Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay isang pagpapahalaga kung saan isinasabuhay ng tao ang mga pagkilos na tama, mabuti, at angkop para sa mga sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay,
  kalinisan
  katapatan
  kapayapaan ng kalooban
  masunurin
  30s
 • Q2
  Isang uri ng pagsisinungaling na ang tanging iniisip ay ang pansariling kapakanan at hindi iniisip kung makakasakit ng kaniyang kapwa.
  Antisocial lying
  Psychosocial Lying
  Self-enhancement lying
  Selfish lying
  30s
 • Q3
  Ito ang tahasang kalaban ng katotohanan at katapatan.
  Selfish lying
  kasinungalingan
  kapayapaan ng kalooban
  katapatan
  30s
 • Q4
  Isang pamamaraan sa pagtatago ng katotohanan ay ang pagliligaw sa sinumang humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa mga tanong
  Wala sa nabanggit
  Pagtitimping Pandiwa
  pag-iwas
  Pananahimik
  30s
 • Q5
  Ito ang bunga ng pagsasabuhay ng katapatan sa salita at gawa.
  katapatan
  kapayapaan ng kalooban
  kalinisan
  masunurin
  30s
 • Q6
  "Honesty is the best policy,” na sinabi ni____________
  Benjamin Franklin
  Abraham Lincoln
  Confucius
  Punsalan T
  30s
 • Q7
  Ang katapatan ay isang pagpapahalaga na kapag patuloy at paulit-ulit mong ginagawa ay nagiging bahagi na ng iyong pang-araw -araw na buhay at nagsisilbing ________ ng iyong buong pagkatao
  pagmamahal
  gawi
  katarungan
  birtud
  30s
 • Q8
  “A word, after a word after a word is power,” ay sinabi ni _________
  Benjamin Franklin
  Confucius
  Abraham Lincoln
  Margaret Atwood
  30s
 • Q9
  Anong ang ibig sabihin ng, ' A word, after a word a word is power?"
  Ang mga salitang may katapatan ay nagbibigay ng totoo at tamang impormasyon at ang anumang layuning sirain ito ay matatawag na kasinungalingan o tahasang panloloko sa katotohanan
  Ito ay maaring maging sanhi ng kagalingan o pagkasira ng isang buhay
  makapangyarihan ang bawat salitang binibitawan ng isang tao
  Lahat ng nabanggit
  30s
 • Q10
  Alin ang kasama sa mga katangian ng isang taong matapat ?
  gawin ang kanyang mga sinabi o ipinangako
  nabubulag ng pera upang gumawa ng maling ikahihirap ng marami
  binabaluktot ang katotohanan upang hangaan at tanggapin ng mga taong kanyang nasasakupa
  kukuha ng mga bagay na hindi kanya na may pagkakataon gawin ito para sa sariling kapakanan
  30s
 • Q11
  Ang matapat na tao ay hindi kailanman magsisinungaling, hindi kukuha ng bagay na hindi niya pag-aari at hindi manlilinlang o manloloko ng kaniyang kapwa sa anumang paraan. Ito ang pagkakaayon ng isip sa __________ .
  kaayusan
  kagandahan
  kabutihan
  katotohan
  30s
 • Q12
  Mahalaga na sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, at ginagawa, malaking bagay man ito o maliit, lagi nating sinisiguro na ito ay yumayakap sa___________.
  kaayusan
  kagandahan
  katotohan
  kabutihan
  30s
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa tatlong maliliit na huwaran ng asal (behaviour patterns)?
  Ikalawa, ikaw ba ay bukas sa iyong kapwa? Sa pagbabahagi mo ba ng iyong sarili, sinisiguro mo ba na ito ay may kalakip na moral na awtoridad (moral authority)? Ikaw ba ay marunong tumanggap ng pagkakamali? (openness and humility)
  Wala sa nabanggit.
  Una, gumagawa ka ba ng mali at mga pagpapasiya at naninindigan para rito? (decisiveness)
  Ikatlo, ang lahat ba ng iyong iniisip at ginagawa ay sinisiguro mo na yumayakap sa katotohanan? (sincerity or honesty)
  30s
 • Q14
  Nahuli mong nangungupit ng barya ang kapatid mo sa maliit na tindahan ng inyong ina. Alam mong pagagalitan siya ng inyong ina at parurusahan ng inyong tatay kapag nalaman niya ito. Ano ang iyong gagawin?
  Tanungin ang kapatid kung saan niya ginamit ang pera. Ipaliwanag na mali ang kanyang ginawa. Kausapin ang nanay at tatay na gabayan silang magkapatid sa tamang pagdidisiplina.
  Kausapin ang kapatid na huwag ng gawin ito at bigyan siya ng pera.
  Ipagsawalang bahala ito sapagkat barya lamang ang kinupit nito.
  Sabihin sa magulang ang ginawa ng kapatid. Tulungan ang tatay sa pagbigay ng parusa upang hindi lumaking magnanakaw ang kapatid.
  30s
 • Q15
  Siniraan ni Don na iyong pinsan ang kaibigan mong si Arthur sa mga kaklase mo at nagpost sa social media ng mga masasakit na salita laban kay Arthur dahil sa natalo siya sa pustahan sa computer games. Nagliliyab sa galit si Arthur kaya binawian niya ng masasakit din na salita sa Social Media si Don. Nalaman ng inyong guro ang ginawa ng dalawa kaya pinatatawag ang kanilang mga magulang. Pinakiusapan ka ni Don na huwag magsusumbong sa kanyang magulang dahil natalo ang pambili ng proyekto na binigay ng kanyang ina. Nagtanong sa iyo ang kanyang ina kung napaano ito at kung nabili na niya ang kailangan na proyekto. Ano ang gagawin mo?
  Magtahi-tahi ng kwento upang maiwas si Don sa totoong sitwasyon.
  Sabihin ang totoong nangyari alang-alang sa kinabukasan ng pinsan at kaibigan.
  Magsawalang bahala na lang at sabihing hindi alam ang nangyari.
  Manahimik at hayaang ang guro ang magsabi sa ginawa ng kanyang anak na si Don.
  30s

Teachers give this quiz to your class