placeholder image to represent content

Ikalawang Markahang Pagsusulit sa ESP 5

Quiz by Marcy C. Caron

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Nabalitaan mong nasalanta ng bagyo angiyong kaibigan.Ano ang gagawin mo?

  Hayaan na lang sila.   

  Sabihin sa mga kapitbahay.  

  Isumbong sa pulis.

  Tulungan kung ano man ang kailangan nila.

  30s
 • Q2

  Ang taong may malasakit ay_______________ ng Diyos.

  kinalulugdan

  kinakamusta

  kinagigiliwan

  kinatatakutan

  30s
 • Q3

  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ngpagmamalasakit sa kapwa?

  Tulungan ang nasalanta ng bagyo.   

  Suntukin ang kaaway

  Huwag bigyan ng pagkain

  Pabayaan ang mga nangangailangan

  30s
 • Q4

  Laging isaisip at __________ angpagmamalasakit sa kapwa.

  iligtas 

  isapuso

  iwanan

  ihiwalay

  30s
 • Q5

  Nakita mong nakikipag-away ang iyongkapatid na lalaki sa loob ng paaralan. Ano ang gagawin mo?

  suntukin ang kaaway ng kapatid mo.

  Isumbong sa Principal

  Suntukin ang kapatid

  Awatin ang dalawang nag-aaway at kausapin

  30s
 • Q6

  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ngpagmamalasakit sa kapwa.

  Nakakita kayo ng pitaka ng iyong kaklase at hindi ninyo ibinalik.

  Nagluto si Nanay ng pagkain at binigyan niya anginyong kapitbahay

  Nahuli mong hindi pumasok sa paaralan angiyong kaklase.Hiyaan mo lang siyang gumala.

  Napansin ninyong nagnakaw ng pera angiyong kaklase at hinayaan niyo lang

  30s
 • Q7

  Nakita mong nagwawalis ng silid-aralanang iyong guro.Ano ang gagawin mo?

  Iwasan na hindi ka niya makita.        

  Hayaan na lamang

  Kunin ang walis at ipagpatuloy ang paglilinis.

  Sabihin sa iyong kaklase

  30s
 • Q8

  Alin sa sumusunod na pahayag angnagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa kapwa?

  “Tatlumpong minuto na akong naghihintaysa iyo.?

  "Bakit ba nahuli ka na naman?”

  Sana sa susunod hindi kana huli sa usapannatin,”

  “Pilit kong inuunawa kung bakit kanahuli,peronsana umalis ka ng bahay nang mas maaga.”

  30s
 • Q9

  Ano ang nakahahadlang sa makabuluhangpakikipag-ugnayan sa kapwa?

  Pagkilala sa arili na mas matalino siyakaysa ibang tao.

  Kakayahan ng taong makibahagi sa mga gawaingpanlipunan

  Pakikitungo sa iba sa paraang gusto moring pakitunguhan ka.

  Kakayahang tugunan ang pangangailangan ngkapwa

  30s
 • Q10

  Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa _________.

  Kanilang pagtanaw na utang –na-loob

  Kakayahan nilang umunawa sa damdamin ngiba.

  Kakayahan nilang makiramdam

  Kanilang pagiging emosyunal sa pakikisangkot

  30s
 • Q11

  Binubully ni Alex ang inyong kaklaseng siAra dahil ito ay mataba.Tinatawag niya itong “piggy piggy,oink.”Ano ang gagawinmo?

  Samahan si Alex sa kanyang ginagawa

  Isumbong sa pulis

  Huwag pansinin

  Ipagbigay-alam sa guro

  30s
 • Q12

  Nakikipag-away ang iyong kaibigan sa likod ngsilid-aralan.Ano ang gagawin mo?

  Suntukin ang dalawang nag-aaway

  Sumali sa away          

  Huwag makialam sa away nila

  Sabihin sa guro ang iyong nakita

  30s
 • Q13

  May nakita kang batang umiiyak malapit sabahay niyo.Alin sa sumusunod ang dapat mong gawin?

  Sabihin sa  iyong mga magulang.

  Hayaan na lamang ang bata

  Bahala siya sa buhay niya

  Tingnan na lamang ang batang umiiyak

  30s
 • Q14

  May nakasalubong kang matandang babae namaraming pasa sa mukha at hindi makalakad ng maayos.Wala kang kasama.Ano ang gagawin mo para makatulong?

  Humingi ng saklolo sa mga nakakasalubong ko

  Wala akong balak na tulungan siya

  Bakit ko ba poproblemahin hindi ko siyakamag-anak

  Sabihin ko sa kanya na ayusin ang paglalakad

  30s
 • Q15

  Pinagsasalitaan ng hindi maganda angiyong nakababatang kapatid ng iyong kapitbahay.Dahil nahuli nila itong namitasng bulaklak.Ano ang kailangan mong gawin para hindi magalit ang iyong kapatidsa iyong kapitbahay?

  Pagsabihan ko na hindi maganda ang mamitas ngbulaklak na hindi nagpapaalam

  Pagsasabihan ko na huwag na lang intindihin ang kapitbahay

  Hayaan ko na lang na magalit siya sa kapitbahaynamin

  kong makialam,problema nila yun

  30s

Teachers give this quiz to your class