Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ito  ang pinakamataas na antas ng karapatan.

  Karapatang pumunta sa ibang lugar

  Karapatan sa pribadong ari-arian

  Karapatang magpakasal

  Karapatan sa buhay

  30s
 • Q2

  Kailangan ito ng tao upang mabuhay ng maayos atmaging produktibong mamamayan.

  Karapatan sa pribadong ari-arian

  Karapatangmagpakasal

  Karapatangpumunta sa ibang lugar

  Karapatansa buhay

  30s
 • Q3

  Ito ang karapatan ng tao upang bumuo ng pamilya

  Karapatang magpakasal

  Karapatang pumunta sa ibang lugar

  Karapatan sa buhay

  Karapatansa pribadong ari-arian

  30s
 • Q4

  Nagkapikunan ang magkaklaseng sina Kyle at Andrea dahil sa pambubuskang huli kay Alden. Hindi napigilan ni Alden ang galit kung kaya’t sinuntok niyasi Frankie. Dahil sa pangyayari, ipinatawag ng punong tagapayo ang mga magulangng dalawang mag-aaral. Hindi nagalit ang nanay ni Frankie sa ginawa ni Alden saanak, bagkus, pinayuhan at pinagbati pa ang dalawa. Ano ang namayani sa nanayni Frankie kung iaayon sa Likas na Batas Moral?

  Instructional Manual

  Diagnosis

  Procedure

  First Do no Harm

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng isang mag-aaral sa kanyang pang-araw-araw napamumuhay?

  Pagsusuot ng identification card

  Pagsunod sa tamang kasuotan sa paaralan (academic uniform o PE uniform)

  Pagsunod sa takdang oras ng pagpasok sa eskuwelahan.

  Lahat ng nabanggit

  30s
 • Q6

  Ito ay ang pagmamaltrato sa mga bata pati na ang sapilitang pagpapagawasa kanila ng krimen. 

  Diskriminasyon

  Pagpatay sa sanggol

  Pang-aabuso sa mga bata

  Pagkamkam ng lupa

  30s
 • Q7

  Angbagong Rape Law ay nagpaparusa sa pagpasok ng ari o anumang bagay sa bibig,puwet at iba pang butas ng katawan na may force, threat, intimidatation etc. nalabag sa kalooban ng tao bilang “Rape” at pwede na ang lalaki at babae aymagsampa at sampahan ng kasong “Rape” under the new Rape Law ng Republic Actno. 8358 known as ARL OF 1997.

  None of the above

  RA 9208- Anti-Trafficking in Persons Act of 2003

  RA 8358 Anti Rape Law of 1997

  RA 9262 - Anti-Violence Against Women and their children Act of 2004

  30s
 • Q8

  Sa anong karapatan kalakip ang tungkulin na ito: Pangalagaan ang kanyang kalusugan at sarili laban sa panganib?

  Karapatansa pribadong ari-arian

  Karapatang pumunta sa ibang lugar

  Karapatang magpakasal

  Karapatan sa buhay

  30s
 • Q9

  Kilalanin ang limitasyon ng sariling Kalayaan. Pagsunod sa batas ng linipatang lugar ay para sa anong karapatan.

  Karapatan sa pribadong ari-arian

  Karapatang pumunta sa ibang lugar

  Karapatang magpakasal

  Karapatan sa buhay

  30s
 • Q10

  Magpunyagi sa trabaho at magpakita ng kahusayan sa gawain ay tungkulin para sa:

  Karapatangmagpakasal

  Karapatansa buhay

  Karapatang magtrabaho o maghanap buhay

  Karapatan sa pribadong ari-arian

  30s
 • Q11

  Ito ang prinsipyo na unang dapat na gawin at sundin ng mga manggagamot upang maiwasan ang higit pang sakit sa taong may kapansanan.

  First Do No Harm

  CPR

  First Aid

  Cure First Pay Later

  30s
 • Q12

  Ang batas ng lipunan ay nilikha upang _____________. 

  Protektahanang mayayaman at may kapangyarihan

  Pigilan ang masasamang tao

  Itaguyod ang karapatang pantao

  Ingatan ang interes ng marami

  30s
 • Q13

  Ang likas na batas na moral ay ___________________.

  Kalikasan na nauunawaan ng tao

  Iniimbento ng mga Pilosopo

  Nilikhani Tomas de Aquino.

  Galing sa Diyos

  30s
 • Q14

  Sino ang nagpahayag na ang “Lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ngtao ay may kakayahang makaunawa sa Mabuti?”

  Joseph de Torre

  Manuel Dy

  Max Scheler

  Sto Tomas de Aquino

  30s
 • Q15

  Paano natututunan ang likas na batas moral ________________.

  Binubulong ng anghel

  Tinuturo ng magulang

  Bastaalam mo lang

  Nabasasa libro

  30s

Teachers give this quiz to your class