placeholder image to represent content

DUA

Quiz by Judit Molina Valdezate

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Què creus que signifiquen les sigles DU?
  Diversitat única
  Despatologització universal
  Disseny universal
  60s
 • Q2
  Què penses què és el Disseny Universal o Disseny inclusiu (DU)?
  És l’entorn de fàcil accés per el major nombre de persones possible, aquest inclou a totes les persones excepte a les de diversitat funcional.
  És l’entorn de fàcil accés per el major nombre de persones possible, aquest disseny inclou a totes les persones incloses les persones amb diversitat funcional.
  És l’entorn en el qual no hi poden accedir totes les persones únicament les de diversitat funcional.
  60s
 • Q3
  Quin significat tenen les sigles DUA en educació?
  Document Únic Administratiu
  Disseny Universal per a l’Aprenentatge.
  Didàctica Universitària per a l’Aprenentatge.
  60s
 • Q4
  Què és el DUA a l’educació?
  Que a les aules es té en compte la diversitat de l’alumnat, amb l’objectiu d’aconseguir una inclusió eficaç minimitzant així les barreres que puguin existir.
  Que l'adaptació dels espais que puguin suposar obstacles o limitadors de moviment es tregui per facilitar l’aprenentatge.
  Que a les aules no es tingui gaire en compte la diversitat de l’alumne ni les barreres que puguin existir.
  60s
 • Q5
  Quins són els 3 principis que fomenten el desenvolupament de les diferents àrees del DUA?
  -Autonomia -Situacions d’aprenentatge -Situacions de comprensió
  -Comunicació i expressió Interacció física -Proporcionar diverses opcions per a la percepció
  -Representació -Acció i expressió -Implicació
  60s
 • Q6
  Quins reptes creus que es planteja el DUA?
  Aconseguir que tot l’alumnat segueixi un mateix ritme de treball.
  Modificar el mobiliari escolar.
  Respondre a les necessitats individuals i col·lectives de tots els alumnes de l’escola.
  60s
 • Q7
  Quines d’aquestes implicacions corresponen el model DUA?
  -La reforma de tots els espais de l’escola. - Que els docents han de procurar ajudar a l’alumnat que presenta més dificultats. - Un pla d’actuació en casos de discriminació de qualsevol mena.
  - Que no hi ha dues categories de persones ( amb diversitat o sense). -Que potser alguna vegada a la vida necessitem fer un ús de materials o espais específics. - Què no ha de ser la persona amb diversitat funcional la que s’ha d’adaptar a l’entorn sinó que és l’entorn que s’ha d’adaptar.
  -La seguretat de comptar amb personal de suport. -L’empatia per part de tot el centre cap a les persones amb NESE o diversitat funcional. - Fer possible que tothom pugui assolir el mateix nivell de coneixements.
  60s
 • Q8
  Com a futura mestra, com creus que s’hauria d’aplicar el DUA?
  Explicant a tot el grup classe les necessitats que presenta cada infant.
  Fent ús de pictogrames amb tot l’alumnat.
  Proporcionant activitats i espais diversos i adaptables i oferint diferents fonts de coneixement i maneres d’expressió.
  60s
 • Q9
  Què creus que passa quan es dissenyen activitats sense tenir en compte a tot l’alumnat?
  Que els alumnes més avançats es poden avorrir.
  Que són poc funcionals, atractives i costoses pels docents, ja que després ha de tenir en compte les variants.
  Que podem oferir una activitat estàndard que serveixi per a tots els nivells.
  60s
 • Q10
  Què aporta el DUA a l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat a l'aula?
  La possibilitat d’integrar dins l’aula a infants amb diversitat funcional.
  La garantia de comptar amb una mestra de suport a l’aula, la qual passarà tot el dia a l’espai de l’aula que s’ha adaptat als infants amb NESE.
  Una mirada de respecte i comprensió a tot l’alumnat, sense haver de fer adaptacions curriculars als infants amb diversitat funcional, tot proporcionant activitats i materials que s’adaptin a les seves necessitats i interessos.
  60s

Teachers give this quiz to your class