placeholder image to represent content

EsP5 Post Test*

Quiz by Emmanuel F. Brutas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  . Sina  Regina at Anthena  ay mahusay umawit. Tinuturuan nila angkanilang mga kaklase gamit lamang ang video presentation dahil bawal silanglumabas. Anong katangian ang kanilang ipinamalas?

  Walang pakialam sa mga kamag-aral na hindi marunong

  Pagiging masunurin sa iniatas ng guro

  Pagkamalikhain sa pagbuo ng awit

  Magiliw na pagtanggap sa ibinigay na gawain

  30s
 • Q2

  Mahilig magpintasi Louvelle. Naisipan niyang magpinta tungkol sa kanyang naging karanasanngayong may COVID-19. Ang mga sumusunod na gawain ay ang mga dapat niyang gawinupang mas lalong maipamalas ang kanyang angking talento, MALIBAN SA ISA.

  Palaging manood ng mga video ng paborito atkilalang pintor sa internet

  Manood saYouTube channel ng mga teknik sa pagpipinta.

  Manood ngbalita sa TV tungkol sa COVID-19.

  Magtanong sakaibigang mahilig magpinta ng mga makabagong katha.

  30s
 • Q3

  . Ang mgasumusunod na sitwasyon ay mga paraan upang maipamalas ang pagiging malikhain sapagbuo ng sayaw, kanta at sining gamit ang multimedia o teknolohiya, MALIBANSA ISA. Alin ito?

  Magaling sumayaw si Jayson kaya gumawa siyang dance video tutorial upang maituro din ito sa kanyang kapuwa mag-aaral nanais matuto sa pagsayaw

  Nagsusulat si Louiseng tula para sa isang aklat lalo na kung alam niyang kikita siya rito.

  Si Susie aylumikha ng awit tungkol sa pagbibigay-pugay sa mga fronliners at nagustuhan itong marami nang i-post niya ito sa social media.

  Gumawa ngisang poster si Clark ukol sa pinag-aralan niya sa bahay. Gumamit siya ngcomputer software para mas lalo itong mapaganda.

  30s
 • Q4

  Habang ikaw aynaglalakad sa gilid ng Ilog ng Marikina, may napansin kang isang bata nanagtatapon ng basura rito. Ano ang iyong gagawin ?

  Kakausapin ang bata at ipaliliwanag sa kaniya ang hindi magandang dulot ng pagtatapon ng basura sa ilog.

  Hindi nalamang papansinin.

  Pagsasabihan ang bata.

  Isusumbong sa barangay ang nakitang pagtatapon ng bata.

  30s
 • Q5

  Magkakaroon ngisang clean-up drive sa inyong lugar at nangangailangan ang inyong barangay ngilang boluntaryong tutulong sa paglilinis. Ano ang iyong gagawin?

  Hindi ako makikiisa dahil mapapagod lamang ako.

   Makikilahok ako sa proyekto ng aming barangay at hihikayatin ko ang mga kapwa ko kabataan na sumali rin.

  Sasabihin koito sa iba upang sila na lamang ang sumali.

  Magdadahilanna lamang ako na masakit ang aking ulo upang hindi makasali.

  30s
 • Q6

   

  6. Nabasa mo sa Facebookna may malakas na bagyong tatama sa inyong bayan.

  Anong paghahandaang dapat mong gawin?

  Sasabihin ko agad ang aking nalaman sa aking mga magulang para makapaghanda kami para sa aming mga kakailanganin.

  Ibabahagi ko ang post na nabasa ko sa aking timeline para malaman ng iba.

  Hindi ko papansinin ang post na nabasa ko sa Facebook.

  Itatago ko angmga emergency lights sakaling mawalan ng kuryente.

  30s
 • Q7

  Pataas nang pataas na ang lebel ng tubig sa inyong lugar at malapit na pumasok ito sa loobng inyong bahay. Ano ang nararapat mong gawin?

  Maglalaro ako satubig-baha dahil nakaaaliw ang magtampisaw rito.

  Ipagmamalakikong malapit nang pumasok sa aming bahay ang tubig.

  Itataas ko ang mahahalagang gamit sa aming bahay at yayayain ko ang aking pamilya na magtungona kami sa mas ligtas na lugar.

  Isasarado ko ang pinto ng aming bahay para hindi makapasok ang tubig.

