placeholder image to represent content

FILIPINO 7 - ASSESSMENT 3RD QUARTER

Quiz by Jesus Cena

Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  Bilang isangmag-aaral, bakit mahalaga ang paggamit ng suprasegmental (tono, diin, antala)sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay?

  dahil nagsisilbing gabay ito upang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan

  dahil nagsisilbi itong pantulong sa mga nais iparating sa mga kausap

  dahil nakatutulong ito upang maging mas mabisa ang pakikipagtalastasan

  dahil nagsisilbing gabay ito upang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan

  30s
 • Q2

  Alinsa sumusunod na mga pahayag ang mali tungkol sa kahalagahan ng paggamit ngsuprasegemental?

  Mahalaga ang paggamit ng suprasegmental na tono dahil tinutukoy nito ang pagtaas at pagbaba ng pagbigkas na nagpapaiba sa kahulugan ng mga salita.

  Mahalaga ang paggamit ng suprasegmental nahinto o antala dahil sa saglit na paghinto ng mga pahayag upang higit na magingmalinaw ito. 

  Mahalaga ang paggamit ng suprasegmental na tono, diin, at antala dahil hinahadlangan nito ang mabisang pakikipagtalastasan.

  Mahalaga ang paggamit ng suprasegmental na diin at haba dahil nabibigyang-diin ng nagsasalita ang pantig dahilan para magbago ang kahulugannito.

  30s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang nagsasaad ng pinakawastong paghahambing tungkolsa katangian ng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan?

  Angawiting panudyo, tugmang de gulong, at palaisipan ay pare-parehong may layuning pukawin at pasiglahin ang kaisipan ng mga Filipino.

  Ang awiting panudyo at tugmang de gulong ay nasa anyong patula samantalang anyong pasalaysay naman ang palaisipan.

  Higit na tintatangkilik ng mga Filipino ang tugmang de gulong na nakikita sa mga pampublikong sasakyan kaysa sa mga awiting panudyo at palaisipan nagimagamit bilang pampalipas oras lamang.

  Higit na madaling isulat ang palaisipan kaysa sa awiting panudyo at tugmangde gulongd. .

  30s
 • Q4

  Tukuyinsa mga pangungusap ang wastong pahayag kaugnay sa paghahambing ng katangian ngng tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at palaisipan.

  Ang awiting panudyo, tugmang de gulong, at palaisipan ay kapwa bahagi ng kaalamang-bayan na sumasalamin sa lahi at pagkataong Filipino.

  Mas nakatutulong ang layunin ng tugmang de gulong na magbigay ng mga paalalao babala sa mga pasahero ng pampublikong sasakyan kaysa sa layunin ng awiting panudyo at palaisipan na pampalipas oras lamang.

  Mas laganap pa rin sa kasalukuyan ang mga awiting panudyo kaysa mga tugmang de gulong at palaisipan.

  Ang awiting panudyo, tugmang de gulong, at palaisipan ay kapwa may layuning manudyo o mang-asar na pumupuna sa isang isyung panlipunan.

  30s
 • Q5

  Hindi maunawaan ng lola kung saan nahagilap ng apo ang mga balitang sinasabi nito sa kaniya. Alin sa sumusunod na mga salita ang kasingkahulugan ng salitang nahagilap?

  inalis o tinangal 

  mabagsik at nakatatakot

  nakuha o napulot

  nakamasid o nakatingin

  30s
 • Q6

  Tila yumayapos na ang takipsilim sa buhay ng mga matatanda? Alin sa sumusunod namga salita ang kasalungat ng salitang yumayapos?

  bumibitiw

  binubuksan

  umiiwas

  yumayakap

  30s
 • Q7

  Alin sa sumusunod na mga akda ang halimbawa ng tugmang de gulong?

  Isang pinggan, abot bayan

  Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. 

  Batang makulit, palaging sumusitsit, sa amay mapipitpit.

  Barya  lang po sa umaga.

