placeholder image to represent content

EsP 9 -IKATLONG MARKAHANG LAGUMANG PAGSUSULIT

Quiz by Cecile C. Cao

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya at pagpapahalagasa kaniyang dignidad bilang tao.

  Kabutihang Panlahat

  Kalayaan   

  Kalidad

  Katarungan

  60s
 • Q2

  Anoang ipinapakita ng sumusunod na sitwasyon? SiLea ay hindi gumaganap ng kanyang tungkulin sa pagsagot ng mga modyul ngunit humingi siya ng grado sa kaniyang mga guro at binigyan siya nito.

  Nagpapakita ng may katarungan

  Nagpapakitang walang katarungan

  Nagpapakita  ito nawala ng ibang paraan para makapagpasa ng sagot sa mga modyul

  Nagpapakita ito na ang tao ay nararapat lamang mangailangan sa kapuwa lalo na sa panahon ng kagipitan.

  120s
 • Q3

  Si Lorenzo ay nasa hustong gulang na at panganay sa magkakapatid. Paano niya maipapakitaang pagpapahalaga sa kapwa?

  Hindi siya nakakatulong sa mga gastusin nila sa bahay  dahil abala siya sa kanyang pag-aaral.

  Siya ay sumasali sa mga programang pampaaralan na nakakatulong sa mga mag-aaral.

  Dahil nagsawa na siya sa pagsagot ng modyul, nanood na  muna siya ng kanyang paboritong programa sa TV bago tapusin ang kaniyang gagawin sa modyul.

  Madalas siyang makipagtsismisan sa mga kaibigan sa social media kahit wala naman itong basehan.

  120s
 • Q4

  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pangyayaring may katarungan?

  Ang pambubulas ng mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral sapamamagitan ng online na klase at modyular.

  Ang pagkakalat ng isang impormasyon patungkol sa isang pasyente na may COVID-19.

  Ang pagbubuwag ng kabahayan sa iskwater na lugar na hindi dumaan sa legal na proseso.

  Si Miko ay nagbibigay ng tulong sa nasalanta ng bagyong Ulysses

  60s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang nagpapatunay sa slogan na “Kapwa Ko,Pananagutan Ko”?

  Nanawagan ang guroat nagpadala ng mensahe sa “group chat o GC” sa mga mag-aaral na hindi panakakapagpasa ng mga sagot, subalit hindi ito pinansin.

  Dahil sa “Alert level 1” na lamang ang lugar nila Candy,siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi na          nagsusuotng “face mask” kapag lumalabas ng kanilang bahay.  Ang katwiran nila ay malapit lamang ito sa   kanilang bahay.

  Sa panahon ng kalamidad, nariyan ang iba’t ibang samahan na nagunguna sapangangalap ng pondo, mga lumang damit, pagkain at gamut , at pagkalikas ng mgatao sa ligtas na lugar sa panahon ng sakuna

  Si Larry ay mahilig uminom kapag may problema at naghahamonng away sa kaniyang kapit-bahay.

  120s
 • Q6

  Alin sa mgasumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pagpapaunlad ng sarili gamit ang wastong pamamahala ng oras?

  Mataas namarka ang ibinigay ng guro sa kaniyang mag-aaral dahil nakapagpasa ito nangmaaga at ang mga gawain ay kamangha-mangha.

  Malapit na ang takdang araw ng pagpapasa ngunit karamihan sa mga mag-aaral ay hindi panakakapagpasa ng mga awtput, Kaya nagbigay ng mensahe ang guro.  Noon lamang kumilos at nagsipaggawa ng mga gawainsa modyul ang mga mag-aaral.

  Laging nagigising si Celia ng tanghali kaya sagabi na lang siya gumagawa ng kaniyang gawain. Naging maayos   naman ang kanyang mga sagot at kahit papaano’ynakapasa siya.

  Si Velia aymagaling na mang-aawit ngunit nahihiya siyang iparinig ito.

  120s
 • Q7

  Aling sa mga pahayag ay HINDI sumasalaminsa  katarungang panlipunan?

  Perpektongkonsepto at hindi talagang nangyayari sa totoong buhay

  Pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat

  Nararanasan una sa pamilya

  Paggalang sa karapatan ng bawat tao

  60s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI naglalarawan pagtugon sa pangangailanganng kaniyang kapwa?

  Ang mga kapit-bahayan sa Nangka ay naghuhukay at naglilinis ng ilog upang masolusyonan ang pagbaha.

   Ang Department of Social Welfare o Developmento DSWD ay nagpapatupad ng SAP (Social Amelioration Program) o ayuda.

  Si Lorenzoay nagbahagi ng mga lumang damit at pagkain sa kanilang mga kapit-bahay na nasunugan.

