placeholder image to represent content

G10.Ôn tập Hàm cơ bản

Quiz by Zessa Bach

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
  #NAME!
  #N/A!
  20s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
  $B$1:$D$10
  B$1$:D$10$
  B$1:D$10
  $B1:$D10
  20s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
  COUNTIF
  Một hàm khác
  SUM
  SUMIF
  20s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
  SUMIF
  SUM
  COUNTIF
  COUNT
  20s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Lựa chọn cú pháp đúng trong Excel
  =IF (LogicalTest, TrueResult), IF (LogicalTest,FalseResult)
  =IF (LogicalTest, [TrueResult], [FalseResult])
  =IF (LogicalTest, (TrueResult, FalseResult))
  =IF (LogicalTest, TrueResult) (LogicalTest,FalseResult)
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Bạn Đức muốn tính tổng các bánh Vanilla đã được order trong đơn hàng. Cách viết hàm nào sau đây là đúng để bạn Đức thực hiện công việc của mình:
  =SUMIF(B2:B10,"Vanilla Cake",C2:C10)
  =SUMIF("Vanilla Cake",B2:B10,C2:C10)
  =COUNTIF(B2:B10,"Vanilla Cake")
  =SUMIF(C2:C10,"Vanilla Cake",B2:B10)
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Tính tổng số người đến từ nước Mỹ, trong đó: D1:D10 là phạm vi thể hiện dữ liệu chỉ số lượng người; F1:F10 là phạm vi chứa dữ liệu địa điểm. Hàm chính xác để giải quyết bài toán trên:
  =COUNTIF(D1:D10,"Mỹ")
  =SUMIF(D1:D10, "Mỹ", F1:F10)
  =SUMIF(F1:F10, "Mỹ", D1:D10)
  =COUNTIF(F1:F10, "Mỹ")
  20s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Cú pháp đúng của hàm RANK
  =Rank([order],ref,number)
  =Rank(number,ref,[order])
  =Rank(number,[order],ref)
  =Rank(ref,number,[order])
  20s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Tại ô B3 có công thức =D2+SUMIF(CC2:CC6,A5,EE2:EE6)-C$3 khi sao chép công thức này đến ô D5 thì có:
  =F4+SUMIF (C2:C6,C7,E2:E6)-E$3
  =F5+SUMIF(C2:C6,C7,E2:E6)-E$3
  =F4+SUMIF(C2:C6,C7,E2:E6)-D$5
  =F4+SUMIF(C2:C6,E7,E2:E6)-E$3
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  A boolean logic operator that at least one item must be true for the statement to be true.
  OR
  SUM
  NOR
  AND
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class