  30s
 • Q8

  Alin sa sumusunod ang halimbawa ng isang palaisipan?

  Huwag dumekwatro sapagkat dyip ko’y ‘di mo kwarto. 

  Godknows Hudas Not Pay

  Kotseng kakalog-kalog, sindihan ng posporo, sa ilog ilubog

  Paano mo ilalagay o isusuot ang sinulid sa butas ng karayom sa likod ng iyong batok?

  30s
 • Q9

  Alin sa sumsusunod ang naglalarawan sa katangian ng isang alamat?

  isang salaysay tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay

  isang sanaysay na tumatalakay sa isang napapanahong paksa

  isang kuwento ng karanasang nagyayari sa totoong buhay

  isang kuwentong-bayan na maikli lamang at kapupulutan ng aral

  30s
 • Q10

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang tama tungkol sa mga tauhan ng isang mito?

  Ang mga tauhang may pambihirang lakas ang gumaganap bilang mga tauhan sa isang mito.

  Ang mga tauhang may kakaibang kapangyarihan ang gumaganap bilang mga tauhansa isang mito.

  Ang mga tauhang hayop ang gumaganap bilang mga tauhan sa isang mito.

  Ang mga tauhang may kinalaman sa diyos, diyosa, at diwataang gumaganap bilang mga tauhan sa isang mito.

  30s
 • Q11

  Basahinang talata. Punan ng angkop na pahayag sa panimula, gitna, at wakas ang talata.

  _________ nagsimula ang online class,marami na sa mga magulang ang may negatibong pagtingin tungkol sa new normal naparaan ng pag-aaral. __________ ang mga suliraning kinakaharap ng mga magulanglalo na sa usaping pananalapi dahil na rin sa kawalan ng trabaho at pagkakakitaan.Samantala, ang Departamento ng Edukasyon (DepEd) ay nagpatupad ng iba’t ibangpamamaraan upang matugunan ang mga suliraning ito. Kasabay nito ay ang pagkilosat pagtulong ng mga lokal na pamahalaan upang makasabay ang kahitpangkaraniwang mamamayan at hindi mapag-iwanan sa kanilang pag-aaral.__________, makikita mula sa mga datos na nakatugon naman ang DepEd sa mgainaasahang programa upang maipagpatuloy pa rin ang pagbibigay ng kalidad naedukasyon sa mga mag-aaral.

  Alin ang angkop na pananda ang dapat ipuno sa patlang?

  Una, Ikalawa, Ikatlo

  Mula noon, Walang ano-ano, Pagkatapos

  Noong, Kasunod, Sa huli

  Noong una, Samantala, Wakas

  30s
 • Q12

  Basahin ang talata. Punan ng angkop na pahayag sa panimula,gitna, at wakas ang talata.

   

  Sa _________ ay may isang magandang dalagangnakatira sa bayan ng Ibalon. Siya ay walang iba kundi si Daragang Magayon.__________ ang kagandahang taglay ng dalaga ay nakabighani sa maraming mgabinate mula sa iba’t ibang tribo. Bagama’t maraming binate ang nagkagusto sakaniya ay nahulog ang kaniyang loob sa matapang na binatang si Panganoron.__________ sa basbas ng ama ni Daragang Magayon ay nagpasiya ang magkasintahangmagpakasal.

  Alin ang angkop na pananda ang dapat ipuno sa patlang?

  Isang araw, Mula pa noon, Sa huli

  Noon, Kasunod, Huli 

   

  Noong una, Noong ikalawa, Noong huli

  Una, Ikalawa, Ikatlo 

  30s
 • Q13

  Basahinang teksto. Sagutin ang kaugnay na tanong tungkol dito.

