placeholder image to represent content

cùng chơi cho vuii

Quiz by thanh thảo

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Quan hệ dân tộc và tôn giáo là …….. giữa dân tộc với tôn giáo trong nội bộ một quốc gia, hoặc giữa các quốc gia với nhau trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

  Sự liên kết, kết nối, tác động qua lại

  Sự liên kết, tác động qua lại, chi phối lẫn nhau

  Sự gắn kết, tương trợ, chi phối lẫn nhau

  Sự đoàn kết, gắn bó, tác động qua lại, chi phối lẫn

  nhau

  30s
 • Q2

  Mối quan hệ dân tộc và tôn giáo có những đặc điểm mang tính đặc thù cơ bản nào sau đây?

  Cả A, B, C đều đúng

  Cá chiện tượng tôn giáo mới có xu hướng phát triển mạnh tác động đến đời sống cộng đồng và khối đại đoàn kết dân tộc.

  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; quan hệ dân tộc và tôn giáo được thiết lập và củng cố trên cơ sở cộng đồng quốc gia – dân tộc thống nhất

  Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi tín ngưỡng truyền thống

  30s
 • Q3

  Ở cấp độ gia đình, hoạt động nào là phổ biến, trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa, sợi dây kết dính các thành viên trong gia đình, dòng họ?

  Thờ ông Thần Tài – Thổ Địa

  Thờ Phật, thờThánh

  Thờ anh hùng dân tộc

  Thờ cúng tổ tiên

  30s
 • Q4

  Tôn giáo và dân tộc là hai vấn đề rất nhạy cảm.  Những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo nếu không được giải quyết một cách thỏa đáng sẽ dẫn đến nguy cơ gây mất ổn định …….. dễ tạo cớ cho các thế  lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ đất nước.

  Chính trị

  Xã hội

  Chính trị, xã hội

  An ninh xã hội

  30s
 • Q5

  Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc và tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo là vấn đề ……

  Chiến lược, cơ bản, lâu dài và cấp bách của cách  mạng Việt Nam

  Thực tiễn, phức tạp, lâu dài và cần thiết của cách  mạng Việt Nam

  Cần thiết, lâu dài, thực tiễn và khẩn cấp của cách  mạng Việt Nam

  Chiến lược, phức tạp, lâu dài và khẩn cấp của cách  mạng ViệtNam

  30s
 • Q6

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đâu chính là nguyên nhân quyết định sự biến đổi của cộng đồng dân tộc?

  Sự biến đổi củakhoa học kỹ thuật

  Sự biến đổi của LLSX

  Sự biến đổi của phương thức sản xuất

  Sự biến đổi của QHSX

  30s
 • Q7

  Ở phương Đông, dân tộc được hình thành dựa trên cơ sở nào?

  Một cộng đồng kinh tế phát triển, một tâm lý dân tộc đã phát triển

  Một nền văn hoá, một tâm lý dân tộc đã phát triển tương đối chín muồi và một cộng đồng kinh tế tuy đã đạt tới một mức độ nhất định song nhìn chung còn kém phát triển và ở trạng thái phân tán

  Một nền văn hoá ổn định, một cộng đồng kinh tế tuy đã đạt tới một mức độ nhất định

  Một tâm lý dân tộc ổn định, một cộng đồng kinh tế tuy đã đạt tới một mức độ nhất định

  30s
 • Q8

  Theo nghĩa dân tộc (ethnies) là cộng đồng người được hình thành lâu dài trong lịch sử thì tiêu chí nào được xem là tiêu chí quan trọng nhất để phân định một tộc người và có vị trí quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi tộc người?

  Cộng đồng về kinh tế

  Ý thức tự giác tộc người

  Cộng đồng về văn hóa

  Cộng đồng về  ngôn ngữ

  30s
 • Q9

  Việt Nam là một quốc gia đa tộc người với 6 đặc điểm nổi bật. Vậy, đặc điểm nào tạo điều kiện thuận lợi để các dân tộc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng giao lưu giúp đỡ nhau cùng phát triển và tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng?

  Các dân tộc cư trú xen kẽ nhau

  Các dân tộc Việt Nam có truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời trong cộng đồng dân tộc - quốc gia thống nhất

  Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng

  Có sự chênh lệch về số dân giữa các tộc người

  30s
 • Q10

  Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Cương lĩnh dân tộc, nội dung nào được xem là chủ yếu, vừa là giải pháp quan trọng để liên kết các nội dung của cương lĩnh dân tộc thành một chỉnh thể ?

  Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc

  Các dân tộc được quyền tự quyết

  Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng

  Các dân tộc bị áp bức phải đoàn kết lại

  30s

Teachers give this quiz to your class