Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  บัตรประจำตัวประชาชนมีข้อมูลแสดงให้รู้เกี่ยวกับอะไร

  หลักฐานการทำงาน อายุ

  หน้าตาอายุ

  รูปภาพ ภูมิลำเนา

  อายุ ภูมิลำเนา

  30s
 • Q2

  ผู้ที่จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน คือ บุคคลที่มีอายุเท่าใด

  5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  30s
 • Q3

  จากภาพคือสัญลักษณ์อะไร

  Question Image

  ความอุดมสมบูรณ์

  ความเป็นไทย

  รัฐธรรมนูญ

  เผด็จการ

  30s
 • Q4

  บุคคลจะรับบุตรบุญธรรมได้จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

  25 ปีขึ้นไป

  18 ปีขึ้นไป

  35 ปีขึ้นไป

  28 ปีขึ้นไป

  30s
 • Q5

  ตามกฎหมายการสมรสจะสมบูรณ์เมื่อใด

  ชายและหญิงได้จดทะเบียนสมรสกัน

  มีการจัดพิธีสมรสถูกต้องตามประเพณี

  บิดาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้สมรสกัน

  ชายและหญิงได้กระทำการหมั้นกันไว้ก่อน

  30s
 • Q6

  คำว่า " รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ" มีความหมายว่าอย่างไร

  รัฐธรรมนูญคือศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยทั้งสาม

  กฎหมายใดๆจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้

  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายเดียวที่ใช้ปกครองประเทศ

  เป็นกฎหมายคุ้มครองเฉพาะรัฐบาล

  30s

Teachers give this quiz to your class