  Ang unang pag-iyak at pagluha ng bagong silang na sanggol ay isang malakingbahagi ng kaniyang buhay. Ikinatutuwa ito ng mga taong nakasaksi ng kaniyangpagsilang sapagkat ito’y nagpapakitang buhay ang bata. Habang lumalaki angsanggol at wala pang kakayahang magsalita, ito ang nagagamit niya upangmaipaabot sa kaniyang mga tagapag-alaga ang iba’t iba niyang pangangailangan.Katunayan, tinatayang ang isang sanggol ay karaniwang umiiyak mula isa hanggangtatlong oras sa maghapon para sa layuning ito.

   

  Sapaglaki ng sanggol, ang dalas ng pag-iyak o pagluha ay nababawasan subalit ayonsa pag-aaral, ang mga babae ay mas madalas lumuha kaysa mga lalaki. Dagdag pasa mga natuklasan ng mga pag-aaral ang tatlong pangunahing dahilan ng pagluha.Una, ang pagluhang dala ng emosyong maaaring lungkot, galit, tuwa, at iba pa. Angikalawa at ikatlo ay maikakategorya sa uring lacrimal na nakatutulong upangmalinis ang mata at higit na makakita nang malinaw. Kabilang dito ang uring“basal” na nagpapanatiling basa sa mata upang hindi ito manuyo at reflex oluhang sadyang dumadaloy kapag may bagay na nakairita sa mga mata tulad ngsibuyas at usok. Kaya naman, marapat na ituring ang pag-iyak ng sanggol bilangisang mahalagang paraan upang sila ay higit na maunawaan, mahalin, at alagaan.

   

  Kung ibubuod ang binasang teksto sa pamamagitan ng pangunahin at pantulong na kaisipan, alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na buod?

  Isang mahalagang paraan ang pag-iyak o pagluha ng isangsanggol upang sila ay higit na maunawaan, mahalin, at alagaan. Patunay rito angisa hanggang tatlong oras na pag-iyak sa maghapon. Dagdag pa rito ang mgalayunin kung bakit umiiyak ang isang sanggol.

  Malaking bahagi sa buhay ng isang bagong silang nasanggol ang kaniyang unang pag-iyak o pagluha. Hudyat ito ng ng kaniyangpagkabuhay. Isa rin itong paraan ng kaniyang komunikasyon sa mga tagapag-alagaupang iparating ang kaniyang mga pangangailangan.

  Ang unang pag-iyak ng isang bagong silang na sanggol aymahalaga upang maipakitang siya ay buhay. Layunin nitong malinis ang mata atmakakita nang mas malinaw. Sa ganitong paraan, napananatiling malusog ang mgamata at nailalayo sa anomang bagay na makairita rito.

  Ang madalas na pag-iyak o pagluha ng isang sanggol ayisang paraan upang ipaalam ang kaniyang emosyon gaya ng lungkot, saya, galit atiba pa. Higit ring lumuluha ang mga babae kaysa mga lalaki. Dahilan upang silaay lalong maunawaan at mapangalagaan. 

  60s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod ang unang hakbang sa pagbubuod ng isang teksto?

  Tukuyin ang pangunahin at pantulong na kaisipan.

  Basahin/ panoorin/ pakinggan ang teksto.

  Unawain ang nilalaman nito.

  Itala ang mga mahahalagang detalye at pagsama-samahin angmga magkakaugnay na ideyang nabuo.

  30s
 • Q15

  Basahinang buod ng pelikulang, Heneral Luna. Sagutin ang mga kaugnay na tanong tungkoldito.

  Heneral Luna (Buod ng Pelikula)Noong 1898, sa probinsya ng Bulacan – si Pangulo Emilio Aguinalo, kasama siApolinario Mabini at ang kanyang kabinet ay nagdedebate sa isyu ng mgaAmerikano sa Pilipinas. Sina Felipe Buencamino at Pedro Paterno ay sumusoportasa mungkahi ng mga Amerikano, habang si Heneral Luna at Heneral JoseAlejandrino ay gusto lamang ang kalayaan ng Pilipinas. Sinigurado ni Aguinaldosa kabinet na nangako ang mga Amerikano tutulong sila sa kalayaan ng Pilipinasmula sa kamay ng mga Espanyol. Kaso, ang mga Amerikano ay nanghimasok sa mgabayan ng Manila, na nagpapahiwatig ng posibleng digmaan laban sa mga Pilipino.

