placeholder image to represent content

EsP GRADE 8 - 3rd QUARTER FINAL ASSESSMENT

Quiz by Perpetua Rebua

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pasasalamat ay isang ______  na kailangang patuloy   na pagsasagawa  hanggang ito ay maging birtud.

  Saloobin

  Asal

  gawi

       Ugali

  45s
 • Q2

    Pinagmulan ng salitang pasasalamat na ang ibig sabihin ay libre o walang bayad.

  gratia

  gratis

  gratus

  45s
 • Q3

    Inaasahang 2 damdamin na naipapamalas kapag nagpapasalamat tungo sa nakagawa ng kabutihan sa iyo.

  Masigla at magiliw

     Kabaitan at paggalang

     Kahinahunan at pagtitimpi

  45s
 • Q4

  Ang pagiging mapagpasalamat at tanda ng isangtaong puno ng ______   , isang taong marunong magpahalaga sa mgamabubuting bagay na natatanggap mula sa Diyos at sa  kapwa.

   Biyaya

     Sagana

    Saya

  45s
 • Q5

  Sa antas ng pasasalamat     ayon kay Sto. Tomas de Aquino, ano ang ikatlong antas?

   Pagkilala sa kabutihang natanggap sa kapwa

   Nagpapasalamat

  Pagbabayad sa kabutihang ginawa sa abot ng makakaya

  45s
 • Q6

  Ang mga kabataan ay may pananagutan na sumunod at gumalang sa magulang, mga nakatatanda at may awtoridad.

  Tama, sapagkat tungkulin mo silang sundin at igalang.

  Tama, sapagkat walang gagalang sa kanila kundi ikaw.

  Tama, sapagkat ikaw ay mas nakababata sa kanila.

  45s
 • Q7

     Hinahangaan ni Theresa si Jane sa kaniyang kagalingan sa pamumuno. Lahat ng sabihin ni Jane ay sinusunod at ginagawa ng kanilang grupo, kahit pa minsan ay napapabayaan na niya ang kaniyang sariling pangangailangan. Ang kilos ni Theresa ay nagpapakita ng mga sumusunod maliban sa ________.

     Kasipagan

  Katarungan

   Pagsunod

   Pagpapasakop

  45s
 • Q8

  Ang hindi pakikinig sa magulang o may awtoridad ay maaaring magbunga ng kapahamakan.

   Tama, sapagkat nais lamang nilang sundin mo sila.

  Tama, sapagkat sila ay nakatatanda sa iyo.

  Tama, sapagkat nais lamang nilang mapabuti ang iyong buhay.

   Tama, sapagkat wala ka pag pipilian.

  45s
 • Q9

   Ang maayos na pakikipag-usap at ang paggamit ng po at opo ay pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda.

  Tama, sapagkat nakikita dito ang pagbibigay galang sa kanila.

  Tama, sapagkat ito ang inaasahan na gagawin mo.

  Tama, sapagkat papagalitan ka pag hindi ka sumunod.

  Tama, sapagkat wala kang pagpipilian.

  45s
 • Q10

  Paraan ng pagpapasalamat sa kabutihang ginagawa ng iyong kinalakihang mga  magulang.

  pagsasabi ng salamat sa kanilang serbisyo.

   lahat ng sagot

   pagtulong sa mga gawaing bahay upang gumaan ang gwain.

  pagbibigay ng lambing katulad ng yakap at halik.

  45s
 • Q11

   Dahilan bakit gumagawa ng isang liham pasasalamat o pagbibigay ng card na may kalakip na pasasalamat.

   Walang panahon na magpasalamat.

    Upang maging mas malapit sa isa’t isa

  Upang masabi ang laman sa kalooban sapagpapasalamat sa natanggap na kabutihan.

  45s
 • Q12

  Isa sa paraan ng pasasalamat ay pagkakaroon ng ritwal na pasasalamat. Sino ang una na ating inaalala na dapat pasalamatan?

   Ang Diyos

  Ang pamilya at kamg-anak

   

  Ang pamahalaan na nagbibigay ng ayuda

   

  45s
 • Q13

   Isang paniniwala o pagiisip  na anumang inasamng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng madaliang pansin.

   Mental passivity

  Entitlement Mentality

  Intellectual immaturity

  45s
 • Q14

  Gaano kasama sa isang tao ang kawalan ng Pasasalamat sa kabutihang natatanggap mula sa Diyos at sa kapwa?

  Kawalan ng katahimikan ng isip

  Maaring lahat ng sagot

    Nakapagpapababa ng pagkatao

   Maiinggitin sa iba sa mga bagay na wala siya.

  45s
 • Q15

  Paano mo mas higit na maipapakita ang paggalang sa mga taong may awtoridad?

   Unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mgabagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo.

  Suportahan ang kanilang mga proyekto at program.

    Ipaglaban ang iyong karapatan lalo na kapag ikaw  ay nasa katwiran.

  Ipahayag ang iyong pananaw upang maiwasto ang kanilang pagkakamali.

  45s

Teachers give this quiz to your class