placeholder image to represent content

ESP 6 Quiz 2 Q2

Quiz by Jeffrey Sanchez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Paano mo maipapakita ang paggalang sa suhestiyon ng ibang tao?

  Tatahimik at hindi na lamang kikibo.

  Pakikinggan ang sinasabi ngunit susundin pa rin ang sariling kagustuhan.

  Hihingi ng payo sa kaibigan.

  Makikinig sa kanilang sinasabi.

  30s
 • Q2

  Nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay para pag-usapan ang isang mahalagang isyu. Gusto nitong marinig ang opinyon ng kanyang nasasakupan. Anong pag-uugali ang ipinakikita ng kapitan?

  Pagkamahinahon

  Paggalang sa suhestiyon ng iba

  Pagkamahabagin

  Pagkamagalang

  30s
 • Q3

  Si Marlo ay likas na matalino kung kayat madalas sa usapan nilang magbabarkada ay palaging gusto na lamang ang nasususnod. Bilang isang kaibigan, paano mo maitutuwid ang ganitong pag-uugali ni Marlo?

  Pahiyain ito sa harap ng iyong mga kaibigan

  Hintaying matapos siyang magsalita at ipaintindi na mali ang kanyang inaasal

  Kausapin siya ng masinsinan at ipaliwanag ang kabutihang dulot ng pakikinig sa suhestiyon ng iba.

  Patitigilin siya kapag nagsasalita

  30s
 • Q4

  Sa pagpupulong na idinaos sa inyong paaralan, di mo nagustuhan ang mungkahing pagbibigay ng ekstrang gawain sa mga nahuhuli sa oras ng klase. Paano mo ipararating ang iyong pagtutol?

  Magsasawalang-kibo na lamang.

  Hindi na lamang ako magbibigay ng reaksyon.

  Magdadabog dahil paminsan-minsan tanghali na akong pumasko.

  Ipaliliwanag ko nang maayos at may paggalang ang aking pagtutol.

  30s
 • Q5

  Alam na alam mo na ang gagawin sa isang proyekto ng inyong pangkat. Hindi mo gaanong nagustuhan ang mungkahi ng iyong kasapi. Paano mo sasabihin sa kanya ang iyong saloobin?

  Pagtatawanan ang suhestiyon niya.

  Tatanggapin nang maayos ang kanyang mungkahi at ipaliwanag ang epekto nito.

  Kagalitan ang sinumang tutol sa inyong kagustuhan.

  Hindi tatanggapin ang mungkahi

  30s
 • Q6

  Tinawag ni Gng. Reyes si John upang ipahayag ang kanyang opinyon tungkol sa napapanahong isyu, ano ang dapat mong gawin?

  Huwag sumang-ayon sa kanyang opinyon.

  Pakinggang mabuti at unawain ang ipinahahayag ni John.

  Huwag ng bigyan ng pagkakataong magbigay ng opinyon si John.

  Huwag pakinggan ang kanyang pahayag sapagkat mas matalino ka sa kanya.

  30s
 • Q7

  Ano ang tamang pamamaraan kung mayroon kang suhestiyon na gustong sabihin sa kapwa?

  Sasabihin ang suhestiyon hindi baleng hindi sang-ayunan.

  Magalang na sabihin ang suhestiyon at isaalang-alang ang kabutihan ng lahat.

  Hindi iimik hanggang mapansin na lang.

  Magsasalita na lang basta kahit alam na may masasaktan ka.

  30s
 • Q8

  Habang nagtatalakayan ang iyong pangkat, may ibang hindi sang- ayon. Ano ang iyong gagawin?

  Makipagsigawan

  Makinig at manatiling tahimik

  Magpaliwanag nang mahinahon

  Umalis sa usapan

  30s
 • Q9

  Paano mo mapananatili ang pakikipagkapwa?

  Hindi na dadalo sa mga pagpupulong o pagpaplano dahil hindi naman nasusunod ang aking ideya.

  Igalang at pakinggan ang ideya o suhestiyon ng ibang tao.

  Sariling ideya lamang ang paniniwalaan.

  Huwag pakinggan ang ideya o suhestiyon ng iba.

  30s
 • Q10

  Ang nararapat na pakikitungo sa kapwa ay______________.

  Nakabatay sa estado ng tao

  Pagtrato nang may paggalang at dignidad

  Nakasalalay sa kalagayang pang-ekonomiya

  Pagkakaroon ng gawing maging mapag-isa

  30s
 • Q11

  Maipapakita ang makabuluhang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng sumusunod maliban sa_________

  Kakayaha ng taong umunawa

  Pagkagiliw sa nakaangat sa lipunan

  Pagmamalasakit sa kapakanan ng kapwa

  30s
 • Q12

  Ang simpleng ngiti ay nagpapakita ng mabuting pakikipagkapwa.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q13

  Ang pakikipagkapwa ay nagbubunga ng magandang resulta para sa pagunlad ng sarili.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q14

  Ang pakikipagkapwa ay nagbibigay ng katiyakan na mayroong tutulong din sa iyo sa panahon ng kapahamakan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q15

  Hindi na kailangan ang paggalang at pagmamahal sa pakikipagkapwa-tao.

  Mali

  Tama

  30s

Teachers give this quiz to your class