placeholder image to represent content

Fizyka atomowa

Quiz by Tadeusz

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Hipotezę o falowej naturze cząstek materialnych wysunął
  Albert Einstein
  Luis de Brogli'e
  Niels Bohr
  Max Planck
  20s
 • Q2
  Jeżeli energia stanu podstawowego atomu wodoru wynosi -13,6 eV to na trzecim poziomie energetycznym wynosi ona:
  -0,54 eV
  -0,85 eV
  -1,51 eV
  -3,4 eV
  20s
 • Q3
  Które zdanie nie charakteryzuje promieniowania rentgenowskiego:
  rozchodzą się prostoliniowo
  zaczerniają kliszę fotograficzną
  powodują jonizację gazów
  Nie są przenikliwe
  20s
 • Q4
  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na:
  wybiciu elektronów z powierzchni metalu przez promieniowanie elektromagnetyczne o dowolnej częstotliwości
  wybiciu elektronów z powierzchni metalu przez promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiednio dużej częstotliwości
  wybiciu elektronów z powierzchni dowolnego przedmiotu przez promieniowanie elektromagnetyczne o odpowiednio dużej częstotliwości
  wybiciu elektronów z powierzchnidowolnego przedmiotu przez promieniowanie elektromagnetyczne o dowolnej częstotliwości
  20s
 • Q5
  Wartość natężenia prądu nasycenia jest:
  wprost proporcjonalna do przyłożonego napięcia
  odwrotnie proporcjonalna do przyłożonego napięcia
  proporcjonalna do przyłożonego napięcia
  niezależna od przyłożonego napięcia
  20s
 • Q6
  Zwiększenie natężenie oświetlenia fotokomórki z jednego źródła światła spowoduje:
  wzrost pracy wyjścia
  wzrost energii kinetycznej wybitych elektronów
  zmniejszenie liczby wybitych elektronów
  wzrost liczby wybitych elektronów
  20s
 • Q7
  Termoemisja to zjawisko emitowania elektronów z powierzchni metalu:
  przez promienie rentgena
  rozgrzanego do wysokiej temperatury
  przez światło
  schłodzonego do bardzo niskiej temperatury
  20s
 • Q8
  Jeżeli prędkość cząstki wzrośnie dwa razy, to długość fali materii z nią związanej:
  zmaleje cztery razy
  wzrośnie dwa razy
  wzrośnie cztery razy
  zmaleje dwa razy
  20s
 • Q9
  Atom wodoru, którego elektron przechodzi z pierwszej orbity na drugą:
  pochłonie energię o wartości 10,2 eV
  wyemituje energię o wartości 10,2 eV
  pochłonie energię o wartości 3,4 eV
  wyemituje energię o wartości 3,4 eV
  20s
 • Q10
  W stanie metastabilnym elektrony:
  pozostają stosunkowo długo
  nie mogą go osiagnąć
  pozostają nieskończenie długo
  pozostają bardzo krótko
  20s
 • Q11
  Które zdanie nie pasuje do opisu światła emitowanego przez laser?
  fale odpowiadające fotonom mają jednakową fazę
  fotony tego światła poruszają się z różnymi prędkościami
  fotony poruszają się niemal równolegle
  fotony mają takie same długości fal
  20s
 • Q12
  Która seria widmowa atomu wodoru leży w całości w nadfiolecie?
  Balmera
  Paschena
  Bracketa
  Lymana
  20s

Teachers give this quiz to your class