placeholder image to represent content

Hoá cuối hk2

Quiz by Thumay

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
39 questions
Show answers
 • Q1

   Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là

  3

  2

  4

  1

  30s
 • Q2

  Để bảo quản natri người ta phải ngâm natri trong

  Nước

  Rượu etylic 

  Dầu hoả

  Phenol lỏng

  30s
 • Q3

  Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được

  Na

  NaOH

  Cl2

  HCL

  30s
 • Q4

  Số eclectron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

  3

  2

  4

  1

  30s
 • Q5

  Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

  IIA

  IVA

  IIIA

  IA

  30s
 • Q6

  Nước cứng là nước có nhiều các ion

  Cu2+ , Fe3+

  Al3+ , Fe3+

  Na+ , K+

  Ca2+ , Mg2+

  30s
 • Q7

  Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

  4

  3

  1

  2

  30s
 • Q8

  Kim loại Al không phản ứng với dd

  NaOH loãng

  H2SO4 đặc nguội

  H2SO4 đặc nóng

  H2SO4 loãng

  30s
 • Q9

  Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch

  Mg(OH)2

  Ca(OH)2

  KOH

   Cu(NO3)2

  30s
 • Q10

  Chất phản ứng được với dung dịch NAOH là

  Mg(OH)2

  Ca(OH)2

  KOH

  Al(OH)3

  30s
 • Q11

  Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

  Quặng pirit

  Quặng boxit

  Quặng manhetit

  Quặng đôlômit

  30s
 • Q12

  Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là

  Ag

  Cu

  Fe

  Al

  30s
 • Q13

  Chất có tính chất lưỡng tính là

  NaCl

  Al(OH)3

  AlCl3

  NaOH

  30s
 • Q14

  Chất phản ứng được với dung dịch NaOH

  Al2O3

  MgO

  KOH

  CuO

  30s
 • Q15

  Chất không có tính chất lưỡng tính là

  NaHCO3

  AlCl3

  Al(OH)3

  Al2O3

  30s

Teachers give this quiz to your class