Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pangunahing gamit ng isip ay__
  umunawa
  mag-isip
  magbulay-bulay
  magnilaynilay
  40s
 • Q2
  Ang pangunahing gamit ng loob ay ___
  mag-isip
  kabutihan
  umunawa
  gumawa
  40s
 • Q3
  Ang tunguhin ng isip: katotohanan: Ang tunguhin ng loob: _______ .
  gumawa
  mag-isip
  kabutihan
  umunawa
  40s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-loob?
  magtimbang sa esensiya ng mga bagay
  paghahanap ng solusyon sa problema
  pag-unawa sa ugali ng kapwa
  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan
  40s
 • Q5
  Bakit kailangang sanayin, paunlarin, at gawing ganap ang isip at kilos-loob ng bawat indibidwal?
  upang hindi masira ang layunin ng Diyos sa pagkakaloob sa kanya ng isip at loob.
  upang pagkakamit ng tao ang kanyang kaganapan.
  Lahat ng nabanggit
  upang hindi niya magamit ang mga ito sa maling paraan.
  40s
 • Q6
  Ginagamit ng tao para sa pang-unawa, pagsusuri, pagtuklas, at Pagbibigay-kahulugan sa mga kaalaman.
  pag-unawa
  isip
  kilos loob
  kabutihan
  40s
 • Q7
  Ito ay kayang hanapin ng tao dahil sa kanyang loob.
  isip
  kilos loob
  kabutihan
  pagbubulay-bulay
  40s
 • Q8
  Ito ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katiyakan, at mabuting paniniwala.
  isip
  kabutihan
  kaganapan
  kilos loob
  40s
 • Q9
  Ang tao ay binigyan ng Diyos ng isip upang tunguhin ang ________ na magagamit niya sa pag-unawa.
  katotohanan
  kabutihan
  kalakasan
  kaganapan
  40s
 • Q10
  Ang ______ ang nakararamdam ng lahat na nangyayari sa ating buhay.
  kamay
  puso
  katawan
  isip
  40s
 • Q11
  Hindi magkakatulad ang dikta ng konsensiya sa bawat tao. Ang pahayag ay:
  Tama, dahil nakabatay ito sa edad at kakayahan ng isip ng tao.
  Tama, dahil nagkakaiba-iba ang karanasan, kinalakihan, kultura at kapaligiran ng tao.
  Mali, dahil pare-pareho tayong indibidwal na alam ang tama / mali, at mabuti/ masama.
  Mali, sapagkat iisa lamang ang pamantayan na nararapat na sinusunod ng lahat ng tao.
  40s
 • Q12
  Sobra ang sukling natanggap ni Arlan nang bumili siya ng pagkain sa isang panaderya. Bagama’t alam niyang kulang na ang kanyang pamasahe pauwi sa kanilang tahanan ay isinauli niya parin ang sobrang pera. Anong uri ng konsensiya ang mayroon si Arlan?
  Maling Konsensiya
  Tamang Konsensiya
  Tamang Konsensiya
  Totoong Konsensiya
  40s
 • Q13
  Ang likas na batas moral ay hindi imbensyon ng tao, ito ay natutuklasan lamang. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may makatwirang pundasyon. Anong katangian ng likas na batas moral ang tinutukoy sa pangungusap?
  Obhektibo
  Unibersal
  Pangwalang Hanggan
  Hindi Nagbabago
  40s
 • Q14
  Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman niya kung ano ang mabuti at hindi. Sa pamamagitan ng konsensiya, nalalaman ng tao o nahuhusgahan kung may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa.
  Tama ang una at mali ang ikalawang pahayag
  Mali ang una at ikalawang pahayag
  Mali ang una at tama ang pangalawang pahayag
  Tama ang una at ikalawang pahayag
  40s
 • Q15
  Ang tao ay may kakayahang gumawa ng masama: ang pagsira sa kanyang kapwa ay maaaring gawin at makasira sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang ____________ .
  Katotohanan
  Likas-Batas Moral
  Konsensiya
  Dignidad
  40s

Teachers give this quiz to your class