placeholder image to represent content

I. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot sa bawat tanong.

Quiz by MARIA EDNA VIRAY

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

   Ito ay ang personal na ugnayan ng tao sa Diyos. Isa itong malayang desisyon na malaman at tanggapin ang katotohanan sa pagkatao.

                                                

  a. Espiritwalidad

  b. Pananampalataya

  c.Panalangin

  d. Pag-ibig

  30s
 • Q2

  Ang pagsasabuhay ng pananampalataya ng mga Muslimay nakabatay sa Limang Haligi ng Islam. Ang sumusunod ay sakop nito maliban sa:

                                                            

  d. Pagsamba

  a. Pagdarasal    

  c. Pagninilay

   b.Pag-aayuno 

  60s
 • Q3

  Ang sumusunod ay mahahalagang aral ng pananampalatayang Kristiyanismo maliban sa:

  c. Pagpapabuti sa pagkatao sa pamamagitan ng pag-iwas sa materyal na bagay.

  d. Tanggapin ang kalooban ng Diyos na may kagaanan atlikas na pagsunod.

  a. Magmahalan at maging mapagpatawad sa bawat isa.

  b. Ang Diyos ay nasa ating lahat sa bawat pagkakataon ng ating buhay.

  60s
 • Q4

  Alin sa sumusunod ang nagsasabi ng tunay na diwa ng espiritwalidad?

  d. Ang pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapuwa atpagtugon sa tawag ng Diyos.

  a. Ang palagiang pag-aaral at pagbabasa ng salita ngDiyos.

  b. Ang pagiging maawain at matulungin sapangangailangan ng kapuwa.

  c. Ang pananatili ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitanng pananalangin sa araw-araw.

  60s
 • Q5

  Sinasabi sa Hebreo 11:1 na “Ang pananampalataya angsiyang kapanatagan sa mga bagay na inaasam, ang kasiguruhan sa mga bagay nahindi nakikita.” Alin sa sumusunod na pahayag ang tama ukol dito?

  b. Nagiging panatag ang tao dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos.

  a. Nagiging panatag ang tao dahil iniibig siya ngDiyos.

  c. Nagiging panatag ang tao dahil siya ay umaasa sa pagmamahal ng Diyos.

  d. Nagiging panatag ang tao dahil alam niya na hindisiya pababayaan ng Diyos.

  60s
 • Q6

   Sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mgagamot ay nagwawakas ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina.

  A. Kusa (miscarriage) 

     D. Pro-life

  B.Sapilitan (Induced) 

   C.Pro-choice 

  60s
 • Q7

  Ito ay ang “prinsipyong ipinapairal sa mga sitwasyong parehong may epekto sa kilos na gagawin ng ina sa bata”.

  D. prinsipyo ng double action

  A. prinsipyo ng double effect         

  C. prinsipyo ng double merit

  B. prinsipyo ng double season

  60s
 • Q8

  Isang uri ng mercy killing na kung saan ito ay ilegaldahil ginagamitan ito ng gamot upang makapagdulot ng kamatayan.

   

  C. Passive Euthanasia

  B. Active Euthanasia 

  C. Passive Euthanasia

  A. Euthanasia   

  60s
 • Q9

  Sa pamamagitan ng pag-opera o pagpapainom ng mgagamot ay nagwawakas ang buhay ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina.

  D. Pro-life

  A. Kusa (miscarriage)   

   C.Pro-choice  

  B.Sapilitan (Induced) 

  60s
 • Q10

  Ito ay isa sa mga paraan upang mapigilan ang pagpapakamatay o suicide.

  D. maging positibo sa buhay

   C. pakialaman ang problema ng iba

  A. isipin ang mga bagay na nagpapalungkot sa iyo

  B. ipilit ang sarili sa mga taong ayaw sa iyo   

  60s
 • Q11

  Alin sa sumusunod ang hindi tumutukoy sa mga isyungseksuwal?

  c. Dala ng kabataan at bugso ng damdamin, nagbunga angisang gabing pagkalimot

  sa sarili ni Daisy at ng kaniyang boyfriend na siAriel.

  d. Maganda ang hubog ng katawan ni Ann kaya nagpasiyasiyang magpaguhit

  nang nakahubad.

  b. Niyaya ni Noli ang matagal na niyang kasintahang siMalyn na magpakasal

  sapagkat gusto na nilang magtatag ng pamilya.

  a. Si Jessica ay araw-araw hinihipuan ng kaniyangamain sa maseselang bahagi

  ng kaniyang katawan.

  60s
 • Q12

  Ang isang lalaki o babae ay nagkakaroon ng kakayahangmakibahagi sa pagiging  manlilikha ng Diyos kapag tumuntong na sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata  (puberty). Subalit kahit sila ay maykakayahang pisyolohikal na gamitin ito, hindi nangangahulugang maaari na silangmakipagtalik at magkaroon ng anak. Hanggang wala sila sa wastong gulang athindi pa tumatanggap ng sakramento ng kasal, hindi sila kailanman magkakaroonng karapatang makipagtalik. Anong katotohanan ang ibinubuod ng pahayag na ito?

  d. Ang mga taong nasa wastong gulang at ipinagbuklodng kasal ang maaari lamang  namakipagtalik.

  c. Ang mga taong may kakayahang pisyolohikal ay maaari nang makipagtalik.

  a. Maaari nang makipagtalik ang kabataang nagdadalagaat nagbibinata na.

  b. Maaari nang magkaroon ng anak ang kabataangnagtatalik.

  60s
 • Q13

  Nag-iisa sa bahay si Arlyn at dumating ang kaniyangkasintahang si Jonel. Pinatuloy  niya itoat sila’y nag-usap. Habang tumatagal ay nag-iba ang tema ng kanilang  usapan. Naging agresibo si Jonel at sinimulannitong halikan si Arlyn. Sabi pa ni  Jonel,“tayo lang naman ang nandito.” Kung ikaw si Arlyn, ano ang iyong gagawin?

  a. Magagalit kay Jonel at ito ay paaalisin sa kanilangbahay.

  c. Kakausapin si Jonel at sasabihing panagutan kunganuman ang mangyayari sa  kanila.

  b. Magpapakipot muna pero sasang-ayon din sakagustuhan ni Jonel.

  d. Kakausapin si Jonel nang mahinahon at ipapaliwanag kung ano ang tama.

  30s
 • Q14

  Ito ang tawag sa gawaing pagtatalik ng isanglalaki at babae na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pakasal.

                             

  a. Sex  

  c. Premarital Sex  

   d. Adultery

    b.Marriage       

  60s
 • Q15

  Ano ang ibig sabihin ng salitang griyego na“porne”?

                           

   c. kababaihan 

  d. kalaswaan

  a. larawan     

   b.prostitute   

  60s

Teachers give this quiz to your class