placeholder image to represent content

EsP GRADE 8 - 3rd QUARTER FINAL ASSESSMENT

Quiz by Perpetua Rebua

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pasasalamat ay isang ______  na kailangang patuloy   na pagsasagawa  hanggang ito ay maging birtud.

  Saloobin

  Asal

  gawi

       Ugali

  45s
  Edit
  Delete
 • Q2

    Pinagmulan ng salitang pasasalamat na ang ibig sabihin ay libre o walang bayad.

  gratia

  gratis

  gratus

  45s
  Edit
  Delete
 • Q3

    Inaasahang 2 damdamin na naipapamalas kapag nagpapasalamat tungo sa nakagawa ng kabutihan sa iyo.

  Masigla at magiliw

     Kabaitan at paggalang

     Kahinahunan at pagtitimpi

  45s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Ang pagiging mapagpasalamat at tanda ng isangtaong puno ng ______   , isang taong marunong magpahalaga sa mgamabubuting bagay na natatanggap mula sa Diyos at sa  kapwa.

   Biyaya

     Sagana

    Saya

  45s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Sa antas ng pasasalamat     ayon kay Sto. Tomas de Aquino, ano ang ikatlong antas?

   Pagkilala sa kabutihang natanggap sa kapwa

   Nagpapasalamat

  Pagbabayad sa kabutihang ginawa sa abot ng makakaya

  45s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang mga kabataan ay may pananagutan na sumunod at gumalang sa magulang, mga nakatatanda at may awtoridad.

  Tama, sapagkat tungkulin mo silang sundin at igalang.

  Tama, sapagkat walang gagalang sa kanila kundi ikaw.

  Tama, sapagkat ikaw ay mas nakababata sa kanila.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q7

     Hinahangaan ni Theresa si Jane sa kaniyang kagalingan sa pamumuno. Lahat ng sabihin ni Jane ay sinusunod at ginagawa ng kanilang grupo, kahit pa minsan ay napapabayaan na niya ang kaniyang sariling pangangailangan. Ang kilos ni Theresa ay nagpapakita ng mga sumusunod maliban sa ________.

     Kasipagan

  Katarungan

   Pagsunod

   Pagpapasakop

  45s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang hindi pakikinig sa magulang o may awtoridad ay maaaring magbunga ng kapahamakan.

   Tama, sapagkat nais lamang nilang sundin mo sila.

  Tama, sapagkat sila ay nakatatanda sa iyo.

  Tama, sapagkat nais lamang nilang mapabuti ang iyong buhay.

   Tama, sapagkat wala ka pag pipilian.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q9

   Ang maayos na pakikipag-usap at ang paggamit ng po at opo ay pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda.

  Tama, sapagkat nakikita dito ang pagbibigay galang sa kanila.

  Tama, sapagkat ito ang inaasahan na gagawin mo.

  Tama, sapagkat papagalitan ka pag hindi ka sumunod.

  Tama, sapagkat wala kang pagpipilian.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Paraan ng pagpapasalamat sa kabutihang ginagawa ng iyong kinalakihang mga  magulang.

  pagsasabi ng salamat sa kanilang serbisyo.

   lahat ng sagot

   pagtulong sa mga gawaing bahay upang gumaan ang gwain.

  pagbibigay ng lambing katulad ng yakap at halik.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q11

   Dahilan bakit gumagawa ng isang liham pasasalamat o pagbibigay ng card na may kalakip na pasasalamat.

   Walang panahon na magpasalamat.

    Upang maging mas malapit sa isa’t isa

  Upang masabi ang laman sa kalooban sapagpapasalamat sa natanggap na kabutihan.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Isa sa paraan ng pasasalamat ay pagkakaroon ng ritwal na pasasalamat. Sino ang una na ating inaalala na dapat pasalamatan?

   Ang Diyos

  Ang pamilya at kamg-anak

   

  Ang pamahalaan na nagbibigay ng ayuda

   

  45s
  Edit
  Delete
 • Q13

   Isang paniniwala o pagiisip  na anumang inasamng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng madaliang pansin.

   Mental passivity

  Entitlement Mentality

  Intellectual immaturity

  45s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Gaano kasama sa isang tao ang kawalan ng Pasasalamat sa kabutihang natatanggap mula sa Diyos at sa kapwa?

  Kawalan ng katahimikan ng isip

  Maaring lahat ng sagot

    Nakapagpapababa ng pagkatao

   Maiinggitin sa iba sa mga bagay na wala siya.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q15

  Paano mo mas higit na maipapakita ang paggalang sa mga taong may awtoridad?

   Unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mgabagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo.

  Suportahan ang kanilang mga proyekto at program.

    Ipaglaban ang iyong karapatan lalo na kapag ikaw  ay nasa katwiran.

  Ipahayag ang iyong pananaw upang maiwasto ang kanilang pagkakamali.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q16

  Ang mga anak ay dapat sumunod sa mga pangaral ng kanyang magulang.

  Mali, sapagkat wala kang pagpipilian kundi gawin ito.

  Tama, sapagkat kabutihan mo lamang ang nais nila.

  Tama, sapagkat nais lamang nilang sundin mo sila

  Mali, sapagkat hindi nila iniisip ang iyong damdamin.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Ang isang kabataan na nagsasagawa ng mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang ay magsisilbing magandang halimbawa sa kanyang kapwa.

  Tama, sapagkat ito ang inaasahan na iyong gagawin.

  Tama, sapagkat magiging inspirasyon siya ng ibang kabataan natularan.

  Tama, sapagkat nais nila sundin mo sila.

  Tama, sapagkat maaari silang maging popular.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Naipapakita ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng ______.

  Pagkilala sa mga taong naging bahagi ng buhay.

  Pakikibahagi sa mga bagay na nakasanayan.

  Pagbibigay ng halaga sa isang tao.

  45s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Paano nakapagpapabuti sa pakikipag-kapwa tao ang katangiang nagpapasalamat?

  Nagpapatibay ng samahan dahil sa kabutihang naipapakita sa pakikitungo sa iba

  May magpapautang sa panahon ng pangangailangan.

  palaging may matatakbuhan sa oras ng kagipitan

  45s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Ang pagtuturo ng birtud pasasalamat ay dapat unang nakikita at nararanasan sa:

  simbahan

  pamilya

  kapitbahay

  paaralan

  45s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class