placeholder image to represent content

ESP8B 4G EXAM REVIEW

Quiz by Kimberly Doligas

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Ang birtud na pasasalamat ay gawain ng ________________________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  20s
 • Q2

  Ang pagtanaw ng ________________________ ay itinuturing paraan ng pasasalamat ng mga Pilipino.

  Users enter free text
  Type an Answer
  20s
 • Q3

  Naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng ________________________ sa isang tao o bagay.

  Users enter free text
  Type an Answer
  20s
 • Q4

  Para kay Aristotle, ang ultimate goal o huling layunin ng tao ay ang ________________________.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q5

  Ang________________________ ay pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q6

  Ang taong mapagpakumbaba ay may positibong pananaw sa buhay na sa kabila ng mga pagsubok, alam niyang may mabuting Diyos na patuloy na gumagabay sa kaniya.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q7

  Ang pagbibigay ng simpleng yakap o halik sa pisngi ay isang paraan ng pagpapahayag ng pasasalamat.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q8

  Ang pagsasabuhay ng paggalang ay dapat may paggabay ng katapatan at pagmamahal.

  false
  true
  True or False
  20s
 • Q9

  Ang tao upang maging makatao ay nararapat na tunay na mabuti sa kapwa.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q10

  Anumang uri ng paglabag sa batas ay kalaban ng katotohanan at

  katapatan.

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q11

  Alin ang tinatanggap na simula ng pagkatuto ng tao na maging mapagpasalamat?

   itinuro sa kani-kanilang relihiyon

   mga aralin natutuhan sa paaralan

  mga nakita sa kapaligiran

   mga namamasid sa mga magulang sa tahanan

  30s
 • Q12

  Bakit masaya ang isang tao na mapagpasalamat?

   Marami pa siyang matatanggap na mga biyaya mula sa kapwa.

  Napapatunayan niya na mabuti ang ganyang nagawa sa kanyang kapwa.

  Nararamdaman niya ang kabutihang-loob ng kaniyang kapwa.

  Alam niya na naging mabuti siya sa pakikisama sa kaniyang kapwa.

  30s
 • Q13

  Alin ang madalas na nangyayari kapag hindi nagpasalamat ang isang tao sa tulong o biyaya na tinanggap mula sa kapwa?

  Napuputol ang kanilang mabuting pagkakaibigan.

    Nalalaman nila na hindi sila naturuan na maging mapagpasalamat.

  Nadadala na silang tumulong o magbigay ng pabor.

  Naiisip nila na hindi tunay na mabuting tao ang binigyan ng tulong.

  30s
 • Q14

  Ano ang isang halimbawa ng entitlement mentality?

  Anghindi pagbabayad ng buwis ng mamamayan kung hindi nakukuha ang sapat na serbisyo.

   Ang hindi pagbibigay ng pasasalamat ng mga anak sa kanilang magulang.

    Ang kawalan ng utang ng loob sa taong tumutulong.

    Ang pagiging abusado sa kapwa sa paghingi ng tulong.

  30s
 • Q15

  Alin sa sumusunod ang hindi pakinabang na dulot ng pasasalamat?

  gumagaan ang pakiramdam sa kabila ng pagsubok dahil nagiging positibo ka sa pananaw sa buhay

  pagkakaroon ng kagalakan dahil sa kinikilala mo ang mga kabutihang kaloob ng kapwa

  pagkakaroon ng maraming kaibigan dahil ipinapakita mo ang pasasalamat sa kanila

  pagiging maingat sa mga materyal na pagpapala buhat sa ibang tao

  30s

Teachers give this quiz to your class