Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa sumusunod ang kakikitaan ng paggabay sa pagpapasya?
  pagbabasa ng mga kuwento gabi-gabi
  pagturo sa paggamit ng banal na aklat
  sama-samang pagdarasal
  pagturo sa anak ng tama at mali
  45s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q2
  Ano ang bunga ng maling pagpili sa pagpapasya?
  pagsisisi
  karahasan
  karanasan
  pagmamahal
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q3
  Ano ang hinuhubog sa mga kabataan sa pagpili ng damit na maisusuot at pagkuha ng kurso ayon sa kanilang nais?
  pagsasakripisyo
  pag-aayuno
  pagkilos
  pagpapasya
  45s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q4
  Sino ang nagiging guro ng mga kabataan sa bahay kung saan ay tinuturuan at tinutulungan sila sa mga takdang-aralin?
  kapitbahay
  nakababatang kapatid
  tiyo/tiya
  mga magulang
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q5
  Ano ang tawag sa paraan ng pananampalataya ng mga Kristiyano?
  kapistahan
  paghahanda
  pagsisimba
  kasal
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q6
  Sino ang gumagabay at humuhubog sa pamilya?
  magulang
  lipunan
  anak
  pamayanan
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q7
  Ano ang orihinal at pangunahing karapatan ng mga bata?
  karapatan sa edukasyon
  karapatang mabuhay
  karapatang magkaroon ng magulang
  karapatang kumain
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q8
  Ano ang katuwang ng mga magulang sa pagpapatupad ng edukasyon para sa mga bata?
  mga kamag-anak
  paaralan
  mga kapitbahay
  kawani ng gobyerno
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q9
  Ano ang umusbong sa Pilipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig?
  relihiyon
  pagmamahal
  kapuluan
  kayamanan
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q10
  Bakit kailangan bigyan ng kalayaan ng magulang ang anak sa kanilang kagustuhan?
  dahil ito ay tama
  upang masunod kung ano ang gusto
  dahil ito ay nararapat
  upang mapaunlad ang kakayahan sa pagpapasya
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q11
  Kung ang isang bata ay namumuhay sa pamumuna o pamimintas, natututo siyang maging _____________________.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q12
  Kung ang isang bata ay namumuhay sa katiwasayan, natuto siyang _____________________ sa kanyang sarili.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q13
  Kung ang isang bata ay namumuhay sa poot, natatakot siyang _____________________.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q14
  Kung ang isang bata ay namumuhay sa _____________________ palagi siyang nababalot ng pag-aalala.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  EsP8PBIc-2.1
 • Q15
  Kung ang isang bata ay namumuhay sa _____________________, natuto siyang bumuo ng layunin sa buhay.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  EsP8PBIc-2.1

Teachers give this quiz to your class