placeholder image to represent content

GOAL SETTING

Quiz by Joe

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Goals without a plan is just a wish!

  Mục tiêu mà không có kế hoạch thì chỉ là mơ ước.

  Question Image
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  There are many people who don't succeed because they don't have goals.

  Nhiều người thất bại bởi vì họ không có mục tiêu.

  Question Image
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q3

  It is not important to set good goals.

  Đặt ra mục tiêu tốt thì không quan trọng.

  Question Image
  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  People can achieve their goals without knowing how to execute them.

  Mọi người có thể đạt được mục tiêu của họ mà không cần biết cách thực hiện chúng.

  Question Image
  false
  true
  True or False
  30s
 • Q5

  People who are highly successful use the SMART GOALS format.

  Người thành công có MỤC TIÊU THÔNG MINH.

  Question Image
  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  In this picture, what do you see? ______________, If there is no movement, there is no growth.

  Bạn nhìn thấy gì ở bức tranh này? ___________ không di chuyển, không đi lên.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q7

  The fuel gauge shows low fuel, so what does that mean____________?The chances of your motorbike or car making to your destination are very low if you don't get gas soon, this is for ordinary people without goals.

  Đồng hồ đo xăng chỉ xăng còn rất ít, vậy nó _______ là gì? Đó nghĩa là nếu bạn không đổ xăng sớm, khả năng xe của bạn đến nơi bạn muốn đến rất thấp, đó là người bình thường không có mục tiêu.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q8

  Successful rate low, the team or individual has no focus and low ________

  Tỷ lệ thành công thấp, nhóm hoặc cá nhân không tập trung và _____________ thấp.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q9

  Goals must be clear and ______________.

  Mục tiêu phải rõ ràng và __________.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q10

  It is possible to achieve short-term goals within a few weeks or few_____ ______________.

  Mục tiêu ngắn hạn có thể được hoàn thành trong tương lai gần có thể là 1 vài tuần hoặc 1 vài ___________.

  Question Image

  months

  30s

Teachers give this quiz to your class