Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay isang makaagham na pag-aaral ng paggamit ng limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang walang katapusang panganagilangan ng tao.
  Antropolohiya
  Sosyolohiya
  Kasaysayan
  Ekonomiks
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q2
  Piliin ang tamang sagot. Sa aling sitwasyon magagamit ang kaalaman sa ekonomiks?
  pagbili ng bagong sapatos
  pagtitipid ng perang kinita sa isang buwan
  pamamasyal sa mall o pamilihan
  pagpunta sa Boracay
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q3
  Piliin ang tamang sagot. Bakit dapat matutunan ng bawat mamamayan ang ekonomiks?
  Nalalaman dito ang tamang alokasyon ng limitadong pinagkukunang yaman.
  Pinahahalagahan nito ang ating kalikasan.
  Ito ay may kinalaman sa lahat ng dako ng daigdig
  Malaki ang ginagampanan ng ekonomiya sa pulitika ng bansa.
  30s
  AP9MKE-Ia-2
 • Q4
  Piliin ang tamang sagot. Isa itong batayang katotohanan ng ekonomiya kung saan ang lahat ng mga kalakal na pangkabuhayan ay limitado,maaaring permanente ang di-kasapatan.
  Kakapusan
  Kakulangan
  Kailangan
  Kagustuhan
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q5
  Piliin ang tamang sagot. Ang kakapusan ang pangunahing problema ng bansa dahil sa limitado ang mag pinagkukunang-yaman sa paparaming kagustuhan ng tao. Alin sa mga sumusunod ang palatandaan ng kakapusan?
  Pagkakaroon ng labis na produkto sa pamilihan.
  Pagkakaroon ng mabilis na paggawa ng mga produkto.
  Pagkakaroon ng labis na panustos sa pamilihan.
  Pagkakaroon ng mahabang pila sa tindahan.
  30s
  AP9MKE-Ia-2
 • Q6
  Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng kakulangan?
  Pagkakalbo ng mga kagubatan
  Maaksayang paggamit ng mga yaman.
  Mabilis na pagdami ng tao.
  Di sapat ang supply ng bigas sa pamilihan
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q7
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang dahilan bakit may trade-off at opportunity cost?
  Sagana ang buhay ng tao.
  Walang katapusan ang pangangailangan ng tao.
  Upang makalikha ng mas maraming kalakal.
  Limitado ang kaalaman ng tao sa tamang pagpapasya.
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q8
  Piliin ang tamang sagot. Mahihirapang mabuhay ang mga tao kung wala silang pagkain, damit at tirahan. Ano ang tawag sa mga bagay na ito?
  Kagamitan
  Kagustuhan
  Luho
  Pangangailangan
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q9
  Piliin ang tamang sagot. Ang pangangailangan ay mga bagay na ginagamit ng tao upang mabuhay. Ano naman ang kagustuhan?
  Mga bagay na pansamantalang naaangkin ng mga tao.
  Mga bagay na nakukuha sa madaling paraan.
  Mga bagay para sa pansariling kapakanan.
  Mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan at luho sa tao
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q10
  Piliin ang tamang sagot. Sa Herarkiya ng mga Pangangailangan ni Abraham H. Maslow, alin sa mga pangangailangan ang pinakamataas?
  Pagmamahal
  Pisiyolohikal
  Kaganapan ng Pagkatao
  Seguridad
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q11
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang sinasabi ng teoryang hirarkiya ng pangangailangan?
  Habang nakakamit ng tao ang kaniyang mga batayang pangangailangan ay nadadagdagan o nababawasan ang antas ng pangangailangang dapat niyang makamit.
  Habang nakakamit ng tao ang kaniyang mga batayang pangangailangan ay umuusbong ang panibagong antas ng pangangailangang dapat niyang makamit.
  Habang nakakamit ng tao ang kaniyang mga batayang pangangailangan ay bumababa ang antas ng pangangailangan dapat niyang makamit.
  Habang nakakamit ng tao ang kaniyang mga batayang pangangailangan ay walang pagbabagong nangyayari sa antas ng pangangailangang dapat niyang makamit.
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q12
  Piliin ang tamang sagot. Alin ang may wastong pagkakaayos ng hirarkiya ng pangangailangan ayon sa teorya ni Abraham.Harold. Maslow?
  Social, Security, Physiological, Actualization Self-esteem
  Security, Social, Self-esteem, Actualization, Physiological
  Physiological, Security, Social, Self-esteem, Actualization
  Self-esteem, Security, Physiological, Social, Actualization
  30s
  AP9MKE-Ia-1
 • Q13
  Piliin ang tamang sagot. Si Cris ay isang guro sa elementarya. Malapit nang magbukas ang klase kaya kailangan na niyang bumili ng mga gamit para sa paaralan. Alin sa sumusunod ang kailangan niyang bilhin?
  cellphone
  helmet
  class record
  tuwalya
  30s
  AP9MKE-Ia-2
 • Q14
  Piliin ang tamang sagot. Si Rita ay nagtatrabaho sa bangko. Kumikita siya ng 30,000 piso kada buwan. Dahil dito, nabibili niya ang lahat ng kaniyang mga pangangailangan at nakatutulong din siya sa kaniyang pamilya. Anong salik ang nakakaimpluwensiya rito?
  Presyo
  Panlasa
  Edad
  Kita
  30s
  AP9MKE-Ia-2
 • Q15
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay tumutukoy sa mekanismo ng pamamahagi o distribusyon ng mga likas na yaman, yamang tao, at yamang pisikal sa iba’t-ibang paggamitan upang masagot ang mga suliraning pang-ekonomiya.
  Produksyon
  Implasyon
  Alokasyon
  Konserbasyon
  30s
  AP9-1-N1

Teachers give this quiz to your class