Quizalize logo
placeholder image to represent content

FILIPINO 7

Quiz by CID Marikina

Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F7WG-Ia-b-1
F7PB-IIi-12
F7WG-IIId-e-14
F7PB-IIId-e-16
F7PB-IIIf-g-17
F7PN-IIIa-c-13
F7PT-IVa-b-18
F7PB-IVg-h-23

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
50 questions
Show answers
 • Q1
  Ayon sa datos, aabot na sa 95,000 ang nababakunahan sa Marikina, tunay na mas mataas na ang kumpiyansa ng mga tao sa bakuna bagamat may ilang mga negatibong opinyon mula sa ibang tao. Anong salita ang nagpapahayag ng patunay sa pangungusap?
  mula sa
  bagamat
  tunay
  ayon
  30s
  F7WG-Ia-b-1
  Edit
  Delete
 • Q2
  Alin sa sumusunod na grupo ng mga salita ang nagpapahayag ng patunay?
  totoo, batay, tunay
  tunay,sadya, talaga
  talaga, ayon, sadya
  sadya, ayon, batay
  30s
  F7WG-Ia-b-1
  Edit
  Delete
 • Q3
  Aling pahayag na nagbibigay ng patunay ang angkop gamitin sa kasunod na pangungusap? __________________ nakababahala ang patuloy na paglabas ng iba't ibang variant ng COVID.
  tiyak
  talagang
  nagpapakita
  tunay
  30s
  F7WG-Ia-b-1
  Edit
  Delete
 • Q4
  Batay sa larawan, anong pangungusap ang na nagpapahayag ng patunay?
  Question Image
  Sadyang nakalbo ang Datu dahil sa pagmamahal
  Kapani-paniwalang nakalbo ang Datu dahil sa pagmamahal
  Totoong nakalbo ang Datu dahil sa pagmamahal.
  Sapagkat nakalbo ang Datu dahil sa pagmamahal
  30s
  F7WG-Ia-b-1
  Edit
  Delete
 • Q5
  Kung ikaw si Hasmin at Farida, ano ang sasabihin mong patunay upang makumbinsi ang Datu na hindi magalit?
  Tunay ang pagmamahal ko sa iyo.
  Nagpapahiwatig ng pagmamahal ko sa iyo.
  Sadya ang pagmamahal ko sa iyo.
  Tiyak ang pagmamahal ko sa iyo.
  30s
  F7WG-Ia-b-1
  Edit
  Delete
 • Q6
  Alin sa sumusunod ang pinakatamang nagpapakilala sa awiting-bayan at kultura.
  Masasalamin ang kultura ng isang lahi sa pamamagitan ng awiting-bayan.
  Ang awiting-bayan ay nagpapaloob ng mga katangian o pagpapahalagang kultural sa isang bayan.
  Nagagawa ang awiting-bayan sa tulong ng wikang ginagamit ng isang lipunan.
  Kilala ito sa tawag na katahing bayan.
  30s
  F7PB-IIi-12
  Edit
  Delete
 • Q7
  Isinasaad sa awiting-bayan ang kultura ng mga Pilipino na __.
  Question Image
  Mahalaga at bahagi sa pamilyang Pilipino ang pagpapalaki at magpapamamahal sa anak.
  Obligasyon ng mga magulang ang pagpapatulog sa anak.
  Paraan ng pagmamadali ng magulang na mapatulog ang anak upang magawa ang ibang pang trabaho.
  Ang pag-awit para sa sanggol ay paraan para maging mahusay na mang-aawit ang bata.
  30s
  F7PB-IIi-12
  Edit
  Delete
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang kulturang nakapaloob sa awiting-bayan?
  Question Image
  Libangan ng mga tao sa Visayas ang pangingisda.
  Isa sa pangunahing kabuhayan ng mga Taga-Visayas ang pangingisda.
  30s
  F7PB-IIi-12
  Edit
  Delete
 • Q9
  Anong kultura ng mga taga-Visayas ang namayani sa awiting-bayan?
  Question Image
  Ipaglalaban at ihahayag ang pag-iibigan sa simbahan man at sa korte.
  Ano mang pagdurusa at sakripisyo ay handang ilaan sa ngalan ng pag-ibig.
  Hinding-hindi mahahadlangang ang labis na pag-ibig ng dalawang magkasintahan kahit ano mang pagsubok ang darating sa buhay
  Walang puwang ang lugar gaano man kalayo sa usapin ng pag-ibig.
  30s
  F7PB-IIi-12
  Edit
  Delete
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakatugmang kahulugan ng awiting-bayan sa kulturang nakapaloob sa awiting $Dandansoy$?
  Naglalarawan sa mga karanasan ng buhay at nagpapakilala sa likas na pagpapahalagang Pilipino.
  Ito ay kilalang tuloy-tinig ng kalinangan sa pamamagitan ng saling-dila.
  Naglalaman ng pinakamalawak na paksa at uri dahil nagbibigay-hayag sa relihiyon at kabuhayan.
  Ito ay isang nilikhang tula na inaawit.
  30s
  F7PB-IIi-12
  Edit
  Delete
 • Q11
  Alin sa sumusunod na mga pahayag sa simula, gitna, at wakas ang angkop na ginamit sa akdang binasa?
  Question Image
  una, kasunod, sa huli
  una, kasunod, sa ganitong paraan
  dagdag pa rito, sa huli, sa ganitong paraan
  dagdag pa rito, kasunod, sa huli
  30s
  F7WG-IIId-e-14
  Edit
  Delete
 • Q12
