placeholder image to represent content

Data Science-1

Quiz by Supatra Thomya

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการของวิทยาการข้อมูล
  ในการตั้งคำถามควรจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดำเนินการให้ชัดเจน
  การสำรวจข้อมูลเพื่อดูว่าข้อมูลมีความผิดปกติหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนื่องจากอาจจะทำให้มีอคติต่อข้อมูล
  ในการรวบรวมข้อมูลควรคำนึงถึงปริมาณข้อมูลที่ควรเก็บว่าต้องมากพอ เพื่อให้ผลสรุปที่วิเคราะห์ได้มีความน่าเชื่อถือ
  การตั้งคำถามสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการทำนายนั้นไม่ควรตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ควรตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรต่อไป
  60s
 • Q2
  พิจารณาข้อมูลในตารางแสดงสถิติจำนวนประชาการอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ.2556-2560 (หน่วย : คน) ข้อใดคือสิ่งที่บอกได้จากข้อมูลในตาราง
  Question Image
  กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาแพงกว่าโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์น้อยกว่าโทรศัพท์มือถือ
  ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ลดลง
  ประเทศไทยมีการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมมากขึ้น
  60s
 • Q3
  พิจารณาข้อมูลในตารางแสดงสถิติจำนวนประชาการอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ.2556-2560 (หน่วย : คน) ข้อใดไม่ควรกระทำในการปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  Question Image
  นำข้อมูลมาคำนวณค่าร้อยละของผู้ใช้เพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ
  นำข้อมูลเฉพาะของปี พ.ศ. 2560 มาใช้เท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลล่าสุด
  นำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
  นำข้อมูลมาแบ่งเป็น 3 ตารางย่อย คือ ตารางการมีการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางการมีกากรใช้อินเทอร์เน็ต และตารางการมีโทรศัพท์มือถือ
  60s
 • Q4
  นิดกำลังค้นหาข้อมูลความนิยมเกี่ยวกับผักต่างๆเพื่อจะนำมาขาย ถามว่าการกระทำของนิด เป็นขั้นตอนใดของวิทยาการข้อมูล
  การสื่อสารข้อมูล
  การตั้งคำถาม
  การสร้างแบบจำลองข้อมูล
  การเก็บรวบรวมข้อมูล
  30s
 • Q5
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล
  เป้าหมายหลักของศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล คือสร้างองค์ความรู้จากข้อมูลที่มีอยู่
  วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะการวิเคราะห์เชิงลึก
  วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน
  ถูกทุกข้อ
  60s
 • Q6
  นักเรียนคนใดต่อไปนี้ ไม่ได้ใช้กระบวนการของวิทยาการข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
  วันดีมากแผนการเลือกคณะศึกษาต่อ โดยใช้ข้อมูลสถิติคะแนนเฉลี่ย O-NET ที่ผ่านมา
  เจตน์หารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วนที่เหมาะสมกับตน จากแอปพลิเคชัน ตรวจจับการเดินของตนเอง
  วิไลวางแผนการเดินทางโดยอาศัยข้อมูลการจราจรจาก Google Map
  นารีรัตน์เลือกดูภาพยนตร์เรื่องที่เห็นในโฆษณา
  60s
 • Q7
  ข้อใดไม่ถูกต้องในการรวบรวมข้อมูล
  ควรพิจารณาว่าควรเก็บข้อมูลมากเท่าใดเสมอ
  ควรเผยแพร่ข้อมูลดิบที่เก็บได้ทั้งหมดเสมอ
  ควรตรวจสอบว่าต้องทำความสะอาดข้อมูลเสมอ
  ควรพิจารณาว่าควรเก็บข้อมูลกับใครเสมอ
  30s
 • Q8
  ข้อใดเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง "Garbage in Garbage Out" ในกระบวนการของวิทยาการข้อมูลได้ตรงที่สุด
  สมหมายแสดงผลข้อมูลเป็นภาพแล้วพบว่ามีข้อมูลบางตัวมีค่ามากกว่าปกติไปมากจึงวงข้อมูลเหล่านั้นบนแผนภาพแล้วเขียนว่า Garbage
  สมปองเก็บข้อมูลความสูงของเพื่อนนักเรียนในห้อง แต่สลับความสูงกับน้ำหนัก ทำให้สรุปว่านักเรียนในห้องมีความสูงเฉลี่ย 60.4 เซนติเมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานมาก
  มะนาวเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยและส่งออกจากประเทศไทยปี พ.ศ.2555 - 2561 แล้วนำวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
  สมชายจัดเก็บข้อมูลไม่เรียบร้อยจึงทำให้หาข้อมูลไม่เจอเวลาต้องการวิเคราะห์
  60s
 • Q9
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพ
  เพื่อให้ดูว่าข้อสรุปที่เราได้จากข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่
  เพื่อให้ถ่ายทอดเรื่องราวได้ง่าย
  เพื่อให้สรุปว่าเราเรียนรู้อะไรจากข้อมูลได้ง่าย
  เพื่อให้กำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลได้ง่าย
  60s
 • Q10
  ข้อใดแสดงถึงกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ
  น้องเนธทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือที่อ่านง่ายและสวยงามเป็นไฟล์ pdf ไว้ให้ผู้ใช้เปิดอ่านก่อนใช้งานแอปพลิเคชัน
  น้องโมบายข้ามขั้นตอนการพัฒนาผลลัพธ์จำลองและตรวจสอบ เพื่อลดเวลาในการสร้างแอปพลิเคชันไปได้ถึง 30%
  น้องมะเหมี่ยวออกแบบแอปพลิเคชันโดยทำให้เหมือนคู่แข่งให้มากที่สุดแต่สีสวยกว่า
  น้องธีมทำแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับนักสถิติ และนำผลการทดสอบมาปรับปรุง
  60s

Teachers give this quiz to your class