Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  เล่า
  讲 (jiǎng)
  30s
 • Q2
  นิ้วโป้ง
  大拇指 (dà mǔzhǐ)
  30s
 • Q3
  นิ้วขึ้
  食指 (shízhǐ)
  30s
 • Q4
  นิ้วมือ
  手指 (shǒuzhǐ)
  30s
 • Q5
  แยกออกจากกัน
  分开 ( fēn kāi)
  30s
 • Q6
  ติดกัน. ชิดกัน
  并拢 ( bìnglǒng)
  30s
 • Q7
  ภาษามือ
  手势 ( shǒu shì )
  30s
 • Q8
  นำ
  领导 ( lǐng dǎo)
  30s
 • Q9
  โต๊ะอาหาร
  餐桌 (cān zhuō)
  30s
 • Q10
  ตัวเลข
  数字 (shùzì)
  30s
 • Q11
  ความหมาย
  意思 (yìsi)
  30s
 • Q12
  หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า
  换句话说 (huàn jù huàshuō)
  30s
 • Q13
  ความแตกต่าง
  差别 ( chābié )
  30s
 • Q14
  เข้าใจผิด
  误会 (wùhuì)
  30s
 • Q15
  ประกอบ
  搭 ( dā )
  30s

Teachers give this quiz to your class