placeholder image to represent content

ECOLOGIA u7 i u8

Quiz by Eva Antonell

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Quina de les definicions següents de biocenosi és correcte?
  Conjunt d'organismes i matèria orgànica que constitueixen l'ecosistema.
  Conjunt de poblacions de les diferents espècies que habiten l'ecosistema.
  Conjunt d'espècies d'un ecosistema que s'alimenten les unes de les altres.
  Conjunt de plantes i animals que conviuen en l'ecosistema
  45s
 • Q2
  Aquesta és una xarxa tròfica simplificada d'una bassa (les fletxes indiquen el sentit de la transferència d'energia). Observa-la, i contesta les preguntes següents.
  Question Image
  Dins l'aigua no hi ha prou nivells tròfics: no hi ha consumidors terciaris.
  Les larves de libèl·lula.
  La perca.
  La gambúsia.
  45s
 • Q3
  Aquesta és una xarxa tròfica simplificada d'una bassa (les fletxes indiquen el sentit de la transferència d'energia). Observa-la, i contesta les preguntes següents. Segons la xarxa quin tipus de consumidor podríem dir que és la granota al llarg del seu cicle vital?
  Question Image
  Quan és una larva és consumidora primària i quan és adulta carnívora.
  Quan és una larva és consumidora primària i quan és adulta herbívora.
  Quan és una larva és consumidora secundària i quan és adulta consumidora primària.
  Quan és una larva és carnívora i quan és adulta consumidora secundària.
  45s
 • Q4
  Aquesta és una xarxa tròfica simplificada d'una bassa (les fletxes indiquen el sentit de la transferència d'energia). Observa-la, i contesta les preguntes següents. Qui són els productors primaris?
  Question Image
  Els copèpodes, els capgrossos i les larves de mosquit.
  Les algues unicel·lulars i les plantes submergides.
  Els organismes aeris (granota, mosquit, libèl·lula i bernat pescaire).
  El plàncton (fitoplàncton i zooplàncton).
  45s
 • Q5
  Aquesta és una xarxa tròfica simplificada d'una bassa (les fletxes indiquen el sentit de la transferència d'energia). Observa-la, i contesta les preguntes següents.Molts organismes moren dins la bassa. Gracies a què part de la seva matèria tornarà a ser utilitzada pels productors primaris?
  Question Image
  A l'activitat dels organismes aeris, per la connexió entre ambdós ecosistemes.
  A l'activitat dels consumidors terciaris, ja que fa possible el cicle de la matèria.
  A la seva composició senzilla, la qual permet el reciclat de nutrients.
  A l'activitat dels organismes descomponedors com els fongs i els bacteris.
  45s
 • Q6
  Els geranis del balcó no tenen massa bon aspecte. Podria ser que calgués regar-los més freqüentment, però també podrien tenir paràsits. Què és en aquesta situació la possibilitat de tenir paràsits?
  Una de les variables que convindria controlar per investigar el problema.
  El problema.
  Un dels resultats de l'experiment que hauríem de fer per investigar el problema.
  Una hipòtesi.
  45s
 • Q7
  A Catalunya s'està observant un fenomen relacionat amb la distribució dels líquens que ja és conegut en altres països d'Europa. Com que aquests organismes són molt sensibles a la contaminació atmosfèrica han desaparegut dels nuclis de població amb aire contaminat. Tot seguit podeu trobar una taula de dades de la recerca que evidencia aquest fenomen. Què podem dir a partir d'aquesta informació?
  Question Image
  El percentatge de recobriment de l'escorça dels arbres és la variable independent.
  Aquesta recerca no té cap control.
  La variable independent és la distància al centre de la ciutat (com indicador del grau de contaminació).
  La columna % de recobriment de l'escorça dels arbres mostra les conclusions.
  60s
 • Q8
  Per què en un mateix ecosistema difícilment poden trobar-se més de 4 nivells tròfics?
  Perquè cada nivell tròfic pot aprofitar aproximadament un 10% de la producció del nivell tròfic anterior
  Perquè a cada nivell tròfic successiu els individus són més grans
  Perquè a cada nivell tròfic successiu els individus han de ser més nombrosos
  Perquè la biodiversitat seria excessiva
  45s
 • Q9
  La gràfica següent representa la supervivència de dues espècies, A i B, en funció de la temperatura del medi. A partir de la gràfica, quina de les afirmacions següents és correcta en relació a la gràfica?
  Question Image
  L'espècie A és una espècie estenoterma i la B euriterma.
  A una temperatura qualsevol l'espècie A és més nombrosa que la B.
  La gràfica representa la temperatura mitjana de l'ecosistema.
  L'espècie A és una espècie euriterma i la B estenoterma.
  45s
 • Q10
  La virosta o fullaraca s'acumula als sòls dels boscos a la tardor i disminueix a la primavera i estiu. A què es degut això?
  A la generació espontània de microorganismes.
  A la disminució de la humitat.
  A l'acció dels microorganismes descomponedors.
  A la variació de la llargada del dia.
  45s
 • Q11
  Els caladors marins, com ara els de les costes de Perú i Namíbia, són zones de gran producció pesquera. Què passa en aquestes zones perquè es doni això?
  Es forma una termoclina estable.
  Hi ha gran quantitat d'organismes detritívors.
  La temperatura superficial és elevada.
  Es produeix l'aflorament de nutrients des de les aigües profundes.
  45s
 • Q12
  Quin nom rep el conjunt d'organismes que viuen sobre el fons marí o lacustre?
  Bentos
  Plàncton
  Nèuston
  Nècton
  45s
 • Q13
  A quin tipus d'associació pertanyen les microrizes?
  Comensalisme
  Explotació
  Mutualisme
  Simbiosi
  45s
 • Q14
  Quina de les adaptacions al clima sec presenten les plantes?
  Fulles molt grans per fer ombra a la resta de la planta.
  Teixits interns especialitzats en la captació d'aigua.
  Tiges molt primes per disminuir la superfícies de pèrdua d'aigua.
  Estomes que s'obren a la nit per fer l'intercanvi de gasos.
  45s
 • Q15
  Quina de les espècies següents no és una estratega de la r?
  Gramínies
  Conill
  Ratolí de camp
  Elefant
  45s

Teachers give this quiz to your class