Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Bumili si Joshua at Liezl ng sariling bahay at lupa bago sila magpakasal at bumuo ng pamilya.

  Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya.

  Karapatang  pumunta sa ibang lugar.

  Karapatan sa pribadong ari-arian.

  Karapatang magpakasal.

  45s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q2

  Nang makatapos ng pag-aaral si Joshua, natanggap siya sa isang Accounting firmna nakabase sa ibang bansa. Nagdesisyon siyang sa ibang bansa  muna manirahan.

  Karapatang pumunta sa ibang lugar.

  Karapatang magpakasal

  Karapatan sa pribadong ari-arian.

  Karapatangsumamba o ipahayag ang pananampalataya.

  45s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q3

  Tuwing araw ng linggo, sama-samang nanonood ng banal na misaang pamilyang Santos sa loob ng kanilang tahanan simula ng magkaroon ngpandemya

  Karapatang magpakasal.

  Karapatan sa pribadong ari-arian.

  Karapatangpumunta sa ibang lugar.

  Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya.

  45s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q4

  Dahil nasa tamang edad na at may maayos na trabaho sinaLenlen at Rico, nagpasya silang magpakasal sa simbahang Katoliko.

  Karapatang pumunta sa ibang lugar.

  Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya.

  Karapatan sa pribadong ari-arian.

  Karapatang magpakasal.

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q5

  Ito ay batas na ipinasa para wakasan ang trafficking in person, lalo na sa mgababae’t mga bata.

  RA 9262

  RA 8358

  RA7877

  RA 9208

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q6

  Ang batas na ito ay naglalayon na tugunan ang laganap na pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang intimidate partners, kabilang ang dati o kasalukuyang asawa, livein partner o boyfriend o girlfriend.

  RA8358

  RA 9208

  RA7877

  RA 9262

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q7

  Anong Karapatan ng kabataan ang may tungkulin na mag-aral ng Mabuti.

  Karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa kanya.

  Karapatang mabuhay

  karapatang na mabigyan ng sapat na edukasyon

  Karapatang makapaglaro at makapaglibang

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q8

  Itoay pagkitil sa buhay ng bagong silang na sanggol. Ano paglabag sa karapatangpantao ito?

  Pagkamkam ng Lupa

  Diskriminasyon at karahasan sa kababaihan

  Pang-aabuso sa bata

  Pagpatay sa sanggol

  30s
  EsP9TT-IIa-5.2
 • Q9

  Itoay ang pagmamaltrato sa mga bata pati na ang sapilitang pagpapagawa sa kanilang mga krimen. Ano paglabag sa karapatang pantao ito?

  Pagkamkamng Lupa

  Pang-aabusosa bata

  Diskriminasyon at karahasan sa kababaihan

  Pagpataysa sanggol

  30s
  EsP9TT-IIa-5.2
 • Q10

  Ito ang prinsipyo na unang dapat na gawin at sundin ng mga manggagamot upangmaiwasan ang higit pang sakit.

  First Aid

  First Do No Harm

  CPR

  Cure First Pay Later

  30s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q11

  Sino ang nagpahayag na ang “Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao aymay kakayahang makaunawa sa Mabuti?”

  Max Scheler 

  Santo Tomas De Aquino

  Manuel Dy Jr.

  Joseph de Torre

  30s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q12

  Ito ay mga prinsipyong gumagabay sa pananaw ng tao tungkolsa pagtrato ng kaniyang kapuwa, at sa dignidad niya bilang tao.

  Karapatanng mga Mag-aaral

  Karapatang  Pantao

  Karapatanng mga Bata

  Karapatan ng mga Hayop

  30s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q13

  Ito ang batas na tinaguyod bilang bunga ng mapait na karanasan dulot ng IkalawangDigmaang Pandaigdig at pinagtibay ng United Nation General Assembly noongika-10 ng Disyembre, 1948.

  United Nation Human Rights Policy

  Anti-terrorismLaw

  Universal Declaration of Human Right

  Human Rights Law

  30s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q14

  Ang Likas na Batas Moral ay _________ upang makita anghalaga ng tao.

  Gabay o guide

  Rules and Regulations

  Learning Module

  Instructional Manual

  30s
  EsP9TT-IId-6.3
 • Q15

  Ano ang karapat-dapat ipanukala ng mga mambabatas na aayon para sa kabutihangpanlahat?

  Pagtibayin ang proseso ng eleksyon

  Magkampanya para sa karapatan ng mga mamamayan.

  Gawing batayan ang Likas na Batas Moral sa paggawa at pagpasa ng mga batas.

  Pakinggan ang lahat ng reklamo ng mga sektor ng lipunan.

  30s
  EsP9TT-IIc-6.1

Teachers give this quiz to your class