  30s
 • Q8

  Napag-alaman mona ang dahilan ng sunog sa kabilang kalye ay ang pagsabog ng naiwang bukas natangke ng gas. Ano ang dapat mong gawin sa nalaman mo?

  Sasabihin kokay nanay na laging isarado ang tangke ng gas matapos magluto.

  Titiyakin kong laging naisasarang mabuti ang tangke ng aming gas

  Ipagwawalang-bahala ko ito dahil si nanay lang naman ang gumagalaw nito.

  Sasabihin kokay nanay na electric stove na lamang ang gamitin sa pagluluto.

  30s
 • Q9

  Inanunsiyo nginyong guro na may isasagawang earthquake drill bukas sa inyong paaralan. Ano ang dapat mong gawin?

   Liliban ako saklase dahil ayaw kong makisali sa earthquake drill.

  Magtatago akosa CR para hindi ako makasama sa paglabas ng klase.

  Makikiisa ako sa pagsasagawa ng earthquake drill para alam ko ang gagawin sakaling magkaroonng lindol.

  Yayayain koang aking kaklase na pumunta sa kantina bago tumunog ang bell.

  30s
 • Q10

  Napanood mo satelebisyon ang nangyaring pagputok ng Bulkang Taal. Ano ang dapat mong gawing sa mga paalaalang pangkaligtasang natutunan mo?

   

  Magwawalisakong ng paligid para mawala ang abo at di ko malanghap ito.

  Magsusuot akong facemask para hindi malanghap ang abo.

  Lalabas ako ngbahay ay titignan ko ang paligid kung maraming abo.

  Hahayaan kongmaglaro sa labas ang aking kapatid kahit maraming abo.

  30s
 • Q11

  . May programang inilunsad sa inyong barangay tungkol sa “TAPAT KO, LINIS KO”. Ano ang iyong dapat gawin bilang isa sa mga kasapi ng barangay na ito?

  Magbabayad kang gagawa nito para sa iyo.

  Hahayaang angmga taong binibigyan ng sahod ang maglinis.

  Makiisa sa programa upang makatulong sakalinisan ng barangay

  Makikiisa kungkailan magustuhan.

  30s
 • Q12

  Nagkaroon ngpagpupulong sa inyong barangay para pag-usapan ang isang programa tungkol sapagpapanatili ng kapayapaan sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo upangmakatulong sa usaping ito?

  Manguna sa usapan upang mapansin angpartisipasyon sa nasabing pagpupulong

  Magsalita saoras na hindi sang-ayon sa sinasabi ng kasama.

  Magbigay ng naiisip na suhestiyon o ideya para sa katuparan ng programa.

  Makinig nangmabuti sa pinag-uusapan.

  30s
 • Q13

  Ang mga sumusunodna pahayag ay mga paraan ng pagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ngpamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan MALIBAN SA ISA, alin ito

  Igalang ang opinyon ng iba.

  Sumunod sa mgaprogramang ipinapatupad sa inyong lugar.

  Magkaroon ngpagpapasiya pagkatapos timbangin ang positibo o negatibong ibubunga nito.

  Maging makasarili sa opinyon.

  30s
 • Q14

  Ang Pamilya Pascual ay sumali sa drug symposium na isa sa mga programa ng inyong barangay. Ano katangian ang ipinahihiwatig sa naturang sitwasyon?

   

  Paggalang sakarapatang pantao

  Pag-galang sa opinyon ng iba

  Pagsunod samga batas na ipinatutupad

   

  Pagmamalasakitsa kapaligiran

  30s
 • Q15

  Madalas na mayinuman, sugalan, at awayan sa barangay nina Romeo. Kaya naman halos lahat ngmga nakatira doon ay natatakot na sa kaguluhang nangyayari. Ano ang dapat gawinni Romeo bilang isa sa mga nakatira doon?

  Makiisa saprograma na ipinatutupad ng barangay at magbigay ng sariling ideya na maaaring makatulong upang mabigyan ito ng solusyon.

  Lumipat ng ibang matitirahan na malayo sa ganitong kaguluhan.

  Hayaan lang ang mga tao roon para di na madamay pa.

  Sumali kapagmay pulong ang barangay at makinig lamang nang mabuti sa usapan.

  30s

Teachers give this quiz to your class