Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  1. Alin sa sumusunod na mga paraan ng kontekstuwal na pahiwatig ang nagbibigay ng isang palagay o konklusyon mula sa katotohanan at katuwiran?

  depinisyon/kahulugan

  paghahambing

  paghihinuha

  pagsusuri

  300s
 • Q2

  “Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong lilimuting iya'y natatamo ng mga may puso lamang." Ano ang kontekstuwal na pahiwatig sa pahayag?

  pagsusuri

  depinisyon/kahulugan

  paghihinuha

  paghahambing

  300s
 • Q3

  1. Alin sa sumusunod na mga pahayag mula sa kabanata ang gumagamit ng paghihinuha na nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa kapwa?

  "Ako'y mamamatay na hindi man lamang nakita ang maningning na pagbubukang  liwayway sa aking bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan  ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." – Elias (Kab. 63)

  "Mahal ko ang aking bayan pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan." - Ibarra (Kab. 49) 

  "Dapat bigyang dangal ang isang mabuting tao habang buhay pa kaysa kung patay na."  Pilosopo Tasyo (Kab. 14)

  “Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag monglilimuting iya'y natatamo ng mga may puso lamang." - Gurong Pari (Kab. 8)

  300s
 • Q4

  Lumaganap ang 2000 kopya ng nobela sa Pilipinas at nakarating din ito sa mga Espanyol na labis na nagalit sa nilalaman ng nobelang ito ni Rizal. Sumailalim ito sa panunuri ng mga Espanyol nanagpasiyang ipagbawal ang pag-angkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng kaniyang aklat.

  Batay sa talata,anong kondisyong panlipunan ang umiiral matapos isulat ni Rizal ang nobelang“Noli Me Tangere”?

  Kawalan ng kalayaang makapagpahayag ng saloobin.

  Pagkakait sa mga mamamayang ipahayag ang kanilang opinyon at saloobin

  Pagtanggap sa kritisismo ng pamahalaan mula sa mga manunulat at simpleng mamamayan.

  Patuloy na pag-alis ng karapatan sa pagpapahayag ng saloobin.

  300s
 • Q5

  Habang nag-uusap ang magkapatid, dumating ang sacristan mayor na galit na galit dahil sa maling pagpapatugtog ng kampana ng simbahan. Makikiusap sana si Basilio na pauwiin na sila nang mas maaga ngunit biglang kinalakad pababa ng sacristan mayor si Crispin. Walang magawa si Basilio habang naririnig ang pagpalahaw ng kapatid dahil pangmamalupit at pananakit ng sacristan mayor.

  Batay sa pangyayari sa nobela, anong kondisyong panlipunan ang umiiral bago isulat ni Rizal ang kaniyang unang nobela?

  Pang-aabuso sa mga kabataan

  Pangmamalupit sakapwa

  Karahasan sa loob ng tahanan

  Kawalang katarungan

  300s
 • Q6

  Isang marangyang salo-salo ang inihanda ni Don Santiago DelosSantos o mas kilala bilang Kapitan Tiyago na dinaluhan ng maraming panauhin. Si Tiya Isabel, pinsan ni Kapitan Tiyago ang siyang umiistima sa mga bisita kabilang ang mag-asawang sina Dr. de Espadana at Donya Victorina, Tinyente Guevarra, ang mga prayleng sina Padre Sibyla at Padre Damaso at isang dayuhan.

  Anong kaugalian ang nabanggit sa bahaging nobela ang nakapagpapayaman sa kulturang Asyano?

  Pag-aasikaso o pag-istima sa bisita

  Pagsasagawa ng marangyang salo-salo

  Pagdalo sa salo-salo

  Pakikipagkaibigan sa makapangyarihan

   

  300s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na pagpapaliwanag sa nabanggit na kaugalian sa bahagi ng nobela nanakapagpapayaman sa kulturang Asyano?

  Nakatutulong sa pagpapayaman ng kulturaang pag-iisitima ni Tiya Isabel sa kanilang mga panauhin sa pagtitipon.

  Ang pag-iistima ni Tiya Isabel sa kanilang panauhin ay kanais-nais na kaugalian ng mga Pilipino.

  Nakatutulong ang kauagaliang nabanggit sa nobela sa pagkakakilanlan ng mga Asyano.

   

  Ang pag-iistima ni Tiya Isabel sa kanilang mga panauhin ay nakatutulong upang pagyamanin ang kulturang Asyano sapagkat nagpapakita ito ng mabuting kaugalian at pagkakakilanlan ng mga Asyano.

  300s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na makatotohanang pangyayari ang maiuugnay sa mabuting pakikitungo sa kapwa?

  Ikinagalit ni PadreDamaso ang mga sinabi ng tinyente lalo na nang maalala niya ang nawawalang dokumento kaya namagitan na si Padre Sibyla upang pakalmahin ang kasamahang prayle.

  Aligaga at hindi mapakali si Maria sa paghihintay sa kasintahang si Crisostomo na halos pitong taon na niyang hindi nakikita.

