ang hindi pagpapasalamat sa natatanggap na tulong mula sa ibang tao, material man o mula sa kakayahan ng kapuwa-tao.

  true
  false
  True or False
  120s
  EsP8PBIIIb-9.4
 • Q13

  TAMA o MALI: Bawat isa sa atin ay kayang mabuhay sa sarili lamang. Hindi natin kinakailangan ang tulong ng ating kapuwa,  sapagkat lahat ng bagay na sa sarili lamang nating kakayahan ay maaari nating makamtan.

  false
  true
  True or False
  120s
  EsP8PBIIIb-9.4
 • Q14

  TAMA o MALI: Ang entitlement mentality ay tumutukoy sa pagkilala sa mga biyayang kaloob sa atin at nakatutulong maliit man o malaki sa ating dinadaanang situwasyon.

  false
  true
  True or False
  120s
  EsP8PBIIIb-9.4
 • Q15

  TAMA o MALI: Mahalagang dumalo at makiisa sa pagdiriwang ng Banal na Misa sapagkat ito ay pagpapakita ng pasasalamat ng tao mula sa mga biyayang tinatanggap mulasa Diyos na lumikha at nagkakaloob ng lahat ng biyaya sa mundo.

  true
  false
  True or False
  120s
  EsP8PBIIIb-9.4

Teachers give this quiz to your class