Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Pangarap mong maging modelo sa iyong paglaki kung kaya’t sumasali ka sa mga paligsahansa inyong paaralan sa inyong paaralan at komunidad. Gayon pa man madalas mongnaririnig na may pumipintas sa iyo.                                                        

  Pagsasalitaan nawala silang pakialam

  Iirapan sila           

  Tanggapin ang mga sinasabi at lalo pang pagbubutihin 

  Hindi na sasali sa anumang paligsahan 

  30s
 • Q2

  Namamasyal kayo ngiyong nakababatang kapatid sa mall. Bigla ninyong naramdaman na yumanig dahil may lindol pala.Ano ang mas tamang gawin?

  Lalapit sa information area

  Tatako palabas ng mall     

  Duck Cover and Hold at huwag magpanic

  IIyak na malakas                                       

  30s
 • Q3

  Pinakisuyo mo nahawakan ng iyong kaklase ang iyong bag subalit ibinagsak niya ito. Ano ang iyong gagawin?

  kukunin ang bag at magpapasensya         

  ibabagsak din ang bag ng kaklase

  isusumbong sa guro

  magagalit 

  30s
 • Q4

  Nagsusulatka ng iyong takdang-aralin ng biglang inagaw ng iyong kaklase ang iyong lapis. Ano ang tamang gawin?

  sasabihin sa kuya

  ipahihiram na lang ang lapis                           

  iiyak ng malakas                                          

  sisigawan ang kaklase

  30s
 • Q5

  Pinakiusapan ka ngnanay na ang bunso mong kapatid na lang ang bibigyan ng baon.Ano ang tamang gawin?

  uunawain sinanay   

  magpapakabusog nalang bago pumasok

  magagalit sakapatid                                    

  magtatampo sa nanay

  30s
 • Q6

  Sa kagustuhan mo namakasama sa palatuntunan ng paaralan kahit luma ang iyong damit ay nakilahok kapa rin. Pinagtawanan ng iyong kaklase ang iyong suot.Ano ang mas tama?

  gantihan ang kaklasena nagtawa

  humanap na kakampi

  pagbubutihan na lang performance sa palatuntunan

  magdadabog  pagdating sa bahay upang malaman ni nanay naikaw ay napahiya

  30s
 • Q7

  Ang____________________ ng paaralan ay makatutulong upang maipaliwanag sa mgamag-aaral ang kahalagahan ng pag unawa sa damdamin ng kapuwa.

  Guidance Counselor

  Punong-guro           

  Janitor  

  Canteen Teacher         

  30s
 • Q8

  Paano mo maipapakitaang pagiging mahinahon sa pakikipag-usap sa kapuwa?

  Hindi na langkakausapin

  Mahinahon ang pagsasalita at gumagamit ng mga salitang hindi nakasasakit ng damdamin

  Gumamit ng mga salitang nakakasakit ng damdamin

  Magsasalita ng malakas

  30s
 • Q9

  Ano ang epekto ng masasakit na salita sa kapuwa?

  Bumababa angpagpapahalaga sa tiwala sa sarili

  Walang pakialam kunganu ang sabihin

  Lalong lalakas angloob

  Ang panlabas ng kaanyuan ay naapektuhan ng masasakit na salita

  30s
 • Q10

  Napansin mo nabinibiro ng iyong mga kaklase ang inyong bagong kaklase gamit ang mga masasakit na salita. Ano ang iyong gagawin?

  Hindi ko sila papansinin para iwas gulo

  Sasabihin ko sa maayos na paraan na mali ang kanilang ginagawa at maaaring  nakakasakit sila ng damdamin

  Hihikayatin ko ang bago kong kaklase na lumayo sa kanila at huwag ng makipag kaibigan.

  Makikisali ako sa pambibiro para masaya.

  30s
 • Q11

  May nakita kang umiiyakna bata kasi siya ay nawawala. Anoang maaari mong maitulong sa kanya malibansa isa?

  Hindi ko siya papansinin.

  Dadalhin ko siya sa barangay para matulungan siya.

  Tatanungin ko siyakung ano ang pangalan niya at kung saan siya nakatira.

  Tutulungan ko siyangmakabalik siya sa kanyang pamilya.

  30s
 • Q12

  Naglalakad ka sakalye. Sa madilim na bahagi ng ng daan, nakita mo ang isang batang marungis nanatututlog sa malamig na semento gamit ang isang karton. Ano ang dapat mong gawin upang hindi maabala ang kaniyang pamamahinga?

  Mag iingay at magtatawanan

  Dadahan dahanin angpaglakad upang hindi magising

  Gigisingin at bibigyan ng kumot

  Gigisingin at sasabihan na bawal matulog sa daan

  30s
 • Q13

  Namamasyal ka saisang lugar na maraming puno. Napansin mo sa itaas ng puno ang isang ibon nanakalimlim sa kaniyang pugad. Ano ang iyong gagawin?

  Aakyatin ang puno at kukunin ang pugad

  Kukuha ng pamaltik atpapaltikin ang ibon

  Mag-iingay

  Aalisna lang sa puno at lilipat sa ibang puno

  30s
 • Q14

  Naiwan mo sa loob ngsilid tulugan ng iyong magulang ang baon mo sa pagpasok sa eskwelahan. Alam mo na ang iyong nanay na may sakit ay natutulog sa silid. Ano ang iyong gagawin?

  Babalik at kukunin angbaon ng hindi nag iingay

  Hindi na langmagbabaon

  Babalikan ang baon

  Hindi na lang papasok

  30s
 • Q15

  Sabi nga sakasabihan, kung ano ang nais mong gawin sa iyo ay siya ring gagawin mo sa iyong kapuwa tao. Ito ay hindi lamang naipakikita sa salita kundi sa ____________.

  Wala sa nabanggit

  Pagtingin sa kapuwa       

  Kilos

  Bunganga 

  30s

Teachers give this quiz to your class