  Hindi naging maganda ang binitawang salita ni Padre Damaso tungkol sa mga Indio ng mabanggit ang monopolyo sa tabako sa kanilang usapan na nauwi sa paghamak niya sa mga Indio.

  Lahat ay pinandidirihan ang ketongin maliban kay Maria Clara. Naawa ang dalaga ditokaya naman ibinigay niya ang pasalubong na mamahaling agnos ng kanyang amang si Kapitan Tiyago.

  300s
 • Q9

  “Aligaga at hindi mapakali si Maria sa paghihintay sa kasintahang si Crisostomo na halos pitong taon na niyang hindi nakikita.” Anong makatotohanang pangyayari ang maiuugnay sa bahagi ng nobela?

  Sinalubong ni Aling Josie ang anak na matagal na nawalay sa kaniyang piling.

  Sinalubong ni Josie sa paliparan ang kanyang asawa na matagal na nagtrabaho sa ibang bansa.

  Naghihingtay si Josie sa pagdating ng kaniyang asawang OFW.

  Sabik na sabik na naghihintay si Josie sa pagbabalik ng asawang OFW sa Saudi.

  300s
 • Q10

  “Sa anim na taon na pagsasama ng dalawa ay hindi sila biniyayaan ng anak kaya’y pinayuhan sila ni Padre Damaso na pumunta sa Obando. Parang dininig ng langit ang kanilang panalangin ng magdalang-tao si Pia Alba ngunit pumanaw ito matapos manganak. Pinangalanan ang sanggol na Maria Clara upang bigyang karangalan angpintakasi ng Obando.”

  Anong kaisipan ang nakapaloob sa talata?

  Pagsunod sa nakaugaliang gawain tuwing kapistahan.

  Paniniwala sa mga kaugalian

  Pamamanata sa patron upang magka-anak

  Pagsunod sa payo ng kura

  300s
 • Q11

  “Sa anim na taon na pagsasama ng dalawa ay hindi sila biniyayaan ng anak kaya’y pinayuhan sila ni Padre Damaso na pumunta sa Obando. Parang dininig ng langit ang kanilang panalangin ng magdalang-tao si Pia Alba ngunit pumanaw ito matapos manganak. Pinangalanan ang sanggol na Maria Clara upang bigyang karangalan ang pintakasi ng Obando.”

  Alin sa mga sumusunod na pahayag ang may pinaka-angkop na pagpapaliwanag sa kaisipan ng talata?

  Ang pamamanata sa patron upang magka-anak ay isang patunay na may malaking impluwensiya ang mga Kastila sa paniniwala at kultura ng mga Pilipino. 

  Ang pamamanata sa patron ay pagpapakita ng matibay na paniniwala sa Diyos.

  Ang pamamanata sa patron ay impluwensiya ng mga Kastila sa mga Pilipino.

  Ang pamamanata sa patron upang magka-anak ay pamanang kaugalian ng mga Kastila.

  300s
 • Q12

  “____________na ang matalinong pagpili sa nararapat na kandidato sa halalan ang makatutulong sa pag-unlad na hinihangad ng mga mamayan.” Alin sa sumusunod na mga salita ang angkop sa pangungusap upang makabuo ng pahayag na nagbibigay opinyon?

  Gaya ng

  Subalit

  Sapagkat    

  Naniniwala ako

  300s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunodna pangungusap ang gumamit ng paghahambing?

  Dahil sa mga Kastila at kababayan,naging madamot ang hustisya para kay Sisa.

  Sumasalamin sa dinanas ng mga Pilipino ang mga pangyayari sa buhay ni Sisa sa nobela

  Ang mga sinapit ni Sisa ay gaya ng kawalang katarungang dinanas ng bansa sa panahon ng mgaKastila.

  Sa aking palagay, ang sinapit ni Sisa ay salamin ng paghihirap ng mga Pilipino.

  300s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng katangian ni Sisa bilang isang  ina sa nobelang Noli Me Tangere?

  Martir si Sisa dahil sa kabila ng pananakit, patuloy pa rin niyang sinasamba ang asawa.

  Nainis si Donya Consolacion nang marinig ang pag-awit ni Sisa mula sa kwartel.

  Naghanda siya ng tuyong tawilis at kamatis na hilig ni Crispin at tapang baboy-ramo at hita ng patong bundok naman para kay Basilio.

  Hinabol niya ang ina ngunit binato siya ng isang alilang babaeng nasa daan. Hindi na niya ito inalintana, tanging nais niya ay maabutan ang ina.

  300s
 • Q15

  Si Sisa ang mapagmahal na ina nina Crispin at Basilio. Sa kasawaing palad, mahirap ang kanilang pamumuhay. Naninirahan lamang sila sa isang maliit na dampa sa labang bayan, idagdag pa ang iresponsable, sugarol at walang pakialam sa buhay na asawa. Martir si Sisa dahil sa kabila ng pananakit, patuloy pa rin niyang sinasamba ang asawa.

  Batay sa talata, ano ang pinaka-angkop na katangian ni Sisa bilang ina?

  iresponsable

  mapagmahal

  sawing-palad

   

  marupok

  300s

Teachers give this quiz to your class