placeholder image to represent content

Iqtisodga kirish (Turizm+JIXIM)

Quiz by Olim Astanakulov

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
110 questions
Show answers
 • Q1

  Agariqtisodiyotda korxona, firma, uy xo‘jaligi, alohida olingan bozorlar muammositadqiq qilinsa, bunday tahlil:

  ilmiyabstraktiv;

  normativ;

  pozitiv;

  mikroiqtisodiy;

  45s
 • Q2

  Quyidaifodalangan iqtisodiy maqsadlardan qaysi birini aniq miqdor bilan o‘lchashmumkin?

  to‘labandlik

  iqtisodiyerkinlik

  iqtisodiykafolat

  daromadlarniadolatli taqsimlash

  45s
 • Q3

  Pozitiviqtisodiy nazariya:

  bildirilganfikrlarni tahlil qiladi

  iqtisodiyrivojlanishdagi ijobiy tendensiyalarni o‘rganadi

  iqtisodiyhodisalar qanday bo‘lishi kerakligini ko‘rsatadi

  iqtisodiyhodisalarni qanday bo‘lsa, shundayligicha o‘rganadi

  45s
 • Q4

  Agariqtisodiy jihatdan umumlashtirish dalillar, raqamlarga asoslansa, u holdabunday tahlil usuli:

  induktiv

  qiyosiytahlil

  bayonqilish

  deduktiv

  45s
 • Q5

  Quyidagilardanqaysi biri iqtisodiy modelning mazmunini ifodalaydi?

  iqtisodiytamoyillar majmuasi

  iqtisodiyotva siyosatning ideal tipi bo‘lib, uni amalga oshirish uchun zarur

  iqtisodiyprognozlash;

  iqtisodiyjarayon va hodisalarning obyektiv xususiyatlariga va tadqiqot maqsadi vaxarakteriga ko‘ra abstrakt tarzda umumlashtirib ifodalangan reallikningkonstruksiyasi, maketi, andozasi;

  45s
 • Q6

  Qachonkiiqtisodiy muammolar qisman bozor, qisman hukumat tomonidan yechilar ekan,bunday iqtisodiyot …

  bozor iqtisodiyoti

  an’anaviy iqtisodiyot

  markazdan boshqariladigan iqtisodiyot

  aralash iqtisodiyot

  45s
 • Q7

  Barchaiqtisodiy tizimlarda fundamental muammolar nima, qanday, qancha, kim uchun? ko‘rinishidamikro va makro darajada yechiladi. Bundan kelib chiqib aytingchi, quyidagilardanqaysi muammo mikro darajada yechiladi?

  Nimava qancha ishlab chiqarish zarur?

  Inflyatsiyadanqanday qutilish mumkin?

  Iqtisodiyo‘sishni qanday ragbatlantirish mumkin?

  To‘labandlikni qanday ta’minlash mumkin?

  45s
 • Q8

  An'anaviytizim quyidagilar bilan tavsiflanadi:

  ko‘pasrlik tarixiy an’analar

  tadbirkorlik erkinligi

  ochiqiqtisodiyot yuritish

  markazlashtirilgan rejalashtirish va tartibga solish

  45s
 • Q9

  Iqtisodiyotningma'muriy-buyruqbozlik tizimi quyidagilar bilan tavsiflanmaydi:

  iste'moltovarlari taqchilligi

  tovarlar bahosini davlat tomonidan belgilanishi

  iqtisodiyotni boshqarishning ma'muriy usullari

  tovar ishlab chiqaruvchilar raqobati

  45s
 • Q10

  An'anaviyva ma'muriy-buyruqbozlik tizimlarning umumiy xususiyati e'tirof etiladi:

  xususiy mulkning yo‘qligi

  xususiy tadbirkorlikka qo‘yilgan to‘siqlar

  an'analarning ustuvorligi

  jamoat mulki ustunligi

  45s
 • Q11

  Xususiymulk ustuvorlikka ega bo‘lgan va iqtisodiy jarayonlar bozor mexanizmi orqalitartibga solinadigan iqtisodiyot qanday nomlanadi?

  buyruq bozlikka asoslangan iqtisodiyot

  an’anaviy iqtisodiyot

  bozor iqtisodiyoti

  aralash iqtisodiyot

  45s
 • Q12

  Manfaatlarningbir tomondan obyektivligiga sabab ...

  harbir kishining inson sifatida ehtiyoji mavjudligi

  kishilarningmanfaati mos kelishi zaruriyati

  ehtiyojlarning obyektivligi va uni qondirish zaruriyati

  insonlar uchun umumbashariy qadriyatlarning umumiyligi

  45s
 • Q13

  Bozoriqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish natijalari qanday o‘zlashtiriladi?

  moddiy resurs egalari tomonidan

  resurslarkimning mulki ekanligiga ko‘ra

  mehnat omili tomonidan

  davlat tomonidan

  45s
 • Q14

  Mulknidavlat tasarrufidan chiqarish, bu ... 

  davlat mulkini imtiyozli bo‘lib berish

  davlat mulkini fuqarolarga sotish

  davlat mulkini nodavlat mulk va boshqa xo‘jalik yuritish shakllariga aylantirish

  davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish

  45s
 • Q15

  Manfaatlarning subyektivligiga sabab...

  insonlar uchun umumbashariy qadriyatlarning mavjudligi

  manfaatdoimo ikki subyektga tegishli

  subyektning shaxsiy, oila, jamoa, jamiyat manfaatlarini mujassamlashtirishi

  insonning shaxs, mulk egasi sifatida manfaatlari mavjudligi

  45s

Teachers give this quiz to your class