placeholder image to represent content

Grade 7 Filipino 1 Periodical Exam

Quiz by ANTONIO JR. NALAUNAN

Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
45 questions
Show answers
 • Q1

  Mula sa bidyo naipinalabas sa programang 24 Oras ,naipakita ang mga pangyayari sa pagragasa ngbagyong Karding. Ang pagbibigay patunay na ginamit sa pahayag ay:

  naipakita

  ipinalabas.

  programa.

  mula sa bidyo.

  300s
 • Q2

  Ang DepartamentoPang-agrikultura ay naglaan ng kulang 20 bilyong piso badyet para makamit ngbansa ang pagkakaroon ng sapat na bigas o pagkain sa loob ng dalawang taon.Anoang salitang pagpapatunay na ginamit sa pahayag?

  naglaan.

  Malaking halaga.                                                             

  Kulang 20 bilyongpiso.

  Sapat na salapi .                                                              

  300s
 • Q3

  Ang tulong mula saiba’t ibang bansa na umabot sa mahigit 14 na bilyong piso ang nagpapahiwatiglamang  na likas na kabutihang -loob ngmga tao anoman ang kulay ng balat at lahing pinagmulan nito.Ang salitangnagpapatunay ay_____.

  lahing pinagmulan    

  mula sa iba’t-ibangbansa

  kabutihang-loob                                                          

  mahigit 14 na bilyongpiso                                                              

  300s
 • Q4

  Pinatutunayan lamangng nabanggit na detalye na ang Davao ang pinkamalaking lungsod sa Pilipinasayon sa sakop na lupain na may higit sa 2444 kilometro kuwadrado. Alin sa mgasalita sa ibaba ang  ginamit sapagbibigay patunay?

  ipinahihiwatig  

  pinatutunayan      

  may higit na2444kilometro kuwadrado

  nabanggit na detalye

  300s
 • Q5

  Samakatuwid, angmabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay epekto ng pagtaas ng halaga ngdolyar sa ating bansa. Ano ang ginamit na pagpapatunay sa pahayag?

  epekto ng pagtaas nghalaga ng dolyar                                

  presyo at bilihin

  Samakatuwid       

  pagtaas ng presyo ngbilihan                                                  

  300s
 • Q6

  Ang wikang ginagamitsa pagsasagawa ng isang proyektong pangturismo ay :

  Balbal.                                                                             

  Kolokyal.

  Pormal.                                                                            

  Lalawiganin

  300s
 • Q7

  Upang mapabilis angpagbasa, mapagaan ang pang-unawa at maiwasan ang pag-uulit ng mga salita masmainam sa paggawa ng proyektong panturismo ang paggamit ng _______.

  YouTube

  Kaakit-akit naPabalat                                              

  Mahabang Pamagat                                                   

  acronym

  300s
 • Q8

  Ang nilalaman atparaan ng pagsulat sa pagbuo ng travel brochure ay tumutukoy sa :

  Pag-unawa ng salita.                                                        

  Paggamitat pagbaybay ng mga salita.

  Pagbuo ngpangungusap.                                               

  Payak at malinaw nanilalaman n

  300s
 • Q9

  Sa hakbang na ito sapagbuo ng travel brochure inilalahad ang dahilan ng pananaliksik.

  Pagpili ng paksa.                                                            

  Paghahanda ngbibliograpiya.

  Paghahanda ngbalangkas.

  Paglalahadng layunin.                                                   

  300s
 • Q10

  Ang paggamit ng indexcard upang maitala ang impormasyon sa isinasagawang pananaliksik sa pagbuo ngtravel brochure ay tinatawag na:

  Pagsulat ngburador.                                                      

  Paghahanda ng finaloutline.                                         

  Pagsulat ng pinal napananaliksik.

  Pangangalap ng tala onote taking.

  300s
 • Q11

  Pinakamahalaganghakbang sa pananaliksik sa pagbuo ng travel brochure dahil dito isinasaalang-alang ang iyong interes,materyales at pagkukuhanan ng impormasyon.

  Pagpili ng paksa.                                                             

  Pagsulat ngburador.                                                      

  Paghahanda ngtentatibong balangkas.

  Paghahanda ngbibliograpiya.

  300s
 • Q12

  Sa pelengke,nakita siUsman ng mga tauhan ni Sultan Zacaria.Nakahihigit ang kanyang pisikal na anyosa sultan kung kaya ipinabilanggo siya ng mga ito.Mula sa nangyari kay Usmanmahihinuha natin na ang kalagayan niya sa lipunan ay isang mamamayang:

  Api-apihan.                                                                       

  Tagasunod.

  Inaalipin.                                                                           

  Pangkaraniwan.

  300s
 • Q13

  Dahil sa ginagawa niLokus a Mama sa kanyang asawang si Lokus a Babae, nagpasiya itong iwanan na angasawa.Sa pangyayaring ito mahihinuha natin na:

  Angpagtitiis ng babae ay may hangganan

  Pantay ang karapatanng lahat sa lipunan                  

  Hindi na niya mahalang asawa                                     

  May paninindigan siyasa buhay.                                  

  300s
 • Q14

  Bukod sa kanilangsultan na kumakatawang pinuno ng kanilang pamayanan,mahigpit pa rin angpakikinig o pagsunod ng mga taga Mindanao sa mga matatanda ng kanilangpamayanan kaya mahihinuha natin na sila ay :

  Sinusunod ang lahatng kanilang nais

  May malawak nakaalaman.

  Maypaggalang sa mga matatanda.                             

  Makapangyarihan sapamayanan.                               

  300s
 • Q15

  Pabalik-balik siLanggam sa paghahakot ng pagkain bilang paghahanda sa tag-ulan habang sinaParoparo at Tipaklong ay walang pakialam sa kinabukasan. Ano ang mahihinuha mosa maaaring mangyari sa kanila sa pagdating ng tag-ulan?

  Mamalimos dahilwalang makain.

  Lumipat ng ibangtirahan.                                            

  Magkasakitat mamatay sa gutom.                            

  Mawalan ng lugar natutuluyan.

  300s

Teachers give this quiz to your class