  Piliin ang angkop na mga pahayag sa panimula, gitna at wakas ng akda na nasa ibaba. __________, maraming akdang pampanitikan na namayani noong panahon ng mga katutubo. __________ na paglabas ng mga akdang pampanitikan ay ang pagpapahalaga sa kultura ng lahi. __________, hindi maaaring paghiwalayin ang panitikan at kultura.
  Noon, Sumunod, Kalaunan
  Sa simula, Kasunod, Sa huli
  Una, Ikalawa, Ikatlo
  Sa una, Pagkatapos, Sa dakong huli
  30s
  F7WG-IIId-e-14
  Edit
  Delete
 • Q13
  Alin ang angkop na pananda ang dapat ipuno sa patlang? “________ nakumbinsi ng pamahalaan ang mga mamamayan na magpabakuna kontra COVID-19.”
  Pagkatapos
  Bilang pagtatapos
  Sa huli
  Kalaunan
  30s
  F7WG-IIId-e-14
  Edit
  Delete
 • Q14
  Alin ang angkop na pananda ang dapat ipuno sa patlang? “Nang maideklara ang COVID-19 bilang isang pandaigdigang pandemya, agad na sinikap ng mga eksperto ang pagtuklas sa bakunang magiging lunas dito. Sa paglabas ng mga aprubadong bakuna, maraming artikulo at mga balita ang lumaganap. __________ ay nag-aalinlangan ang mga mamamayan sa pagpapabakuna dahil sa kakulangan ng impormasyon sa maaaring idulot nito sa ating katawan.”
  sa simula
  bago
  noong una
  sa umpisa
  30s
  F7WG-IIId-e-14
  Edit
  Delete
 • Q15
  Alin sa sumusunod ang pinakamainam na pagpapakahulugan sa mito at elemento nito?
  Isang akdang tuluyan tungkol sa mga sinaunang relihiyon o paniniwala na may kinalaman sa mga diyos o diyosa at mga diwata. Binubuo ito ng paksa, banghay, tauhan, tagpuan, kaisipan, at aspektong pangkultura.
  Isang akda tungkol sa pagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga sinaunang tao, paniniwala, at kultura. Binubuo ito ng tauhan, tagpuan, at banghay.
  Isang salaysay na nagpapaliwanag sa mga likas na mga pangyayari, pinagmulan, at sinaunang paniniwala. Binubuo ito ng tauhan, tagpuan, at mga mahahalagang pangyayari.
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete
 • Q16
  Sa ganitong paraan pinalaganap ng mga sinaunang Pilipino ang mga akdang pampanitikan gaya ng mito.
  pagtitipon
  pasalindila o lipat-dila
  pag-awit
  pag-awit at pasalindila
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete
 • Q17
  Ano ang kadalasang pinapaksa ng isang alamat?
  hinuha sa maaaring pinagmulan ng isang bagay o lugar
  akdang tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig
  paliwanag sa pinagmulan ng mga tao, bagay, lugar, o katawagan
  salaysay ng pinagmulan ng isang tao, bagay, lugar, o katawagan
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete
 • Q18
  Piliin sa sumusunod na mga pahayag ang nagpapakita ng pinakawastong paghahambing sa mito at alamat batay sa tauhan nito.
  Parehong may kapangyarihan ang tauhan sa mito at alamat.
  Nagtataglay ang mito ng tauhang may kapangyarihan samantalang lakas naman ang tinataglay ng tauhan sa alamat.
  Kapwa isinilang na may taglay na lakas ang mga tauhan sa mito at alamat.
  Ang diyos at diyosa ang tampok sa mito samantalang bagay naman ang tuon sa alamat.
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete
 • Q19
  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagtataglay ng kaisipan tungkol sa kuwentong-bayan at maikling kuwento?
  Nagtataglay ang kuwentong-bayan ng mga kaisipang hango sa kuwento ng mga mamamayan samantalang tiyak na tao naman sa maikling kuwento.
  Ang kuwentong-bayan ay natatanging kuwento samantalang ang maikling kuwento ay maaaring may pagkakatulad sa iba pang kuwento.
  Kapwa nagsasalaysay ng katutubong kulay ang kuwentong-bayan at maikling kuwento.
  Kapwa nagtatapos sa makabuluhang wakas ang kuwentong-bayan at maikling kuwento.
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete
 • Q20
  Batay sa akdang binasa, ipinakita ni Mariang Sinukuan ang pagiging makatuwiran sa paghuhukom sa suliranin ng kaniyang mga kaibigang hayop. Alin sa sumusunod na mga pangyayari sa kasalukuyan ang maiuungnay rito?
  Question Image
  Sinusunod ang protocol na itinalaga ng IATF.
  Ipinapatupad ang batas na walang pinipiling estado sa buhay.
  Nagpupulong ang mga ahensiya bago magpatupad ng mga alituntunin
  Binibigyan ng karampatang parusa ang lumalabag sa curfew.
  30s
  F7PB-IIId-e-16
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class