  Si Luna at and kaniyang pinagkakatiwalaang mgasundalo – Heneral Alejandrino, Koronel Francisco “Paco” Roman, Kapitan EduardoRusca, Kapitan Jose Bernal, at si Koronel Manuel Bernal – ay sumakay sa baporlaban sa paghimasok ng mga puwersa ng Estados Unidos. Nagtipon ng hukbo si Lunang 4,000 na kawal sa pamamagitan ng pagpahayag ng kaniyang nais sa “ArtikulongUna,” na naglalahad na kung sino ang tatanggi sa mga kaniyang utos ay pupugutinang ulo na walang pagsubok sa hukuman. Tinatag niya ito dahil sa ‘di pagsunodni Kapitan Pedro Janolino sa utos ni Heneral Luna na dagdagan pa ang armasdahil hindi galing sa pangulo ang utos noong panahon ng giyera laban saAmerikano.Habang nagaganap ang digmaan, sina Buencamino at Paterno ay nagpapahiwatig ngkanilang pagsuporta sa isang panukala sa pamamagitan ng Amerikano para sapagsasarili ng Pilipinas. Galit na galit si Heneral Luna dahil dito, inutusanniya arestuhin sila. Pinahina ni Heneral Tomas Mascardo ang kampanya ni HeneralLuna dahil susundin lang niya ang mga utos ng Pangulo. Patuloy na sumulong angmga Amerikano. Binisita ni Henral Luna sina Aguinaldo at Mabini para takasanang kanilang pagbibitiw, kahit na sila Buencamino at Paterno ay pinalaya na. SiAguinaldo ay tumatangging tanggapin ang kaniyang pagbibitiw, ngunit sumang-ayonsiya na magtatag ng isang punong himpilan para sa sandatahang lakas sa hilaga.Maya-maya, si Luna ay ipinatawag ng Pangulo sa Cabanatuan. Si Heneral Luna aypumunta sa Cabanatuan kasama sina Roman at Rusca. Pagdating niya, nadiskubre niLuna na nakaalis na si Aguinaldo at ang natitira na lamang ay si Buencamino.Habang sila ay nag-uusap, may isang barilan na narinig sa labas. Inimbestigahanni Heneral Luna at natagpuan niya si Kapitan Janolino at ang kaniyang mgatauhang patay. Si Heneral Luna ay ibinaril at sinaksak nang paulit- ulithanggang sa mamatay. Si Rusca ay nasugatan at sumuko sa mga sundalo ng Kawit.Karamihan sa mga opisyal ni Luna ay naaresto, habang ang ilan ay namatay,kasama na ang magkapatid na Bernal.Iniutos ni Aguinaldo na ilibing nang may buong karangalan sina Heneral Luna atRoman sa pamamagitan ng pagpatay ng mga Kawit batalyon – ‘yung mga tauhan napumatay sa kanila. Si Mabini, na kabilang sa mga nagluluksa, napansin ang isangmadugong palataw sa isa sa mga sundalo; gayunpaman, ang Kawit batalyon aypinawalang-sala mula noon.Si Aguinaldo ay tumatanggi sa kaniyang paglahok sa pagpatay; Kinikilalan niyasi Antonio Luna bilang kaniyang pinakamakinang at pinaka may kakayahan sapangkalahatan. Si MacArthur at si Otis ay kinikilala si Luna bilang isangkaaway, at tinatawanan ang katotohanan na ang mga Pilipino ang pumatay sakanilang tanging tunay na heneral.

  Batay sa taglay na elemento at katangian ng tesktong binasa, anong uri ng panitikan ito nabibilang?

  dulang pantahanan

  dulang pantelebisyon

  dulang panlansangan 

  dulangpantanghalan

  120s

Teachers give this quiz to your class