placeholder image to represent content

FIRST QUARTER SUMMATIVE TEST

Quiz by BENEDICK PADUA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  1. May kakayahan ang isip na magnilay o magmuni-muni kaya namannauunawaan nito ang kanyang dapat maunawaan. Ito ay ayon kay:

  D. Agapay

  A. Max Scheler

  B. Dr. Manuel Dy

  C. Socrates

  60s
 • Q2

  2. Ang kalikasan ng tao na maakit sa mabuti at lumayo sa masama

  D. Isip

  C. kalayaan

  A. konsensya

  B. kilos-loob

  60s
 • Q3

  3. Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas Moral maliban sa:

  B. Ito ay nauunawaan ng kaisipan.

  D. Ito ay personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao.

  A. Ito ay sukatan ng kilos.

  C. Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat.

  60s
 • Q4

  4. Ang konsensiya ang batayan ng isip sa paghuhusga ng mabuti omasama. Ngunit ito pa rin ay ang subhetibo, personal, at agarangpamantayan ng moralidad ng tao kaya may mas mataas na pamantayanpa kaysa rito. Ano ang itinuturing na pinakamataas na batayan ngkilos?

  C. Likas na Batas Moral

  D. Batas Positibo

  B. Batas ng Tao

  A. Ang Sampung Utos ng Diyos

  60s
 • Q5

  5. Ang salitang konsensiya ay galing sa salitang latin na cum scientia atnangangahulugan:

  A. mayroon kaalaman

  B. mayroon kakayahan

  C. mayroon abilidad

  D. mayroon katotohanan

  60s
 • Q6

  6. Ano ang itinuturing na kakambal ng Kalayaan?

  D. Responsibilidad

  B. Pagmamahal

  C. Konsensiya

  A. Kilos-loob

  60s
 • Q7

  7. Ang pinakamalaking hadlang sa Kalayaan ay hindi nagmumula sa labas ng tao kundi ang nagmumula mismo sa loob ng tao. Ano ang nais ipakahulugan nito?

  D. Ang hadlang sa pagiging malaya ay ang sarili niyang pag-uugali

  A. Ang Kalayaan ay matatagpuan sa sarili

  B. Nakahahadlang ang kapwa sa pagkamit ng Kalayaan

  C. Niloob ng tao ang antas ng kaniyang pagiging malaya

  60s
 • Q8

  8. Bakit may kakayahan ang taong kumilos ayon sa sariling kagustuhan at ayon sa pagdedesisyon kung ano ang gagawin?

  A. Dahil ang tao ay may malayang kilos-loob

  C. May kakayahan ang taong gamitin ang kaniyang konsensiya

  B. May likas na batas moral na gumagabay sa kaniya

  D. Sapagkat ang tao ay may kakayahang pag-isipan ang mga ito

  60s
 • Q9

  9. Para saan ang pagkakaroon ng kalayaan ng tao?

  B. Para maging masaya ang tao sa buhay niya dahil nagagawa niya angkaniyang nais na walang nakahahadlang dito.

  C. Nililinang ng kalayan ang kakayahan ng tao na mas unahin angkaniyang sarili bago ang kapakanan ng iba.

  A. Upang magawa ng tao ang nais niyang gawin kahit na ito aymakaapekto sa magiging kalayaan ng ibang tao.

  D. Mahalaga ito upang malinang sa tao na piliin ang kung ano ang sapalagay niyang tama kahit na makasakit sa iba.

  60s
 • Q10

  10. Ang salitang dignidad ay galing sa salitang latin na dignus at nangangahulugan na:

  B. pagsasaalang-alang

  C. pagmamahal

  D. karapat-dapat

  A. mabuti

  60s
 • Q11

  11. Ayon kay Professor Patrick Lee, dignidad ang pinagbabatayan ng pagkilos ngtao maliban sa:

  C. Igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa.

  A. Pakitunguhan ang kapwa ayon sa nais na maging pakikitungo sa iyo.

  D. Pantay pantay na pagtingin sa bawat isa.

  B. Isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos.

  60s
 • Q12

  12. Ang pamilya ni Impeng ay mula sa mga Aeta sa Zambales. Lumuwas sila ng Maynila upang dalawin ang kapatid na may sakit. Alin sa mga sumusunod ang nagpakita ng paggalang sa kanilang dignidad?

  A. Pumayag ang konduktor ng bus na iakyat nila Impeng ang mgabayong ng gulay sa loob ng bus

  D. Binigyan sila ng limos habang tinataboy palayo sa mga tao.

  C. Hindi sila pinagbayad sa karinderia at pinagmadaling umalis.

  B. Pinagtinginan ng mga tao ang kanilang buhok at kulay ng balat.

  60s
 • Q13

  13. Kailan maaaring mawala ang dignidad ng isang tao?

  D. kapag kumuha ng tinapay ang ang batang hamog sa tindahan

  A. kapag ang tao ay namatay na

  C. hindi kailan man nawawala ang dignidad ng tao.

  B. kapag may karamdaman

  60s
 • Q14

  14. Ang pagiging bukod tangi ng tao ay dahil sa kanyang:

  B. kalayaan

  C. kilos

  A. dignidad

  D. isip

  60s
 • Q15

  15. Ang tao ay pantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba iba ng kulay ng buhok, hugisng ilong, kulay ng balat, antas sa lipunan. Saan nagiging pantay-pantay angtao?

  B. sa mata ng nagmamahal na pamilya

  C. sa isip at paningin ng kanyang kapwa

  D. sa lipunan at pamayanang ginagalawan

  A. sa dignidad bilang tao

  60s

Teachers give this quiz to your class