placeholder image to represent content

ESP PERIODICAL TEST

Quiz by Arvee Salalila

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Si Rina ay kusang napapaindak kapag nakakarinig ng tugtugin. Siya’y hinahangaan ng marami dahil sahusay at ganda ng kanyang galaw.  Ano ang taglay nitong kakayahan?    

  Kahusayan saPagguhit  

  Kahusayan saPalakasan      

  Kahusayan saPagsayaw     

  Kahusayan saPag-awit  

  30s
 • Q2

  Si Manny Pacquiao ay kilalang kilala bilang isa sa mga nagbigay ngkarangalan sa ating bansa, anong natatanging kakayahan ang kanyang taglay?  

  Kahusayan sa Chess 

  Kahusayan saBadminton 

  Kahusayan saBowling  

  Kahusayan sa Boxing  

  30s
 • Q3

  Si Delia ay pinili ng guro upang magpakita ng husay sa pagtula saharap ng mga mag-aaral sa paaralang pinapasukan . Ano ang dapat niyanggawin?    

  Magtago na lamang sa loobng palikuran kasi nahihiya ka

  Magdahilan sa guro namayroong karamdaman kaya’t hindi 

      makakalahok

  Lumiban sa araw ngpagpapakitang gilas

  Magpasalamat sapagtitiwala at mag-ensayo tuwing    

      bakanteng oras.   

  30s
 • Q4

  Magkakaroon ng Palaro sa inyong paaralan . Nagtatanong ang iyongguro kung sino ang pwedeng pambato ng inyong klase sa Takbuhan. Sinabi ng kaibigan mo na mabilis kang tumakbo. Alammong kayang kaya mo dahil kung naglalaro kayo ng habulan ay lagi kang nauuna .Inalok ka ng guro para gawing pambato ng klase.   Ano ang nararapatmong gawin ? 

  Huwag kang magpakita nginterest at pakialam. 

  Tanggapin ang alok ng guroat mag-eensayo.  

  Magsawalang kibo ka nalamang para di ka na mapagod. 

   

  Ituro mo ang iyong kaibiganpara siya na ang sumali. 

  30s
 • Q5

  Si Lorna ay mahusay sa Mathematics. Marami ang humahanga sa kanya satalinong taglay. Sa darating na Lunes ay magkakaroon sila ng mahabangpagsusulit. Marami sa kaklase niya ang humihingi ng tulong upang maintindihanang ibang aralin sa Mathematics. Paano niya papahalagahan ang bigay ng Diyos nakakayahan?   

  Huwag turuan ang mga nagingkaaway at di kasundo sa klase. 

  Anyayahan ang mga kaklasena magkaroon ng Group Study. 

  Piliin lamang sa mgakaklase ang tuturuan.    

  Pabayaan na lang ang mgakaklase .   

  30s
 • Q6

  Tukuyin kung alin sa mga sumusunod ang damdamin na nagpapamalasng katatagan ng kalooban . 

  Sinusugod ko ang nagbibigaypuna  para maipakita na matapang ako .  

  Hindi ko na kikibuin angmga nagbibigay ng puna sa akin. 

  Tinatanggap ko ang punanang maluwag sa aking kalooban

  Sumasama ang aking loobkung ako ay nasasabihan. 

  30s
 • Q7

  Kabilang ang Pilipinas sa dumaranas ng pandemic kaya kailanganmagpabakuna upang malabanan ang sakit. Alin sa mga sumusunod ang nagpapamalasng katatagan ng loob ?  

  Magdahilan ka na lamang athuwag nang lumabas ng bahay. 

  Matatakot ka dahil bakahindi mo kayanin ang epekto nito sa

       iyong kalusugan

  Mag-alinlangan at baka dimaganda ang  epekto  ng

       bakuna  sa iyo. 

  Sumama ka sa Nanay mo paramagpabakuna.  

  30s
 • Q8

  Hanggang ngayon ay laganap ang COVID-19 sa ating bansa.Anong  mga pag-iingat ang maaari mong gawin ? 

  Maghugas lang ng kamay kungkailan mo gusto. 

  Balewalain ang laging bilinng mga guro at mga magulang. 

  Magsuot ng facemask, mag-alcohol at maghugas ng mga kamay

  Magtanggal ng facemask kungnaiinitan.  

  30s
 • Q9

  Ano ang dapat gawin ng isang batang katulad mo para mapangalaganang kalusugan at kaligtasanan ? 

  Kumain ng  mgamasusustansiyang pagkain

  Matulog ng 8-10 orasaraw-araw. 

  Lahat ng mganabanggit 

  Maging malinis sa iyongsarili at sa kapaligiran

  30s
 • Q10

  . Wala ka pang bakuna laban sa COVID-19. Kabilin-bilinan ng iyongmga magulang na huwag munang makipaglaro. Tinatawag ka ng iyong kapitbahay namaglaro sa plaza kasama ng iba pang bata . Ano ang dapat mong gawin ? 

  Tatanggihan ko  angkanilang paanyaya

  Sasama ako sa kanila kasiwala naman si Nanay . 

  Isasama ko ang akingkapatid sa paglalaro

  Sasama  ako sa mgakapitbahay para  makapaglaro . 

  30s
 • Q11

  isa sa mga tuntunin na pinatutupad sa inyong tahanan ay ang umuwi sabahay bago mag-6 ng hapon upang ang mag-anak ay sabay-sabay kumain. Naglalarokayo ng mga kaibigan mo. Ano ang dapat mong gawin ? 

  Tapusin mo muna angpaglalaro

  Ipagwalang bahala angtuntunin sa inyong tahanan

  Magpaalam na sa mgakaibigan at umuwi sa bahay.    

  Tumawag o magtext samagulang na mauna silangkumain.        

   

  30s
 • Q12

  Nakita ni Jose na inihagis ng kanyang kapatid ang basura sa sahig. Sa iyong palagay alin sa mga sumusunod ang pinakamabuti niyang gawin?  

  VPaluin ang kapatid paramagtanda at huwag nang ulitin

  Vumbong sa Nanay ang ginawang kapatid para mapagalitan 

       ito.  

  VSigawan niya ang kapatidupang di na uliting maghagis ng 

       basura .  

  Ipapapulot sa kapatid atituro ang tamang paraan ng

       pagtatapon ng basura

  30s
 • Q13

  Mayroong paligsahan sa inyong paaralan. Ikaw ay may kakayahanggumuhit ng mga larawan. Ano ang dapat mong gawin sa talentong ibinigay sa iyong Diyos? 

  ibabahagi ko sa iba 

  ko na lamang

  Ikahihiya ko

  ipagyayabang ko                        

  30s
 • Q14

  Magiliw na umawit si Ana ng paborito niyang awitin sa harap ng kanyangmga kaibigan. Ano ang dapat maramdaman ni Ana habang siya ay pinupuri sakanyang natatanging talento o kakayahan? 

  magyayabang

  malulungkot

  magagalit

  matutuwa

  30s
 • Q15

  . Labis ang kasiyahan na nadarama ni Shane tuwing nakakikita siya ng mgasumasayaw. Nais din niyang matutong sumayaw ngunit sinabihan siya na “matigasang iyong baywang”. Ano ang dapat gawin ni Shane? 

  Itigil na lamang angpagsasayaw upang hindi na mapahiya. 

   Mag-ensayo araw-araw upangmatuto at gumaling sa pagsayaw. 

  Awayin ang nagsabi namatigas ang kanyang baywang

  Ipahilot ang baywang upangito ay lumambot

  30s

Teachers give this quiz to your class