placeholder image to represent content

Kab. 4-9

Quiz by Sherly Salido-Deñoso

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
19 questions
Show answers
 • Q1
  Paano natubos ni Juli ang ama mula sa mga tulisan?
  Ibinenta niya ang kanilang bahay
  Binigyan siya ng pantubos ni Basilio
  Nanilbihan siyang katulong kay Hermana Penchang
  Ibinenta niya ang agnos
  45s
 • Q2
  Ano ang ginawang pain ni Simoun kay Tales upang makuha nito ang agnos?
  rebolber
  dyamante
  alahas
  ginto
  45s
 • Q3
  Kanino nagpa-ampon si Basilio noong siya ay bata pa?
  Crisostomo Ibarra
  Kapitan Tiyago
  Wala sa nabanggit
  Don Custodio
  45s
 • Q4
  Sa kasawiang sinapit ng kutsera sa Noche Buena, sino ang naiisip niya makatutulong sa kanya?
  Bernardo Carpio
  Bathala
  Allah
  San Pedro
  45s
 • Q5
  Ano ang problemang inilapit sa Kapitan Heneral ng dalagang si Juli?
  Lahat ng nabanggit
  Pagkakamkam ng pamahalaan sa kanilang lupain
  Pagkakakulong ni Tandang Selo
  Pagkakadukot ng mga tulisan sa amang si Tales
  45s
 • Q6
  Sa halip na pangangaso, ano na lamang ang ginawang libangan ng Kapitan Heneral sa Los Baños?
  Pagsusugal
  Pamamangka
  Pagpipista
  Pamamasyal
  45s
 • Q7
  Sila ang mga naging pilato sa pangyayari sa pamilya ni Tales, maliban sa isa.
  Simoun
  Bagong nagmamay-ari ng kanilang lupain
  Herman Penchang
  Prayle
  45s
 • Q8
  Sa pag-alis ni Juli sa tahanan, ano ang kanyang bilin kay Tandang Selo na sasabihin sa ama nitong si Tales?
  Napangasawa na niya si Basilio
  Nag-aaral sa Maynila
  Wala sa nabanggit
  Nag-aaral siya ng kolehiyo
  45s
 • Q9
  Sino ang nakita ni Basilio sa kagubatan kung saan niya dinalaw ang puntod ng inang si Sisa?
  Simoun
  Isagani
  Ben Zayb
  Padre Camorra
  45s
 • Q10
  Ayon sa Kapitan Heneral, ano ang gagawin kay Tandang Selo?
  Palayain
  Huwag palayain
  Ikulong ng habangbuhay
  Patayin
  45s
 • Q11
  Saan tumuloy si Simoun upang magbenta ng kanyang mga alahas?
  wala sa nabanggit
  sa bayan ng San Diego
  sa bayang ng Obando
  sa bayan ng Tiyani
  45s
 • Q12
  Paano namuhay ang dating Crisostomo Ibarra nang nawala siya ng matagal na panahon?
  Umuwi sa probinsya at nagbukid.
  Nangalakal ng mga alahas at nagpayaman.
  Napangasawa si Maria Clara at namuhay ng matiwasay.
  Nanirahan sa ibang bansa mag-isa.
  45s
 • Q13
  Bakit muling nawala na naman si Tales pagkatapos niyang nakawin ang rebolber ni Simoun?
  Lahat ng nabanggit
  Tuamakas siya papuntang Maynila.
  Tuluyan na siyang sumama sa mga tulisan.
  Muli siyang dinukot ng mga tulisan.
  45s
 • Q14
  Ang nangyari sa pamilya ni Tales ay inihalintulad ni Rizal sa pangyayari sa kanyang _____________________ dito sa Pilipinas.
  kasintahan
  wala sa nabanggit
  kaibigan
  pamilya
  45s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pusta ni Simoun sa pakikipagsugal sa Kapitan Heneral at iba pang Prayle?
  Hindi sila kikilala sa karalitaan at kababang-loob.
  Huwag aprobahan ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila.
  Lilimutin ang kalnisang ugali at awa sa kapwa
  Pagpapabaril sa taong mapipili niya.
  45s
 • Q16
  Bakit nais si Padre Camorra sa paglalaro nila ng sugal kasama ang Kapitan Heneral?
  dahil laging nagpapatalo ang mga Prayle sa laban
  lahat ng nabanggit
  dahil hindi siya manalo-nalo sa Kapitan Heneral
  dahil nagugutom na siya at wala pang nakahain na pagkain
  45s
 • Q17
  Ano ang dahilan ni Simoun , bakit hindi daw niya pinatay si Basilio kahit nalaman nito ang kanyang lihim?
  dahil binantaan siya nito
  upang makasama niya sa paghihimagsik
  tumatanaw lamang siya ng utang na loob
  dahil matagal niya na itong kakilala
  45s
 • Q18
  Bakit pinamagatang "Pilato" ni Rizal ang kabanata 9 sa kanyang ikalawang nobela?
  dahil nabanggit dito ang patunggkol kay Hesus
  lahat ng nabanggit
  dahil patungkol ito sa gobyerno
  dahil naghugas kamay ang mga taong may kinalaman sa kasawian ni Tales
  45s
 • Q19
  Paano nakuha ni Simoun ang agnos ni Maria Clara?
  Ibinigay sa kanya ni Tales.
  Ipinampalit niya sa kanyang mga alahas.
  Ninakaw niya kay Taless.
  Iniwan itong kapalit sa nanakaw niyang rebolber.
  45s

Teachers give this quiz to your class