placeholder image to represent content

G10.Ôn tập Hàm cơ bản

Quiz by Zessa Bach

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
  #NAME!
  #N/A!
  20s
 • Q2
  Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
  $B$1:$D$10
  B$1$:D$10$
  B$1:D$10
  $B1:$D10
  20s
 • Q3
  Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?
  COUNTIF
  Một hàm khác
  SUM
  SUMIF
  20s
 • Q4
  Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?
  SUMIF
  SUM
  COUNTIF
  COUNT
  20s
 • Q5
  Lựa chọn cú pháp đúng trong Excel
  =IF (LogicalTest, TrueResult), IF (LogicalTest,FalseResult)
  =IF (LogicalTest, [TrueResult], [FalseResult])
  =IF (LogicalTest, (TrueResult, FalseResult))
  =IF (LogicalTest, TrueResult) (LogicalTest,FalseResult)
  30s
 • Q6
  Bạn Đức muốn tính tổng các bánh Vanilla đã được order trong đơn hàng. Cách viết hàm nào sau đây là đúng để bạn Đức thực hiện công việc của mình:
  =SUMIF(B2:B10,"Vanilla Cake",C2:C10)
  =SUMIF("Vanilla Cake",B2:B10,C2:C10)
  =COUNTIF(B2:B10,"Vanilla Cake")
  =SUMIF(C2:C10,"Vanilla Cake",B2:B10)
  30s
 • Q7
  Tính tổng số người đến từ nước Mỹ, trong đó: D1:D10 là phạm vi thể hiện dữ liệu chỉ số lượng người; F1:F10 là phạm vi chứa dữ liệu địa điểm. Hàm chính xác để giải quyết bài toán trên:
  =COUNTIF(D1:D10,"Mỹ")
  =SUMIF(D1:D10, "Mỹ", F1:F10)
  =SUMIF(F1:F10, "Mỹ", D1:D10)
  =COUNTIF(F1:F10, "Mỹ")
  20s
 • Q8
  Cú pháp đúng của hàm RANK
  =Rank([order],ref,number)
  =Rank(number,ref,[order])
  =Rank(number,[order],ref)
  =Rank(ref,number,[order])
  20s
 • Q9
  Tại ô B3 có công thức =D2+SUMIF(CC2:CC6,A5,EE2:EE6)-C$3 khi sao chép công thức này đến ô D5 thì có:
  =F4+SUMIF (C2:C6,C7,E2:E6)-E$3
  =F5+SUMIF(C2:C6,C7,E2:E6)-E$3
  =F4+SUMIF(C2:C6,C7,E2:E6)-D$5
  =F4+SUMIF(C2:C6,E7,E2:E6)-E$3
  30s
 • Q10
  A boolean logic operator that at least one item must be true for the statement to be true.
  OR
  SUM
  NOR
  AND
  30s

Teachers give this quiz to your class