  Isang grupo sa kalye Sampaguita ang nagsasalita at sinisisi ang pamahalaan sa anumang nagaganap tulad ng pandemya.

  120s
 • Q9

  Ito ay tumutukoy sa kakayahan sa epektibo atproduktibong paggamit nito sa paggawa?

  Kalidad

  Pamamahala ng oras

  Pagkamalikhain

  Talento

  60s
 • Q10

  Kungikaw ay gagawa ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sapaggawa ng isang gawain, alin sa mga sumusunod ang iyong gagawin?

  Dahil magaling ako sa pagguhit, kaunting oras na lamang ako magsasanay sa pagguhit para sa paligsahan na sasalihan ko.

  Sasaliako sa “remediation program” upang makahabol ako sa pagkatuto at maihanda akosa aking pag-aaral sa susunod na taon.

  Manonood ako ng “Tiktok” habang naghuhugas ng plato.

  Mamaya ko na lamang gagawin ang aking “performance task” dahil tinatawag ako ng aking kaibigan upang magbisikleta sa labas.

  120s
 • Q11

  Ang isa sa palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan ay hindi pag-iwas sa anumang gawain.  Alin sa mga halimbawa ang nagpapakita nito?

  Tuwing nagsasagot si Nica sa kanyang modyul ay sinisigurado niyang binabasa ang bawat bahagi nito upang maayos niyang masagutan ang bahaging Tayahin.

  Laking pasasalamat ng magulang ni Ronna ang hindi na siya kailangan pang utusan. Bukalsa kaniyang kalooban na gampanan ang gawaing bahay araw- araw. Ginagawa niya ito upang mabawasan ang pagod ng kanyang magulang sa paghahanapbuhay.

  Masipagmagtrabaho si Fel kaya ganun na lamang ibinuhos ang kanyang atensyon at orasupang magampanan niya ito nang buong husay.

  Laging bukasang pintuan sa tahanan ni Arnold tuwing may mga kaibigan siyangnangangailangan. Hindi naman niya ito binigo upang handugan ng anumang tulong.

  120s
 • Q12

  Si Alia ay hindi umiiwas sa anumang gawain lalo na kung ito ay nakaatas sa kaniya. Ginagawa niya ito ng maayos at kung minsan ay higit pa na maging ang gawain ng iba ay ginagawa na niya. Hindi na siya kailangang utusan pa. Anong katangiang  ang mayroon siya?

  Paggamit ng oras

  Matipid o maimpok

  Pagiging mapunyagi

  Pagiging masipag

  120s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod na maikling dyornal  ang nakagagawa ng mga gawaing natapos nang pinaghandaan, ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa?

  Mikoy: Hindi ko pinapansin ang sasabihin ng iba tungkol sa aking kapansanan sa kaliwang paa.  Sasali ako  sa isang marathon sa susunod na buwan.

  Nihan:  Masaya akong  nag-online shopping kahit minsan hindi naman ito kailangan. Nararapat lamang na gastusin ko aking naipon dahil pinagpaguran ko ito.  Ito ang ang pabuya (reward) sa aking sarili

  Minda:  Naihulog ko kahapon ang aking kaunting naipon na pera sa isang bangko. Ito angaking gagamitin sa aking pagpunta sa mall at paglilibang sa sarili kahit hindina muna ako makapagmiryenda sa araw-araw.

  France:  Masaya akong naglalaro ng aking cellphone habang ka-chat ko ang aking mga kaibigan. Isinasabay ko dito ang pakikinig ng  telebisyon. Dito’y nawawala ang aking pagkabagot ngayong pandemya.

  120s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng katotohanan?

  Tanging ang inspirasyon sa ating buhay ang nagtutulak sa atin upang mas lalongmagampanan natin nang maayos ang ating gawain.

  Saksi ang buong mundo sa pagiging disiplinadong boksingero na si Manny Pacaquiao. Dahil sa kanyang pagsisikap ay binansagan siyang “Fighter of the Decade”

  Ang bawat itinakdang pangarap ay matutupad lamang kung ang tao ay may sapat na ipong pera panggastos niya sa pagkamit ng kanyang pangarap.

  Kahit anong sikap at tiyaga ang gawin ng isang tao kapag bumuhos na ang mabigat ng problema ay mahihirapan na itong makabangon.

  120s
 • Q15

  Si Mau aylitung-lito kung ano ang gagawin dahil nagkakataong lahat ng mga asignatura ay may mga gawain o takdang aralin na kailangan isumite. Alin sa sumusunod ang mabisang paraan na gagamitin niya?

  Magtakda ng tunguhin

  Gumawa ng prayoritisasyon

  Pamahalaan ang pagpapabukas-bukas

  Bumuo ng iskedyul

  60s

Teachers give this quiz to your class